Kanaal ecologische corridor | Newsletter 05 | maart 2021
   
 
Het Zuunproject: een groene en blauwe verbinding
tussen het kanaal en het natuurreservaat van de Vogelzang*


Intentieplan © Leefmilieu Brussel

Context en doel

In het kader van het herstel van het groenblauwe netwerk in de Vogelzangvallei en in de logische voortzetting van de aanleg van de Gewestelijke Groene Wandeling in het Vogelzangpark (gelegen achter Erasmus), heeft Leefmilieu Brussel in 2018 het dossier heropend voor het beheer en de ontwikkeling van de Zuunsite.

Natuurreservaat Vogelzang © A. Stein
De Zuunsite © A. Stein
De site, grotendeels gelegen in Anderlecht, is volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) ingekleurd met bestemming groengebied. Gelegen in de Vogelzangvallei vormt ze een verderzetting van groengebieden die deel uitmaken van een prioritaire as van het gewestelijke groenblauwe netwerk. De site is belangrijk voor zowel de groene ruimte, de Gewestelijke Groene Wandeling, de biodiversiteit als voor het beleid in het kader van het blauwe netwerk.

De gewestelijke Good Food-strategie komt ook aan bod aangezien een groot deel van de site bestaat uit particuliere moestuinen en dus zou kunnen inspelen op de ontwikkeling van het aanbod van familiale en collectieve moestuinen in Brussel.

De belangrijkste doelstellingen van het project zijn de ontwikkeling van een kwalitatieve route voor de Gewestelijke Groene Wandeling voor voetgangers en de aanleg van een park gericht op stadslandbouw (collectieve moestuin, boomgaard, weiland, enz.).

Termijnen

Na afhandeling van alle administratieve formaliteiten kunnen de werken hopelijk begin 2023 starten en is de opening voorzien voor het voorjaar van 2024.

Ontwikkelingspotentieel

De Vogelzangbeek aan de ingang van de Zuunsite © A. Stein
De Zuunbeek © A. Stein
Het kanaal Brussel-Charleroi © A. Stein
De site ligt op een sterke as met belangrijke landschappelijke waarde. Bijzondere aandacht zal gaan naar de ontwikkeling van de biodiversiteit en de optimalisatie van de ecologische corridor.

In het valleigebied is water alomtegenwoordig.
De Vogelzangbeek, de Zuunbeek en het kanaal Brussel-Charleroi lopen immers langsheen een groot deel van de site. Bovendien werd vastgesteld dat in het zuidelijke deel van de site de grondwaterspiegel aan de oppervlakte komt. Het project is zowel gericht op een versterking van het blauwe netwerk als op een verbetering van de waterkwaliteit.

Vanuit dezelfde optiek om zachte mobiliteit in de Vogelzangvallei te bevorderen, wordt de aanleg van de Gewestelijke Groene Wandeling door de site gepland met aandacht voor zachte recreatie (rust- en picknickplaatsen,...).

Over de ganse vallei is het agrarische karakter nog voelbaar met vele tuinbouwintiatieven waaronder het project BoerenBruxselPaysans. De site heeft momenteel ongeveer 1 ha groentetuinen (ongeveer 40 percelen) die moeten worden gereorganiseerd zodat er een groter aantal kan van genieten. Daarnaast kan de bestaande serre van de gemeente Anderlecht een belangrijke troef zijn in de ontwikkeling van stadslandbouw in het Brussels Gewest door bijvoorbeeld een biologische tuinbouwactiviteit of een kwekerij op te zetten.

Tot slot voorziet het project in de mogelijkheid tot begrazingsbeheer dat zou deel kunnen uitmaken van een ecologisch begrazingsnetwerk, dat nog in studie is in de Vogelzangvallei.

Artikel van Emilie Holemans (Leefmilieu Brussel)
Aanvankelijk verschenen in de trimestriële nieuwsbrief van CCN Vogelzang CBN, winter 2021
*Originele titel: Verbinding Zuunsite en kanaal

 

Terug naar de inhoudsopgave >