header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 72 - december 2015    
 

(Her)ontdek de Durmevallei!

Enkele jaren geleden begon de Vlaamse overheid er met de voorbereidingen van het Sigmaplan. Het doel: minder overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren, natuurherstel langs de rivieren én mogelijkheden voor wandelaars en fietsers om aan het water te genieten.
Recent zijn nu ook de werken op en langs de Durme gestart. Naast het uitbaggeren van de rivier staan ook tal van andere werken in de gebieden langs de Durme gepland.

De zeven projectgebieden langs de Durme

Enkele deelgebieden krijgen een invulling als getijden-
natuur met zoetwaterslikken en -schorren.
Bron: Vilda - Yves Adams
In Hagemeersen, Hof ten Rijen, Bulbierbroek en Weymeerbroek op grondgebied van Lokeren, Waasmunster en Hamme keert het open meersenlandschap (wetlands) terug dat zo typisch is voor de streek. Verder stroomafwaarts worden de gebieden Groot Broek en Klein Broek op grondgebied van Waasmunster en Temse ontpolderd. Dit betekent dat het land terug gegeven wordt aan de rivier. Door de ontpoldering vermindert de kracht van het water dat bij vloed vanuit de Schelde in de Durme stroomt. Bovendien zal het water tweemaal per dag deze gebieden in- en uitstromen waardoor unieke zoetwatergetijdennatuur ontstaat met zeldzame slikken en schorren.
Tenslotte wordt De Bunt in Hamme ingericht als een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij. Deze werken zijn in het voorjaar van 2015 van start gegaan. In de toekomst zal bij stormtij het water van de Schelde in het gebied lopen. Daardoor zal de Schelde ook minder water in de Durme stuwen wat de veiligheid van de regio verhoogt. De rest van het jaar zal er dagelijks maar een beperkte hoeveelheid Scheldewater in het gebied stromen. Zo ontstaan hier ook de typische slikken en schorren.

Kaartje Sigmaproject Durmevallei >>


Natuur en veiligheid gaan hand in hand

Typisch meersenlandschap in de Durme-
vallei. Bron: Vilda - Yves Adams
In Klein Broek, Groot Broek en De Bunt wordt plaats gemaakt voor zoetwaterslikken en -schorren die heel belangrijk zijn voor trekvogels. ’s Winters zoeken soorten zoals de watersnip en talrijke eenden, zoals de smient en wintertaling, de rust op om te verpozen en hun vetreserves aan te vullen. Op termijn vormen de slikken en schorren een jungle van kreken en beekjes met riet en wilgen, een biotoop dat barst van het dierlijk en plantaardig leven. Daar voelen de bruine kiekendief, blauwborst en kwak zich thuis. De Hagemeersen, Hof ten Rijen, Bulbierbroek en Weymeerbroek worden ingericht als wetlands waar graslanden, rietlanden en open water elkaar afwisselen. In de wetlands wordt er met landbouwers samengewerkt die de graslanden op een natuurgerichte manier beheren. Dotterbloem, pinksterbloem, scherpe zegge, ratelaar en echte koekoeksbloem zullen er floreren. Daarnaast hoopt men dat ook weidevogels zoals de grutto en kwartelkoning de weg naar de Durme vinden. In het open water zullen vissen zoals de snoek, bittervoorn en rietvoorn hun gading vinden, net als de libellen en kikkers.
Recreatie in het gecontroleerd overstromingsgebied De Bunt
Wandelen en fietsen

Met alle plannen die nu op stapel staan, wordt de Durmevallei nog meer een gebied om eindeloos in te wandelen en te fietsen. Het Sigmaplan voorziet niet alleen verbeterde en nieuwe fietspaden, maar ook verhoogde knuppelpaden, mogelijkheden om te hengelen, een speelbos waar kinderen de natuur kunnen ontdekken ... Op termijn zal de Koolputtensite als onthaalpoort tot de unieke Durmevallei dienen. Binnenkort kan je in een infokeet in Hamme de werken binnen het Sigmaproject Durmevallei op de voet volgen. Van hieruit vertrekken in het voorjaar ook de begeleide wandelingen naar de verschillende projectgebieden. Dé gelegenheid om de Durmevallei te (her)ontdekken!

Natuurgidsen, toeristische gidsen en Scheldegidsen kunnen in het voorjaar 2016 bovendien een gidsenopleiding volgen die specifiek gericht is op het Sigmaproject Durmevallei. Meer informatie hierover volgt nog.


Meer info:
- over het Sigmaplan en de verschillende projectgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren op www.sigmaplan.be
- over het Sigmaproject Durmevallei op www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/
durmevallei
 
Terug naar de inhoudsopgave >