Kanaal ecologische corridor | Newsletter 01 | februari 2020
   
 
Beeldkwaliteitsplan
(Een plan voor landschappelijke en stedenbouwkundige kwaliteit voor het kanaal)
Aanbevelingen met het oog op de natuur

Op 26 maart 2019 werd het Beeldkwaliteitsplan (BKP), dat aangestuurd wordt door perspective.brussels (regionaal expertisecentrum en initiatiefnemer voor de territoriale ontwikkeling van het BHG), goedgekeurd door de Brusselse Gewestregering. Dit plan heeft als doel om, via een reeks ambities en aanbevelingen, de lopende en komende projecten voor publieke en open ruimtes (een aantal waarvan privé) te oriënteren. Op die manier kan het kanaalgebied in de toekomst zowel op landschappelijk als op stedenbouwkundig vlak een samenhang en eigen identiteit ontwikkelen. De betrokken zones zijn: privé- en publieke ruimtes en straten; publieke groene ruimtes; privéruimtes die als publieke ruimte moeten worden teruggegeven; groene ruimtes in privépercelen; intermediaire ruimtes tussen gebouwen en de openbare ruimte; achteruitbouwstroken, koeren en tuinen, en zijdelingse inspringstroken langs gebouwen; onoverdekte privé- of openbare parkeerzones; afsluitingen en de relatie tussen het publieke en privédomein, tussen bebouwd en onbebouwd terrein.

Een aantal van de aanbevelingen om de kwaliteit en samenhang van de kanaaloevers te verbeteren, mikt op de ontwikkeling van een ecologische/groene landschapscontinuïteit (groene ruimtes, bomenrijen,...) langs het hele kanaal. Dit zou het levenskader van de burgers helpen verbeteren. Wat biodiversiteit betreft, zou het bijdragen aan de versterking en/of herstel van ecologische netwerken, zoals de belangrijke ecologische corridor die het kanaal zelf uitmaakt. Algemeen gezien, schrijft het BKP de versterking en verbetering voor van de bestaande aanplantingen, het planten van nieuwe bomen en struiken (met een voorkeur voor inheemse soorten), de inrichting van groene en landschappelijke ruimtes, het ecologisch beheer van de groene ruimtes, het rekening houden met diersoorten die voorkomen in specifieke biotopen of zelfs een beheer voeren ten voordele van de biodiversiteit op braakland, de taluds van de spoorwegen en de oevers van de Zenne (naast het heropenleggen ervan op bepaalde plaatsen).

Het BKP doet concrete voorstellen voor verschillende zones van het kanaal. Aan het Schipperijdok, waar het kanaal vrij breed is, suggereert het plan bijvoorbeeld meer natuur op de linkeroever; de aanleg van drijvende tuinen aan de Akenkaai; een stadsecoduct in het verlengde van het Zennepark; het herstel van de kunstmatige oevers van de Zenne die door bebouwing verloren zijn gegaan;...

Het BKP stelt ook doelen op het vlak van het beheer van zuiver water (regen- en bronwater), om bij zware regenval onder andere de nutteloze overvulling van de afvalwatercollectors te vermijden waardoor het overtollige water in het kanaal terechtkomt, hetgeen een grote bron van vervuiling is. Het plan beveelt ook aan om voor meer doorlaatbare oppervlaktes op de kades te zorgen (via het voorzien van plantvakken voor bomenclusters), om wadi’s aan te leggen en om het overblijvende schoon water rechtstreeks naar het kanaal en de Zenne af te leiden. Deze aanbevelingen zouden kunnen worden toegepast voor het bronwater van de voormalige Meudon-brouwerijen te Neder-Over-Heembeek, die momenteel in een afvoergoot loopt alvorens in de riool te verdwijnen. De aanleg van een natuurlijk drasland dat het water van die bronnen opvangt en naar het kanaal leidt, zou ideaal zijn.

Nu hopen we dat deze aanbevelingen voor de ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit in de omgeving van het kanaal worden gehoord en omgezet in de praktijk.

Meer weten >

Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières
werkgroep 'Water in de Stad'
januari 2020
Met dank aan Sven Vercammen van perspective.brussels voor het nalezen van de tekst
 

Terug naar de inhoudsopgave >