Bufferstroken geven de Barbierbeek een toekomst

De Barbierbeek is een wondermooie waterloop, kronkelend doorheen een beschermd landschap van bolle akkers. Om de Barbierbeek als meanderende waterloop te beschermen tegen erosie en sedimentvorming startte de provincie Oost-Vlaanderen een project op voor verwerving, inrichting en beheer van bufferstroken langsheen haar oevers. Op 5 oktober 2014 werd het project Barbierbeek officieel ingehuldigd. Het heringerichte deel situeert zich stroomafwaarts de autosnelweg E17, op het grondgebied van de gemeente Kruibeke. De Barbierbeek meandert er nog volop. In de vele bochten vertoont de waterloop duidelijk holle en bolle oevers. Er is een grote variatie aan diepten en ondiepten in de beek. Het maakt de waterloop ecologisch heel waardevol.


Problemen van de Barbierbeek

Barbierbeek t.h.v. overwelving Beekstraat.
Het nieuwe knuppelpad.
De Barbierbeek is een sterk meanderende waterloop die beschermd is als landschap. Maar de laatste jaren was de druk op de waterloop steeds groter geworden. De gronden waren tot tegen de waterloop grotendeels in gebruik als akkerland met onnatuurlijke erosie en sedimentafzetting tot gevolg. Die belasting verstoorde niet enkel de normale structuurontwikkeling - het meanderingsproces kon bv. niet meer natuurlijk verlopen -, maar leidde ook tot verhoogde sedimentafzetting in stroomafwaartse trajecten. Daar neemt het verval van de waterloop af en vermindert de stroomsnelheid. Dit kon bij extreme regenval tot wateroverlast leiden.


Situering van het project

Het deel van de Barbierbeek dat de provincie Oost-Vlaanderen inrichtte, start aan de monding van de Groendambeek in de Barbierbeek, een honderdtal meter ten noorden van de Oude Kerkstraat, ter hoogte van het knuppelpad. Het traject stopt stroomafwaarts, waar de Barbierbeek de Beekstraat kruist. Het gaat om een strook van 600 meter langsheen de Barbierbeek, zowel op linker- als rechteroever. Door de vele meanders is de Barbierbeek er eigenlijk zo’n 1 200 meter lang.


Bufferstroken moeten de Barbierbeek beschermen

De aangelegde bufferstroken beschermen de Barbierbeek tegen erosie en de aanvoer van pesticiden en meststoffen.
Het gebruik van een bufferzone langsheen de waterloop als akker is nu eenmaal niet aangewezen in een erosiegevoelige omgeving. Binnen de in te richten bufferstroken werd het akkerland dan ook omgezet naar grasland. De aanplant van populieren, wilgen en zwarte els helpen de oorspronkelijke vegetatie en het landschapszicht herstellen.


Wat is er concreet gebeurd?
  • Binnen de bufferstrook werd akkerland ingezaaid met een grasmengsel dat geleidelijk zal evolueren naar een gras-kruidenmix.
  • Op de linkeroever werd de bufferstrook afgebakend met schapendraad zodat vanaf januari 2015 schapen deze bufferstrook kunnen begrazen en zo onderhouden.
  • Op de meeste meanders ontwikkelt zich nu spontaan ruigte. Daar mag ze haar gang gaan, tenzij ze plaats moet maken voor het laarzenpad.
  • Om oevererosie te voorkomen werden in de buitenbochten van meanders op de rechteroever knotwilgen en zwarte els voorzien.
  • De kaprijpe populieren op de linkeroever werden gekapt en ten dele vervangen door een rij nieuwe populieren, ten dele door een zone gemengd bos van inlandse soorten.
  • Op de rechteroever werd een laarzenpad aangelegd dat het knuppelpad verbindt met de Beekstraat. Het is enkel bedoeld voor wandelaars en wordt aangelegd in de grasmat. Waterlopen en drainagegrachten die het pad kruisen, werden overwelfd. Aan de Beekstraat komen een rustbank en een infobord.
  • De poel aan de Oude Kerkstraat werd opnieuw ingericht en kan dienst doen als educatieve poel.
De inrichtingswerken kostten een 60 000 euro.


Op 5 oktober 2014 werd het nieuw aan-
gelegde laarzenpad officieel ingewandeld.
Het knuppelpad dat aansluit op de bestaande
Drie Beken-wandeling van vzw KRUIN (Natuur-
punt) werd via het nieuwe laarzenpad verbonden
met de Beekstraat.
Resultaten

Door de oevers langs de Barbierbeek in te richten als bufferstroken koos de Provincie voor een duurzame oplossing. Niet alleen het probleem van de onnatuurlijke sedimentproductie werd aangepakt, maar ook de ecologische en structurele kwaliteit van de waterloop zullen er op vooruitgaan. Het typische landschap met de bolle perceelstructuur en het meanderende karakter van de Barbierbeek zullen niet verdwijnen. Het natuurlijk watersysteem wordt gevrijwaard. Er werd zelfs extra ruimte voor water gecreëerd. Het laarzenpad langs de meanders zorgt er bovendien voor dat de wandelaar er extra kan genieten van de natuur en het landschap.


Een beeldverslag van de officiële inhuldiging project Barbierbeek op 5 oktober 2014
vindt u hier.
Meer info bij de dienst Integraal Waterbeleid
van de provincie Oost-Vlaanderen:
- tel. 09 267 76 80Bron:
- Nieuwsbrief 'De Waterstand' (oktober 2013), de digitale nieuwsbrief van de provincie Oost-Vlaanderen over hun waterbeleid.


Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>