header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 71 - november 2015 SPECIAL KLIMAAT  
 

Natagora
Biodiversiteit en klimaat: nauw verbonden

De klimaatverandering is in volle gang, maar de hoogdringendheid ervan is ver te zoeken op de politieke agenda. De opwarming van de aarde zou de hoofdoorzaak kunnen worden van de verdwijning van planten- en diersoorten in de 21ste eeuw. Nochtans kunnen natuurgebieden, vaak vergeten in het debat, een rol spelen bij het omzetten van CO2 en als bufferzone voor getroffen soorten.Hier en nu

Sinds de eerste weerwaarnemingen in België in 1833 is de gemiddelde temperatuur in ons land met 2°C gestegen. De impact op de biodiversiteit in Wallonië en Brussel is niet te ontkennen. Sommige nieuwe diersoorten verschijnen (de bijeneter, spinnen en waterjuffen), terwijl andere worden bedreigd (auerhoen, graspieper). De terugkeer van trekvogels gebeurt steeds vroeger, ongeveer één dag per vier jaar. Door deze veranderingen komt de beschikbaarheid van voedsel en van broedgebieden voor verschillende soorten in gevaar.


Het belang van beschermde zones

Beschermde natuurgebieden spelen een belangrijke rol tegen de klimaatverandering. Ze regelen de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer door CO2 om te zetten. Gevarieerde ecosystemen treden op als bescherming tegen extreme verschijnselen, zoals de mangrove die een natuurlijke muur vormt tegen overstromingen. Bovendien biedt een omvangrijk netwerk van natuurgebieden een schuilplaats tegen de verstoring door de klimaatopwarming, voor soorten waarvan de verspreidingsgebieden veranderen.


Een nieuwe en doordachte kijk op energie

Inzake energiebesparing, hernieuwbare energie en de voetafdruk van CO2, zijn investeringen en moedige politieke beslissingen nodig om de klimaatopwarming te beperken, op elk overheidsniveau. Maar sommige projecten met een 'groen' imago zijn in feite rampzalig voor de biodiversiteit. De productie van biobrandstoffen bijvoorbeeld vormt natuurgebieden of voedingsrijke gebieden om tot gebieden voor monocultuur, en zorgt zo voor een milieuramp die het verminderen van broeikasgassen te niet doet. Een ander voorbeeld is windenergie, die ontwikkeld moet worden zonder ten koste te gaan van vogelsoorten en die er zwaar onder lijden. Het bestrijden van de klimaatverandering mag geen economisch voorwendsel worden, het moet in dienst blijven van het behoud van de planeet.


Actie ondernemen op lokaal vlak

In België verergeren de menselijke activiteiten de gevolgen van de klimaatopwarming, door het landschap te versnipperen en door hindernissen op te stellen voor minder mobiele soorten op zoek naar andere verspreidingsgebieden. Daarom is naast de vermindering van de uitstoot, een ambitieus beleid nodig dat beschermde natuurgebieden creëert, essentieel om zich aan klimaatveranderingen aan te passen. Het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de biodiversiteit kan en moet dus ten volle deel uitmaken van een strategie om het hoofd te bieden aan de klimaatverandering.


Wat eist Natagora in de strijd tegen de klimaatverandering?

  • We moeten dringend onze uitstoot van broeikasgassen verminderen, niet alleen door het aandeel van fossiele brandstoffen in het energiepakket terug te dringen, maar ook door ons energieverbruik te doen dalen
  • De oppervlakte van beschermde natuurgebieden moet vergroten, want zij zijn zeer doeltreffende opslorpers van CO2 (vooral wouden, veengebieden,…). Bovendien kunnen we door meer van deze gebieden te creëren de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit verminderen.
  • Keuzes in het landbouwbeleid moeten (en FR: doivent au lieu de doit, non?) beter rekening houden met de rol van landbouwgronden om CO2 om te zetten en moeten een halt toeroepen aan de huidige verloedering ervan (onder andere het omploegen van weiland in onze contreien).
  • Investeringen in en onderzoek naar hernieuwbare energie moeten toenemen. Maar deze omslag moet doordacht zijn en mag niet ten koste van de biodiversiteit gaan.
  • Er moeten meer studies en onderzoek gefinancierd worden over de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit en over de gevolgen ervan op de menselijke basisbehoeftes, teneinde de aanpassing aan deze veranderingen te vergemakkelijken.Meer info (FR): www.natagora.be/climat

 
Terug naar de inhoudsopgave >