header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 72 - december 2015    
 

Sterk verband tussen richtlijnen
‘Water’ en ‘Pesticiden’

De kwaliteit van de landbouwpraktijken is van zeer groot belang voor de geleidelijke verbetering van de kwaliteit van de waterlopen. Zal de kwaliteit van het milieu afhangen van de Europese richtlijnen?

Frankrijk - De doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water uitgesteld naar 2027

De intenties om tot een algemene verbetering van de kwaliteit van de ecosystemen te komen zijn er wel, maar met als excuus de kosten van de uit te voeren maatregelen, worden de deadlines uitgesteld. Het is nochtans duidelijk dat hoe langer er wordt uitgesteld, hoe meer het milieu achteruit gaat en hoe hoger de kosten zullen oplopen. Het uitvoeren van concrete maatregelen zou de situatie verbeteren:
  • De ontwikkeling van een collectief rioleringsnetwerk dat aangesloten is op de rioolwaterzuiveringsinstallaties.
  • De aanleg van vloeivelden (lagunages) in gebieden die niet aangesloten zijn op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.
  • De inperking van de afvoer van regenwater naar het rioleringsstelsel door meer groenzones aan te leggen en de draslanden te onderhouden of te herstellen.

Frankrijk - De wet ‘Ecophyto’: sommige doelstellingen uitgesteld, andere vervroegd

De Europese richtlijn 2009/128/CE heeft voor een communautair actiekader gezorgd waardoor het gebruik van pesticiden hand in hand kan gaan met duurzame ontwikkeling. In Frankrijk is in 2009 het plan ‘Ecophyto’ gelanceerd met als doelstelling binnen de 10 jaar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te halveren. In 2015 werd al duidelijk dat de doelstellingen niet gehaald konden worden en heeft men beslist de deadline op te schuiven naar 2025!

Dit uitstel zou verantwoord zijn door de intentie om tegen dan het aantal ‘DEPHY’-boerderijen op te trekken van 2000 naar 3000. DEPHY is een netwerk van boerderijen die pionniers zijn in de agro-ecologie. Door methodes als biocontrole, diversificatie van de gewassen en wisselteelt verbruiken ze veel minder bestrijdingsmiddelen terwijl het rendement toch ongeveer gelijk blijft.

In Picardië kreeg water specifieke aandacht. In de Oise en de Aisne is er bijvoorbeeld een netwerk ‘waterwinning’ in het leven geroepen als de boerderijen zich bevinden in zones waar sterk ingezet wordt op ‘drinkwater’ of ‘biodiversiteit’. Er werd ook een netwerk ‘bestrijdingsmiddelen’ opgericht dat zich vooral richt op die herbiciden die de grootste impact hebben op de waterkwaliteit.

Het verbod om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken of te doen gebruiken voor het onderhoud van groene zones, bossen en wandelpaden die publiek toegankelijk zijn, is dan weer vervroegd van 01/01/2020 naar 01/01/2017. Behalve om veiligheidsredenen zal het ook verboden worden om pesticiden te gebruiken op openbare wegen. Voor particulieren zal de vrije verkoop van pesticiden verboden worden op 01/01/2017 en het verbod op het gebruik ervan is vervroegd van 01/01/2022 naar 01/01/2019.

Er zijn dus veel maatregelen nodig om de waterkwaliteit stilaan te verbeteren en zo de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te realiseren. En die verbetering kan er alleen maar komen als de landbouwpraktijken daarin een hoofdrol spelen.

photo

Anita Villers, voorzitster van EDA -
Environnement et Développement Alternatif 
Terug naar de inhoudsopgave >