header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 75 - december 2016  
 

Acties om de waterkwaliteit in de bijrivieren
van de Schelde te herstellen in Frankrijk

De Franse vereniging Environnement Développement Alternatif (EDA) is aanwezig op tal van vergaderingen om mee de doelstellingen voor te bereiden voor de aanpak van de inrichting en het beheer (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux -SAGE) van de Marque-Deûle. In die commissies worden ook concrete maatregelen besproken.

Al lijken de maatregelen op het eerste gezicht niet van tel voor de Schelde, toch gaat het over verbeteringen voor het gehele Scheldebekken. De verbeteringen die hier en elders gerealiseerd worden, kunnen er op middellange en hopelijk ook langere termijn alleen maar toe bijdragen dat de waterkwaliteit van die rivier opnieuw beter wordt en bijgevolg ook van haar ecosystemen die al te lang ondermaats beheerd zijn. De acties die in deze vele vergaderingen besproken en bediscussieerd worden, kunnen perfect aangepast en toegepast worden op verschillende plaatsen in de Schelde.Ligging van de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux Marque-Deûle (SAGE) in Nord-Pas-de-Calais

Wat het deel van het Scheldebekken in Frankrijk betreft, heeft een studie van de toestand van de beken die via de Leie uitmonden in de Schelde een heel zorgwekkende toestand aan het licht gebracht. Een verdwenen, zeer zwaar vervuilende industrie heeft nog altijd impact doordat de vervuiling samen met het afvalwater van de woningen afvloeit naar het milieu en vandaar naar de beken en rivieren. Er is ook beslist dat we beter geïnformeerd moeten zijn over nieuwe vervuilende stoffen zoals medicinale en radioactieve moleculen, hormonen, nanomoleculen … Tot nu zijn we onvoldoende op de hoogte van hun impact.

Er is een prioriteitenlijst opgesteld van de noodzakelijke maatregelen. Er moeten niet alleen veel woningen in het mijnbekken aan de normen voldoen, maar er is ook toezicht nodig op de huidige industriële en landbouwlozingen die de kwaliteit van de waterlopen beïnvloeden. De kosten zijn geëvalueerd en verdeeld over de verschillende regio’s. Ook het Wateragentschap (Agence de l’Eau) Artois Picardie ondersteunt het project omdat er inderdaad geen tijd meer te verliezen is. Na die eerste belangrijke maatregelen om in de zijrivieren van de Schelde opnieuw voor een goede waterkwaliteit te zorgen, zal er ook aandacht gaan naar de grachtenstelsels die deel uitmaken van het grotere watersysteem maar die niet goed onderhouden zijn en bijdragen tot een verslechtering van de situatie.

Het is ook de bedoeling om kunstmatige oevers af te bouwen en de natuurlijke overgang van waterloop naar oever te herstellen en te bewaren. De kleppen die het debiet in de belangrijkste waterlichamen regelen, moeten regelmatig opengezet worden zodat vissen kunnen migreren.

Om de acties op te volgen en op elkaar af te stemmen, zal een ondersteunende structuur in het leven geroepen worden. Die krijgt verschillende taken. De toelatingen om in de waterlopen te lozen moeten gaandeweg afgestemd worden op de nieuwe inrichtingen. Per sectie en vanuit een solidariteit van opwaarts met afwaarts moeten de overeenkomsten om in het riolenstelsel over te storten herbekeken worden. En tenslotte – heel belangrijk – moeten de verschillende SAGE’s (Inrichtings- en beheerovereenkomsten) in hun geheel samen opgevolgd worden.


Met dank aan Anita Villers, voor EDA - vzw Environnement Développement Alternatif asbl


 
Terug naar de inhoudsopgave >