Water in de stad - Vlaanderen


Ook in Vlaanderen integreren de steden en gemeenten hun waterlopen opnieuw in het stedelijk weefsel. Een aantal voorbeelden.

Klik op de steden voor een snelle link naar de info:
Antwerpen, Wetteren, Gent, Oudenaarde, steden aan de Leie, Dendersteden, Brugge, Vilvoorde Watersite, Lier, Leuven, Mechelen, Diest, Hasselt, Tongeren aan de Jeker, Bilzen.ANTWERPEN

Verschillende stadsvernieuwingsprojecten die de link van de stad met de rivier moeten herbevestigen zijn in Antwerpen - wereldhavenstad aan de Schelde - gerealiseerd of staan er op stapel.

Simulatiebeeld Droogdokkenpark
(Van Belle & Medina) © Architectura
Het Eilandje, een overview
Simulatiebeeld toekomstige wijk Nieuw Zuid
© Studio Associato Secchi Vigano
Project Onze Kaaien
Antwerpen koestert ambitieuze plannen om de Scheldekaaien en de ruime omgeving ervan opnieuw aan te leggen. De hoofdreden voor het project is de stad beveiligen tegen mogelijke overstromingen. Daarvoor moeten in de eerste plaats de kaaimuur verstevigd en de waterkering verhoogd worden. Maar de stad grijpt deze noodzakelijke ingreep aan om die openbare ruimte te doen uitgroeien tot een populaire wandelzone en toeristische trekpleister. Het project Onze Kaaien bundelt dus de krachten om van de kaaien een veilige en kwalitatieve publieke ruimte aan het water te maken.

Het Eilandje
Het Eilandje is een voormalige, karaktervolle havenbuurt in het noorden van Antwerpen. De stad wil dit stadsdeel met zijn bijzonder rijke geschiedenis omvormen tot een bruisende stadswijk aan het water. Sinds 2000 zijn bv. de kaaien rond de Oude Dokken ingericht als aangename verblijfspromenade, vertelt het Museum aan de Stroom, kortweg het MAS, er het verhaal over de stad, de stroom, de haven en de wereld, werd in het Willemdok een jachthaven uitgebouwd en werd in het Kempisch dok een sociale haven geopend, een nieuwe locatie voor de (woon)boten die vroeger in het Lobroekdok lagen. De ontwikkeling van nog een aantal wijken op het Eilandje staat op het programma.

In het zuiden van Antwerpen komt een nieuwe, duurzame woonwijk die aansluit op de stad en uitziet op de Schelde. Ook voor de Linkeroever staan projecten op stapel om dit stadsdeel extra leven in te blazen.

Op de website van de stad Antwerpen leest u meer over de stadsvernieuwingsprojecten.
Op www.onzekaaien.be leest u meer over het project Scheldekaaien.


top >WETTEREN

Het marktplein wordt achter de kerk doorgetrokken tot
aan de Schelde. Op die sokkel wordt een terras aan-
gelegd dat mooie uitzichten biedt over de stroom.
Een voet- en fietsbrug trekt deze nieuwe verbinding
door tot Overschelde.
Vandaag gaapt tussen de Markt van Wetteren en de Schelde het verlaten bedrijventerrein De Witte. Over enkele jaren is dat niet langer het geval. Het stadsvernieuwingsproject Wetteren aan de Schelde geeft aan deze unieke plek een nieuwe invulling. Een publiek terras met spectaculaire uitzichten op de stroom wordt een ontmoetingsplaats voor Wetteraars en toeristen. Kantoren en woningen maken het tot een aangename plek voor werken en wonen aan het water.

Meer info >>

top >GENT

In Gent zijn er verschillende plannen en projecten rond de waterlopen in de binnenstad.
Een korte intro:

De Scaldissluis, met glazen sluiswachterhuis,
op Oude Beestenmarkt moet tegen 2015 werken.
Muide-Meulestede-Afrikalaan
De komende jaren moeten de Oude Dokken de
modernste wijk van Gent worden met het
'brochettemodel' van Rem Koolhaas.
Waalse Krook
Heropening Nederschelde
In Gent wordt de historische samenvloeiing van Leie en Schelde hersteld en komt er een rechtstreekse verbinding tussen het stadscentrum en de oude Sint-Baafssite. Om dit te realiseren wordt de gedempte Nederschelde, ook de Reep genaamd, tussen het Bisdomplein en de Nieuwbrugkaai ter hoogte van de Scaldissluis opnieuw opengelegd.

De Nieuwe Voorhaven
Met het project De Nieuwe Voorhaven wil de Stad Gent de beschermde industriële site rondom de oude havenloodsen aan het Voorhavendok herontwikkelen. Daarbij worden nieuwe woningen ingepast en krijgen de oude katoenloodsen een nieuwe bestemming. Bij de ontwerpen gaat bijzonder veel aandacht naar het openbaar domein rond de loodsen.

Situering op kaart >>

Nieuw Leven in de Oude Dokken
De komende tien tot vijftien jaar wordt de omgeving van de Oude Dokken omgebouwd tot een nieuw stadsdeel aan het water, een gigantisch project. Naast 1300 tot 1500 nieuwe woningen komen er in dit gebied tussen de Dampoort en de Muide heel wat groene en open plekken, recreatie, kantoren en publieke voorzieningen, zoals een school, een sporthal en een wijkbibliotheek.

De projectwebsite www.oudedokken.be bundelt alle belangrijke informatie over de Oude Dokken.

UCO-site wordt plek voor sociale economie en buurt
De voormalige UCO-site wordt de komende jaren vernieuwd tot een knooppunt voor sociale economie, een wijkpark en allerlei buurtfuncties. De Lieve - een kanaal dat vanaf 1251 van Gent, beginnend bij het Gravensteen, naar het Zwin bij Damme gegraven werd - loopt dwars door de UCO-site heen. Delen van dit kanaal zijn beschermd. Het is de bedoeling om de Lieve zoveel mogelijk open te leggen en op bepaalde plaatsen van zachte oevers te voorzien.

Waalse Krook
Tegen 2015 krijgt Gent er dankzij het stadsvernieuwingsproject Waalse Krook - aan de Nederschelde en de Ketelvest - een moderne en aantrekkelijke buurt bij. In het huidige projectvoorstel wordt het middelpunt van De Krook een multimediale site. Hier moet een centrum komen waar kennis en cultuur zowel op de klassieke wijze (drukwerk) als op hoogtechnologische dragers worden verzameld, bewaard, ontsloten en gebruikt.

top >OUDENAARDE

In Oudenaarde is de Schelde de rode draad door alle stadsvernieuwingsprojecten. De Schelde bracht de stad welvaart, maar is sinds de rechttrekking in de jaren 60 ook een barrière tussen twee stadsdelen, het centrum en Pamele.

Toekomstbeeld van de Scheldekop
Het eerste stadsvernieuwingsproject De Ham is in volle ontwikkeling. De gedempte Scheldearm is omgetoverd tot een stedelijk park ‘De groene Rivier’. Naast enkele privé-ontwikkelingen langs de stadsboulevard werden sociale woningen opgetrokken. Het bouwblok wordt nu langs de Schelde afgewerkt met een hotel en private appartementen. Het voorliggende Jan van Pameleplein zal in 2014 aangelegd worden.

Het tweede stadsvernieuwingsproject Scheldeboorden/-kop is tweeledig. De oevers langs beide zijden van de Schelde worden opnieuw opgewaardeerd en heraangelegd. Door de herinrichting van de Scheldeboorden worden deze betrokken bij de stedelijke activiteiten én krijgen ze ook een sterk groen karakter. Het parkeren wordt geclusterd in parkeerhavens en zo komen de boorden vrij als wandel-, fiets- en flaneerzone voor de bewoners.
Het tweede deel van het project is de Scheldekop zelf. Dit wordt een zone voor wonen, kantoren en publieke en recreatieve voorzieningen. Om de fietsroutes met de buitengebieden te garanderen, komt er een nieuwe voetgangers- en fietsersophaalbrug ter hoogte van de passantenhaven. Momenteel zijn alle oude fabriekspanden gesloopt en kunnen de bouwwerken van start gaan.

Meer info over stadsvernieuwingsprojecten in Oudenaarde >>

top >STEDEN AAN DE LEIE
Project Seine-Schelde: aanleiding tot stadsvernieuwing

In het kader van het project Seine-Schelde dat een volwaardige scheepvaartverbinding wil creëren tussen Parijs aan de Seine en het noordelijk gelegen Scheldebekken en waarvoor het traject in Vlaanderen vooral via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het Kanaal Gent-Terneuzen loopt, worden in Vlaanderen tal van werken uitgevoerd. Waar nodig wordt de Leie verdiept, bruggen worden verhoogd, er komen nieuwe stuwen en sluizen, passeerstroken enz. Tegelijk wordt de herinrichting aangegrepen om het water in de betrokken steden terug dichter bij de mensen te brengen. Een greep uit wat er voor een aantal Leiesteden op vlak van stadsvernieuwing veranderde of zal veranderen!

Meer info over het Seine-Scheldeproject vindt u hier.


Ontwerp Meense Groenvallei © Leiedal
MENEN
In Menen is er een inrichtingsplan voor het Landschapspark Meense groenvallei. De Meense Groenvallei begint in het hart van Menen en loopt verder door in agrarisch gebied tot in Lauwe. Het omvat dus zowel de stedelijke omgeving, als het natuurgebiedje De Poel, het slibdepot, de oude Leiearm, de open ruimte ter hoogte van de Barakken, het Diefhondbous en de oude Leiearm de Notelaer. De natuurlijke en landschappelijke waarden zullen er versterkt wordt, maar ook de recreatieve toegankelijkheid verhoogd. Eén van de uitgangspunten is de bedding van de vroegere natuurlijke Leie landschappelijk weer ‘tot leven te wekken’. De afwerking van het Diefhondbos staat als eerste deelgebied op het programma. Maar Menen wil in de toekomst ook werk gaan maken van een kwalitatieve aanpak van de stedelijke Leieboorden.


Ontwerp van de nieuwe brug in Wervik
WERVIK
In Wervik wordt de brug vernieuwd. Het jaagpad langs de Leie wordt een aangename wandelboulevard. Ook de oevers aan Franse zijde worden aangepast met onder andere ook een wandelboulevard en een aanlegsteiger voor plezierbootjes.

KORTRIJK
Sinds enkele jaren zijn in Kortrijk werken aan de gang die moeten zorgen voor de rechttrekking en verbreding van de Leie. De impact van deze Leiewerken op het stadsbeeld is niet te onderschatten. Zo zullen niet minder dan zeven nieuwe bruggen over de Leie gebouwd worden. Intussen zijn er reeds vijf gerealiseerd. Nu het stof stilaan gaat liggen, wordt duidelijk welke enorme ontwikkelingsmogelijkheden langsheen de Leie ontstaan. De stad Kortrijk wil een mix van stedelijke functies mogelijk maken langs het water, met aandacht voor beeldkwaliteit.

Maak kennis met het nieuwe stadssilhouet met groenaanleg, een hernieuwd park met Skatebowl, heraangelegde kaaien met promenades,... en meer over de stadsprojecten in ontwikkeling >>


Ontwerp Harelbeke
HARELBEKE
In Harelbeke krijgt de Leie weer een centrale plaats in het stadsbeeld. Het stadsvernieuwingsproject 'h∩aqua' is voor de stad het belangrijkste project in de voorbije en komende decennia. Naast de werken in het kader van het project Seine-Schelde wordt de Twee-Bruggenstraat volledig heraangelegd en komt er een fiets- en voetgangersbrug naar het Moleneiland. Het Moleneiland zelf wordt omgevormd tot een groenzone met een vistrap en een wandelpad met voetgangerspasserelle over de vistrap. De Vrijdomkaai wordt heraangelegd om een samenhangend geheel te vormen met het Marktplein.
De werkzaamheden werden in september 2013 uitvoerig voorgesteld aan de inwoners van Harelbeke in een Informatiekrant. U kan deze krant hier downloaden.

Meer info op www.harelbeke.be/haqua.


De Onze Lieve-Vrouwkerk in Deinze
DEINZE
Om de Leie opnieuw zichtbaar te maken in het stadscentrum zijn al een deel van de kade en het Sint-Poppoplein heraangelegd. De nieuwe inrichting verbindt het plein terug duidelijker met de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Leie. Het Rheinbachplein krijgt een kademuur en een wandelpromenade met veel groen. Om op het plein meer ruimte te creëren worden de oevers verticaal gemaakt en komt er geen aanmeersteiger.
Vanaf 2017 zullen de eerste realisaties van het stadsvernieuwingsproject ‘Stedelijk wonen aan de Leie II’ zichtbaar zijn. Ook voor de voor de omgeving van de Brielpoort zijn er plannen.

Meer info over stadsvernieuwing in Deinze leest u hier.

top >DENDERSTEDEN

Nieuwe aanleg van het Sint-Annaplein
in Aalst
Nu de Dender al meer dan 10 jaar geen stinkende rivier meer is, beschouwt elk van de Dendersteden de aanwezigheid van water als een grote troef voor verhoogde stedelijke attractiviteit. Op meerdere plaatsen werden door de waterwegbeheerder in samenwerking met de gemeenten de waterkanten in de stad grondig vernieuwd, op andere plaatsen werden nieuwe fiets- en voetgangersbruggen aangelegd. Bv. in Geraardsbergen (vernieuwing van de kaaien), Ninove (brug ’t Oeversteksken en omgeving stadspark), Denderleeuw (Schiptrekkersbrug), Aalst (project Stationsomgeving Aalst) en Dendermonde (project ‘De Dender loopt’). Deze projecten tonen al mooie resultaten, staan nog in de steigers of wachten op nog verdere concretisering, met als doel de Dender beter te integreren in het stadsweefsel.

De Oude Dender in Dendermonde De Vlasmarktbrug in Dendermonde Voetgangersbrug 't Oeverstekse
in Ninove
Meer info voor stadsvernieuwing in de Dendersteden >>

top >BRUGGE

De historische binnenstad van Brugge staat wereldwijd bekend als het ‘Venetië van het Noorden’. Men zegt wel eens dat je deze stad van steen en water niet écht hebt bezocht als je geen boottochtje op de beroemde reien hebt gemaakt. Deze reitjes of grachten zijn meestal onderdelen van de oorspronkelijke rivier ‘de Reie’ en haar bijriviertjes. De rivier, die in de Middeleeuwen werd gekanaliseerd, kwam de stad binnen langs het Minnewater. Het Minnewater was vroeger de aanlegplaats voor de barges of trekschuiten die een regelmatige verbinding tussen Brugge en Gent garandeerden. Vandaag is het de romantische plek bij uitstek.

Het Brugse waternet heeft in de loop van de geschiedenis vele veranderingen ondergaan. Het meest ingrijpend waren de dempingen: de gracht werd dichtgegooid en in de plaats kwam er een straat of huizenrij. Een mooi voorbeeld daarvan is de Kraanrei, die van het Jan Van Eyckplein naar de Markt liep. Waar nu het Postkantoor en het Provinciaal Hof staan, liep vroeger de Kraanrei tot aan de Waterhalle. Hier konden, tot in de 16de eeuw, kleinere schepen hun goederen laden en lossen. In tegenstelling tot de Kraanrei bleven de meeste andere grachten gelukkig gespaard van demping. Dat had vooral te maken met… de armoede van Brugge in de 19de eeuw.

Toch waren de reien vroeger lang niet zo romantisch en pittoresk als nu. Nauwelijks 30 jaar geleden verspreidden de reien 's zomers in de binnenstad een ondraaglijke stank. Ze deden namelijk dienst als open riolen. In de jaren 70 is men dan begonnen met het saneren van de grachten. Ingekokerde en toegeslibde delen van de reien werden met groot materiaal uitgezogen en gereinigd. Het water in de grachten is nu ongeveer 2 meter diep en er zijn 43 bruggen.

Behalve zwemmen in de reien ook terrassen en stadsstrand?

Mercedes Van Volcem vindt dat er meer water-
sporten in de reien moeten worden georganiseerd.
‘Dat gebeurt al in steden als Brussel, Mechelen
en Kortrijk’, zegt ze © Michel Vanneuville
Dat de reien exclusief vaarwater zijn voor de toeristische bootjes en dat het stadswater voor de inwoners vooral ‘bruggenmiserie’ betekent, daar komt binnenkort wellicht verandering in. Stemmen gaan op dat Brugge zijn stadswater nog beter kan benutten.

Het stadsbestuur heeft de intentie om in de zomer van 2014 zwemmen in de reien mogelijk te maken. Daarmee zou het tegemoetkomen aan een vraag van de jeugdraad. Maar het zwemmen zou wel worden beperkt in tijd en in ruimte. Er zou ook steeds een redder aanwezig moeten zijn. Eerst moeten er nog enkele onderzoeken gebeuren. Over de waterkwaliteit, bijvoorbeeld.

Sommigen vinden dat het niet bij dat ene initiatief mag blijven en dat Brugge zijn stadswater beter moet benutten. Brugge moet voor zijn inwoners de kaart van het water trekken, bijvoorbeeld door waar het breed genoeg is, houten steigers aan te leggen op de reien. Restaurants kunnen daar dan een terras uitbaten. En misschien ook een evenementenstrand op het Kanaaleiland?

Bron: Brugge kan stadswater nog beter benutten (De Standaard, 27/07/2013, Koen Theuns)

top >VILVOORDE WATERSITE

Een fiets- en voetgangersbrug over het
Zeekanaal Brussel-Willebroek zal Vilvoorde
Watersite met het park Drie Fonteinen verbinden.
Watersite is het ambitieuze geïntegreerde reconversie- en ontwikkelingsproject van de grote, verouderde industriële zone - ongeveer 100 ha groot - tussen het Zeekanaal en de Schaarbeeklei en tussen de grens met Brussel en het stadscentrum van Vilvoorde. De verouderde bedrijvenzone ondergaat een volledige metamorfose met aandacht voor werken, wonen, recreatie en zorg voor het landschap. Watersite brengt de stad aan het kanaal en het landschap verder in de stad.

Meer info op www.vilvoorde.be en www.wenz.be

top >LIER

© Stad Lier
Sinds de heraanleg van de Grote Markt in Lier lopen brede voetpaden door van de Grote Markt tot aan de Vismarkt en het Felix Timmermansplein aan de Nete. Op het Felix Timmermansplein werden de kaaimuren verlaagd om de relatie met de Nete te herstellen. De verlaagde kade laat een betere beleving toe van de Binnennete. Het water is dan ook letterlijk en figuurlijk goed bereikbaar. Op de Grote Markt zelf versterken vijf waterpartijen/fonteinen het contact met het water. Ze verbinden het plein rond het stadhuis met de Nete.

Meer info vindt u hier.

top >LEUVEN

Zicht op het Klaverpark: de Dijle
opnieuw in open lucht © VMM
Waterlopen weer zichtbaar in Leuven
Her en der krijgt de Dijle opnieuw een prominente plaats in het Leuvense stadsbeeld. Waar mogelijk wordt ze opnieuw opengelegd.
In 2011 werden de Dijleterrassen aan de Dirk Boutslaan ingehuldigd. Het Dijlepad, een voet- en fietspad door Leuven, krijgt met elk nieuw project verder vormt en versterkt de band van de Leuvenaar met de Dijle. Ook de Voer wordt binnenkort voor het eerst weer zichtbaar in Leuven. Door de heraanleg van de Kapucijnenvoer zal de waterloop over enkele honderden meters opnieuw in open bedding kunnen stromen.

De Vaartkom in herontwikkeling
De Vaartkom is een bijzondere plek in Leuven. De oude industriële site rondom de Vaart en de Dijle evolueert volop. Ze groeit uit tot een stijlvolle, levendige en groene stadswijk boordevol creativiteit en sociale interactie. De kwaliteitsvolle mix van wonen, werken en vrijetijdsbeleving aan het water voegt met zijn grootstedelijke allures een nieuwe dynamiek toe aan het stadscentrum.

Beeld van de nieuwe
Kapucijnenvoer
De Vaartkom Nieuwe aanleg voor de Dijle -
met Dijlepad - nabij de Vaartkom
© Ertzberg
Info over de stadsvernieuwingsprojecten in Leuven vindt u hier.

top >MECHELEN

Het Dijlepad: wandelen op het water
De nieuwe Melaan
Mechelen herleeft, en nu ook langs zijn levensader de Dijle en langs enkele typisch Mechelse vlietjes. Water bracht ooit welvaart aan de stad. Gedurende de laatste twee decennia werden verschillende vernieuwingsinitiatieven tot een goed einde gebracht: restauratie van gebouwen en monumenten, renovatiewerken aan straten en pleinen, aanleg van ondergrondse parkings, herinrichting van de musea en ombouw van de oude Lamot-brouwerij tot een cultureel complex met een Erfgoedcentrum. Spectaculair zijn de aanleg van een vlottend wandelpad op de Dijle in de binnenstad en het terug openleggen van enkele vlieten, zoals de ‘Nieuwe Melaan’, de ‘Heergracht’ en weldra ook de ‘Koolvliet’, de ‘Gracht’ en het ‘Duivelsvlietje’, in het kader van het Europese project ‘Water in Historic City Centers’. Bovendien is op de IJzeren Leen een ondergrondse Vlietenkelder geopend, die kan bezocht worden met een stadsgids. In 2014-2015 gaat de stad i.s.m. de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal de Binnendijle aan de Zandpoortvest opnieuw openleggen om zo meer water in de stad te brengen. Aan de Katholieke Hogeschool Mechelen komt een tuin aan het water waar het aangenaam toeven is.

Meer foto's >>
Een reportage van RTV tijdens de activiteit 'Water in de stad - Mechelen: Dijlestad & Vlietenkelder' >>


top >DIEST

Binnenkort stroomt de Demer terug zichtbaar door het centrum van Diest. De Vlaamse Milieumaatschappij en het stadsbestuur van Diest werken samen aan het openleggen van de rivier. De werken zijn volop aan de gang. Je kan ze volgen op de website van de stad.Meer informatie over het project vind je ook op de website van de VMM.

top >HASSELT

De Kanaalkom
De heraangelegde Oostkade met wandel- en fiets-
promenade op de verlaagde kade geeft een indicatie
van hoe de hele kade rondom de Kanaalkom
er tegen 2020 moet uitzien.
De Hasseltse Kanaalkom en haar omgeving wordt gekenmerkt door grootschalige - leegstaande - bedrijfspanden. De ligging onmiddellijk aansluitend bij de binnenstad biedt echter ongekende mogelijkheden om dit stadsdeel te herwaarderen tot een hedendaagse en leefbare binnenstedelijke omgeving. Met het water als bindmiddel, wordt een aaneenschakeling van activiteiten mogelijk waarbij de auto thuis mag blijven: wonen, winkelen, recreatie en werken.

Door het water te integreren in het project, door het water tot aan de woningen te laten reiken, zal een heuse Blauwe Boulevard ontstaan naar analogie met de Groene Boulevard rond de stadskern. Beide ‘boulevards’ zullen elkaar raken aan de kop van de kanaalkom. Het terugbrengen van het water in de stad is een essentieel deel van de stadsherwaardering. Het zichtbaar maken van de Demer, met de aanleg van het Demerpark zal bijdragen in het totaalpakket van de ontwikkelingen in dit stadsdeel. Het verweven van het voormalig industriegebied met het bestaande stadsweefsel vrijwaart bovendien, andere meer ecologisch waardevolle gebieden en open ruimte van verstedelijking.

Ook mobiliteit vormt een belangrijk aspect binnen deze stedelijke ontwikkeling. Het tracé van de light rail zal het project aandoen en zal geïntegreerd worden. De ‘zwakke weggebruikers’ zullen een sterke positie verwerven in het project. Een stedelijke brug zal de oost- en de westkade van het kanaal verbinden. Ze vormt een scharniermoment omdat daar het stedelijk deel van het project zal overgaan in een meer landschappelijk deel.

Meer foto's in het beeldverslag van de activiteit 'Water in de stad - Hasselt: Reconversie kanaalkom' >>
Meer gedetailleerde info over het project >>


top >TONGEREN AAN DE JEKER

VMM maakt de Jeker twee kilometer langer
© Jos Roeffaers
De Beek in Nerem
Plan van het Pliniuspark
In Tongeren herstelde de Vlaamse Milieumaatschappij de oude Jekerarm en de meanders langs de Blaarmolen. De vroeger sterk vervuilde Jeker werd er 2 km langer door en het natuurgebied de Kevie heeft er opnieuw een natte vallei. De omgeving kreeg haar mooie natuurlijke uitstraling terug. Wandelaars zullen de komende jaren de natuur in de Kevie zien herleven.

De provincie Limburg haalt de Beek in Vrerem-Nerem terug boven de grond waardoor wateroverlast vermeden wordt en richtte deze waterloop in Nerem opnieuw in. Door die werken is de Beek opnieuw sterk aanwezig in de dorpskernen. De werken gingen gepaard met belangrijke rioleringswerken van Aquafin.

Meer info >>
Voor het project in Nerem kan u ook hier kijken.


Pliniuspark
De Pliniussite in Tongeren wordt ontwikkeld tot een stadspark in harmonie met het karakter van de omgeving: aan de ene kant het historische stadscentrum, aan de andere kant het Haspengouwse landschap. Water wordt het centrale element. De Pliniusbron krijgt een speciale plaats en de Fonteinbeek wordt opnieuw opengelegd.

De plannen zijn voorgesteld aan de bevolking en kan u hier bekijken.

Meer info vindt u ook hier.top >BILZEN

De stad Bilzen heeft samen met de provincie Limburg de doortocht van de Demer in het stadscentrum heringericht. Aanleiding voor de herinrichting waren de zware overstromingen van 1998, maar er werd met veel aspecten rekening gehouden: de overstromingsproblematiek, het herwaarderen van het cultuurhistorisch erfgoed, vismigratie, ‘ruimte voor water’ met positieve impact op de woon- en werkomgeving, de ontwikkeling van toerisme, de scheiding van afvalwater en regenwater ...
De waterloop en omgeving bieden nu een absolute meerwaarde voor de Bilzenaren en de talrijke bezoekers van de Demerstad.

Doortocht Demer in Bilzen © Peter Maris Aanleg vistrap op de Demer in Bilzen © Peter Maris
top >Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>