header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 69 - april 2015    
 

Landbouw en waterkwaliteit:
een moeilijk huwelijk in Vlaanderen

2015 begon met goede voornemens. De Vlaamse regering maakte bekend 800 miljoen euro te investeren in de verbetering van de waterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen. Dat gebeurt op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, Joke Schauvliege. Tussen 2016 en 2020 staan er 476 projecten op de agenda.

De Europese Kaderrichtlijn water (EKW) stelt dat al onze oppervlaktewateren een goede toestand moeten bereiken in 2015. Een goede toestand slaat zowel op de chemische als de ecologische toestand (meer info over de Kaderrichtlijn Water).

De waterkwaliteit is er de laatste jaren sterk op vooruit gegaan, maar het is nu al geweten dat de goede toestand niet voor alle wateren zal gehaald worden. Samen met Nederland en Denemarken is Vlaanderen nog altijd een van de regio’s met de zwaarst vervuilde beken en rivieren. Een investering in waterzuiveringsinstallaties is dus essentieel om voor alle waterlichamen de goede toestand zo snel mogelijk te kunnen behalen. Anders volgen er boetes vanuit Europa!

Een goede ecologische toestand wordt onder andere geëvalueerd aan de hand van de concentratie stikstof en fosfor in het water. De aanwezigheid van te veel nitraat in het water wijst op overbemesting, met alle gevolgen vandien voor de kwaliteit van het water. Vooral in West-Vlaanderen en Limburg is de waterkwaliteit nog altijd zorgwekkend en ver onder de Europese normen. Niet geheel toevallig zijn Zuid-West-Vlaanderen en de Antwerpse en Limburgse Kempen de plaatsen waar de meeste varkens worden gehouden. Met het vijfde mestactieplan wil Vlaanderen in de periode 2015-2018 de Europese Nitraatrichtlijn, die als doel heeft de waterkwaliteit in Europa te beschermen door verontreiniging met nitraten uit agrarische bronnen te voorkomen en goede landbouwpraktijken te stimuleren, verder realiseren door nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater te minimaliseren.


MAP-meetnet getoetst aan de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter in het winterjaar - Bron:VMM

In het najaar van 2014 trokken enkele milieuorganisaties, die deel uitmaken van de opvolgingscommissie voor het mestactieplan (OMAP) 5 aan de alarmbel tijdens de voorbereidende gesprekken. Hun kritiek luidde: "De gezinnen en de bedrijven deden al grote inspanningen, het komt er nu vooral op aan om de veestapel in te perken. Alleen dan kunnen we de waterkwaliteit echt verbeteren. Maar minister Schauvliege weigert de verantwoordelijken aan te pakken en duidelijke regels op te stellen. Ze zet integendeel in op een groei van de veestapel."
Als minister van Landbouw wil Joke Schauvliege zich namelijk ook inzetten voor een sterkere landbouwsector.

  Evolutie van de gemiddelde nitraatconcentratie in het operationeel meetnet in de Vlaamse water-
lichamen en het MAP-meetnet. Bron: Ontwerp-mestactieprogramma 2015-2018.

Een mestactieplan (MAP) legt normen vast voor de concentratie aan fosfaat en nitraat in het grond- en oppervlaktewater. De waterkwaliteit wordt gemeten op 770 vaste MAP-meetplaatsen. Die meetplaatsen voldoen aan vier criteria 1 zodat op die locatie vervuiling van andere bronnen kan uitgesloten of berekend worden. Dierlijke meststoffen bevatten nitraten en fosfaten die via kwel of oververzadiging van het grondwater in onze oppervlaktewateren terecht komen. Dit water vloeit jammer genoeg niet langs de (riool)waterzuiveringsinstallaties voor het onze oppervlaktewateren bereikt.


Wilt u graag meer weten over het mestactieplan en het MAP- meetnet? >>

Het openbaar onderzoek over het ontwerp-MAP 5 loopt van 6 maart 2015 tot en met 4 mei 2015. Raadpleeg het ontwerp hier >>Bronnen:
- De Morgen,21/01/2015, ‘Schauvliege investeert komende jaren 800 miljoen euro in verbetering waterkwaliteit’
- De Morgen, 20/09/2014, ‘Vlaams water nog nooit zo zuiver’
- De Standaard, 15/11/2014 ‘Schauvliege moet kiezen: landbouw of waterkwaliteit’
- De Standaard 20/03/2015 ‘Nieuw mestplan voor Vlaanderen’ >>


1 Criteria:
- Het stroomgebied is hoofdzakelijk agrarisch van karakter.
- Er is geen invloed van industriële afvalwaterbronnen.
- Er is geen invloed van overstorten (op riolen of collectoren) of effluentlozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) geëxploiteerd door Aquafin.
- De hoeveelheid stikstof in het geloosde huishoudelijk afvalwater is berekenbaar en heeft een beperkte invloed.


 
Terug naar de inhoudsopgave >