logo gs-esf

Website gebruiksvoorwaarden en privacybeleid

Vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en communicatiekanalen. Wij streven ernaar dat alle informatie juist, begrijpelijk en nauwkeurig is. Door het gebruiken van onze site wordt u geacht akkoord te gaan met onze gebruikersovereenkomst en deze te kennen.

AANSPRAKELIJKHEID
Vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals deze vermeld staan op de site. Vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl is niet verantwoordelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, of incidentele schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen van informatie. Vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het tijdelijke uitvallen of foutief functioneren van het systeem. Vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl vindt het belangrijk om de persoonsgegevens en privacy van haar gebruikers te beschermen. Hieronder lees je wat dat inhoudt.
Wij verzamelen enkel persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site te garanderen. Deze informatie kan door vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl gebruikt worden om de gebruikers van de site op de hoogte te houden van de acties en campagnes en nieuwsbrieven, op voorwaarde dat de gebruiker dit specifiek heeft aangegeven. Vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl verbindt er zich toe deze gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder voorafgaande toestemming. Berichten gericht naar professionele e-mailadressen van het @gs-esf.be domein kunnen door andere dan de specifiek geadresseerde worden behandeld of gelezen. Grenzelozeschelde.be maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Meer specifiek gebruiken wij de website Google Analytics voor onze statistieken. Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl (hierna: ‘de vereniging’) verwerkt van haar leden, abonnees, deelnemers, schenkers, en alle andere contacten. Als u persoonsgegevens aan de vereniging verschaft (bijvoorbeeld om een vraag beantwoord te zien via e-mail of telefoon), geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.

1. VERENIGING
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut Sans Frontières asbl , Akenkaai 2bis, 1000 Brussel.

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE EN MET WELK DOEL?
In het kader van uw contacten met de vereniging, worden van u de volgende persoonsgegevens verwerkt (= opgeslagen, bewaard, gebruikt…):
- voor- en familienaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer

De vereniging verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor het beantwoorden van uw vragen of oproepen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de door u gestelde vragen;
- uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en gegevens worden gebruikt voor het doelgericht bezorgen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
- uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om financiële regelingen zoals lidmaatschapsbijdrage, deelnamebetalingen of giften af te handelen.
- uw naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk 5 jaar na afloop van uw lidmaatschap of deelname gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen met de vereniging en om u te informeren over de mogelijke verderzetting van de samenwerking.

Opt-out: De vereniging gebruikt uw naam en e-mailadres om u onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie waarvan we denken dat ze voor u nuttig of interessant kunnen zijn toe te sturen, tenzij u hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Telefonisch: De vereniging gebruikt uw naam en telefoonnummer om u telefonisch te informeren over diensten, activiteiten en ondernemingen van de vereniging. De vereniging kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De gegroepeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

3. BEWAARTERMIJNEN
De vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal 5 jaar na afloop daarvan. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de vereniging uw persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de vzw-of de fiscale wetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN BEWERKERS
4.1. Om uw persoonsgegevens te beschermen heeft de vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Op die manier worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de vereniging soms gebruik van diensten van derden. Zij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de vereniging. De vereniging heeft met hen een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de privacywet, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacy beleid na te leven.

5. INZAGERECHT, VERWIJDERING, KLACHTEN EN VRAGEN
5.1. Via ons contactformulier of per brief kan u verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De vereniging zal uw verzoek steeds meteen in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Als de vereniging uw verzoek niet inwilligt, zal zij u informeren over de redenen daarvoor.
5.2. Als u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 2, dan kan u eveneens contact opnemen. De vereniging zal het bezwaar meteen, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij dat op grond van een wettelijke verplichting niet kan. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.
5.3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze administratie en via ons contactformulier.

6. WIJZIGINGEN
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij raden u aan om regelmatig ons privacy beleid te bekijken.

14 mei 2018