Omzetting van de EKW: de burger
en de administratieve kronkelwegen

De door de Europese kaderrichtlijn Water vastgelegde doelstellingen waren ongetwijfeld doorslaggevend om de oeverstaten te verplichten de noodzakelijke maatregelen te treffen voor de verwezenlijking ervan binnen de vooropgestelde termijn (2015). Bedrijven, landbouwers en beheerders moeten normen respecteren. Gezien de omvang van de uit te voeren werken op gebied van zuivering van het huishoudelijk afvalwater en de vermindering van (diffuse) vervuiling door industrie en landbouw, werden financiŰle steunmiddelen toegekend en afwijkingen toegestaan m.b.t. de vastgestelde termijnen. De vervaltermijnen zijn nauwgezet en op vandaag zijn bepaalde doelstellingen niet bereikt. Zo kreeg Frankrijk onlangs zware boetes opgelegd omdat het er niet in slaagde de landbouwers aan te zetten tot een drastischere vermindering van nitraten.

De voortdurende actie 'op het terrein' gevoerd door de verenigingen heeft zeker ruimschoots bijgedragen tot de heropleving van het Scheldebekken: waakzaamheid ten opzichte van sluiklozingen of te grote versperringen in de waterlopen, doorgeven van informatie aan de betrokken diensten, veel sensibiliseringswerk bij het brede publiek en vooral in de scholen en onderwijsinstellingenů Allemaal initiatieven die veel inzet vragen en soms met te trage resultaten naar het gevoel van de organisatoren, maar die in de loop van de jaren beslissend blijken bij de instelling van de reglementeringen.
De burgerrol speelt ook door een regelmatige aanwezigheid in verschillende plaatselijke en zelfs internationale commissies. Dit geeft hen de gelegenheid om bij parlementsleden of deskundigen te getuigen over positieve voorbeeldacties die hier of daar werden gerealiseerd, om te waarschuwen voor de milieuhinder die op lange termijn zou kunnen veroorzaakt worden door ruimtelijke ordeningsprojecten die opgemaakt werden zonder rekening te houden met de eigenheid van het gebied. Het is deze aanvullende inbreng die toelaat om de prioriteiten naar voren te schuiven die moeten gerespecteerd worden om de toestand van de Schelde en haar bijrivieren te verbeteren, een stroomgebied dat nauwelijks 10 jaar geleden nog werd aanzien als open riool.

De Internationale Scheldecommissie (ISC) speelt een belangrijke rol dankzij de talrijke ontmoetingen tussen verantwoordelijken van rivierbekkens, van verschillende landen, om bijvoorbeeld waardevolle alarmsystemen uit te werken in geval van overstromingen of accidentele vervuilingen. Zoals EDA mocht vaststellen in de werkgroep 'communicatie', is de verscheidenheid van de opgeworpen vragen groot en zijn de aanbevelingen pertinent en onontbeerlijk om in de praktijk te worden gebracht. EDA kan alleen maar bitter betreuren dat de rol van de ISC uitsluitend co÷rdinerend is en dat zij in haar rol van toeschouwer blijft opgesloten.


Anita Villers
Environnement DÚveloppement Alternatif - Lille (EDA)

Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>