header-left  
header-right facebook
  Nieuws nr. 69 - april 2015    
 

Zonder is gezonder:
pesticiden en het effect op waterkwaliteit

In Wallonië geldt vanaf 1 januari 2014 een verbod voor het gebruik van pesticiden op openbare terreinen in de buurt van oppervlaktewater of riolering. In Brussel bepaalt een ordonnantie van 1 april 2014 een beperking voor het gebruik van pesticiden en biociden 1 op openbare terreinen. In Vlaanderen ging op 1 januari 2015 een verbod in voor alle openbare diensten2. Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. Tuin en moestuin onderhouden, terras en oprit schoon houden… Het kan zonder pesticiden. Met de juiste tips lukt dit zeker en vast.Effect van pesticiden op water


Pesticiden die in het oppervlaktewater terechtkomen, kunnen toxisch zijn voor waterorganismen. Piekconcentraties kunnen acute effecten veroorzaken, tot zelfs sterfte. Concentraties die gedurende langere tijd te hoog liggen, kunnen chronische effecten veroorzaken, zoals een verminderde voortplanting. Daarom zijn de normen voor pesticiden tweeledig: een maximale concentratie om acute effecten te vermijden en een gemiddelde concentratie om chronische effecten te vermijden.

Heel wat insecticiden hebben ook de neiging om zich te binden aan zwevende deeltjes in de waterkolom. Als deze deeltjes bezinken, komen de eraan vastgehechte polluenten in de waterbodem terecht. Daar kunnen ze lange tijd aanwezig blijven. Voor sommige pesticiden bestaat het gevaar dat zij of hun afbraakproducten in het grondwater terechtkomen. Daar kunnen ze nog lange tijd voor verontreiniging zorgen. Vooral moeilijk afbreekbare middelen die een grote mobiliteit vertonen omwille van een goede wateroplosbaarheid en een lage adsorptiecapaciteit aan bodemdeeltjes, vormen een potentieel gevaar voor het grondwater.


Bron: www.infobassin.org (eigen bewerking)

Verschillende actieplannen

In 2009 heeft Europa een Kaderrichtlijn (2009/128/EG) gestemd voor een duurzaam gebruik van pesticiden. Het gevolg was dat in België het Belgische nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden, het NAPAN, werd opgesteld. Op zijn beurt is het NAPAN samengesteld uit een federaal plan, een Vlaams regionaal, een Brussels regionaal en een Waals regionaal plan.
Op federaal niveau resulteerde dat in het Federaal Reductieprogramma voor Pesticiden (het FRPP). Dat programma beoogt met alle mogelijke middelen een vermindering van de risico’s en de gevolgen van het gebruik van gewasbestrijdingsmiddelen (gbm) en de biociden voor de gezondheid van de mens en het milieu.
Ook elk van de Gewesten heeft een afzonderlijk plan dat specifieke acties bevat omdat de voornaamste bevoegdheden op het vlak van het milieu onder de Gewesten vallen.


Hoe pesticiden vermijden?

 
De drie Gewesten geven elk ook meer uitleg over het gebruik van pesticiden en hoe ze te vermijden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil aan de openbare diensten, huisgezinnen en land- en tuinbouwers tonen dat het ook zonder bestrijdingsmiddelen kan. Want 'Zonder is gezonder', zowel voor het leefmilieu als voor onszelf: op de campagnesite 'Zonder is gezonder' van de VMM vind je meer informatie over pesticiden, toegespitst op gezinnen en openbare besturen.

Op de website van Leefmilieu Brussel - BIM vind je enkele tips om het gebruik van pesticiden te vermijden in het dagelijkse leven.

Het 'Réseau eco-consommation', opgericht met de steun van het Waals Gewest, biedt verschillende informatiefiches over pesticiden, biociden en hun gebruik (FR).


Lees ook:
- 24/03/2015 - Veroorzaakt meest gebruikte pesticide kanker? >>
- 24/03/2015 - BBL wil verbod op pesticiden zoals Roundup >>

Bronnen:
- Federale Overheid - Leefmilieu >>
- Milieurapport Vlaanderen >>
- PRPB - FRPP >>


1 Pesticiden zijn chemisch-synthetische producten die dienen om bepaalde insecten, planten of andere ongewenste organismen te doden. Ze worden onder meer gebruikt in de landbouw. Biociden zijn pesticiden die buiten de landbouw gebruikt worden. Zowel privépersonen als professionals maken gebruik van biociden.
Meer informatie over pesticiden en meer informatie over biociden vind je op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
2 Met openbare dienst wordt hier een dienst bedoeld die uitgevoerd wordt door een rechtspersoon in het kader van een taak van algemeen belang.


 
Terug naar de inhoudsopgave >