Brussel wil de omgeving van haar kanaal
een nieuwe toekomst geven
Veel vragen over integraal beheer, maar ook enkele zekerheden!


Brussel aan het water.
Goed nieuws! De beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse regering* laat er geen twijfel meer over bestaan. De komende tien jaar wordt de zone rond het kanaal de belangrijkste 'werf' van het Brussels Gewest.
 • "Het Brussel van 2025 ligt langs het kanaal!"
 • "Die prioriteit voor het kanaal vereist voor dit hele gebied een concentratie van de publieke middelen. Het is de bedoeling tegen 2025 voor niet minder dan 200 hectare woonruimte te zorgen (wat een potentieel van 25.000 nieuwe woningen betekent), 200 hectare voor economische activiteiten met jobpotentieel en 200 hectare openbare ruimten, parken en tuinen."
 • "... een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst van internationale allure in de Citroëngarage aan het IJzerplein, dat de deuren moet openen vóór het einde van deze legislatuur."
Die beslissingen roepen tal van vragen op:
 • Waar zullen deze activiteiten een plaats krijgen?
 • Is er een vermenging mogelijk tussen de industriële activiteiten en de nieuwe woonwijken? En tussen de huidige en de nieuwe bewoners?
 • Welke plaats krijgen de fietsers en voetgangers?
 • Is er ruimte voor de nodige vergroening op de kanaaloevers? En voor kwaliteitsvolle openbare ruimte?
 • Wat is het 'kanaalplan'? Hoe zal het zorgen voor een samenhang binnen de hele kanaalzone?
 • ...
Voor Coördinatie Zenne, die actief is rond met integraal beheer van waterlopen, zorgen deze beslissingen ook voor een aantal zekerheden:

De omgeving van het kanaal. Bron: BRU+.
De Europese Kaderrichtlijn Water stelt een integraal beleid van de waterlopen op het niveau van de stroombekkens voorop. Sinds de overwelving van de Zenne is het kanaal dé waterloop van Brussel geworden en het lijkt ons dan ook maar logisch dat ook het kanaal op een integrale manier beheerd wordt. Materies als waterbeheersing en overstromingsbeleid, waterkwaliteit, goederentransport, scheepvaart of natuurontwikkeling moeten allen samen worden behandeld. Alleen als ze op een interregionale manier worden benaderd, zal die aanpak ook duurzaam zijn.

We brengen nog enkele belangrijke functies in herinnering die het kanaal vandaag moet vervullen:
 • De mobiliteit binnen het kanaalgebied verbeteren
  Op dit ogenblik is de mobiliteit in het kanaalgebied verre van optimaal en de vele geplande projecten zullen er de situatie niet beter op maken.
  • Met een logistiek in dienst van de stad is bevoorrading per schip mogelijk en vermijden we vrachtwagens in de stad... op voorwaarde dat de vervoerde goederen uit de stad komen of er naartoe moeten.
  • Om de wijken langs het kanaal met elkaar te verbinden en de sites aan het water te bereiken, biedt openbaar vervoer op het water een alternatief voor de wagen. De Waterbus is een echte mobiliteitstest die de fundamenten gelegd heeft voor personenvervoer op het water.
  • Het kanaal is een zekere en vlakke as voor de fietsmobiliteit. Door de ontbrekende schakels te realiseren, kan dit essentiële netwerk voor actieve mobiliteit afgewerkt worden.

 • Overstromingen voorkomen
  Het kanaal speelt een essentiële rol in de waterbeheersing en het voorkomen van overstromingen. Bij hevige regenval kan de Zenne dankzij de verbindingen tussen de rivier en het kanaal haar overtollige water naar het kanaal laten overlopen. Op die manier wordt in principe vermeden dat de Zenne de stad onder water zet. De vele overstromingen stroomopwaarts van Brussel, in de omgeving van Halle en Tubize, maken evenwel duidelijk dat het waterbeleid voor het Zennebekken moet herzien worden. De kunstwerken voor waterbeheer dateren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw en zijn niet meer aangepast aan de realiteit van de 21ste eeuw. De gewesten moeten samenwerken om stroomopwaarts meer water te kunnen bufferen en stroomafwaarts via het kanaal meer water te kunnen afvoeren.

 • Een 'groene' en 'blauwe' as in het hart van Brussel
  Brussel is een groene hoofdstad, maar paradoxaal genoeg is er in de centrumwijken een tekort aan groene ruimte. Het kanaal kan hier een toonaangevende rol in spelen en een 'groene', 'blauwe' en openbare corridor in het hart van de hoofdstad worden. Op die manier kunnen dieren en planten tot in het hart van de stad komen... en kunnen de Brusselaars genieten van een kwaliteitsvolle omgeving.

 • Riviertoerisme en zacht toerisme
  Dankzij de educatieve en toeristische rondvaarten die op het kanaal worden georganiseerd, kunnen Brusselaars, scholieren, pendelaars en toeristen Brussel vanaf het water ontdekken en er het kanaal leren kennen. Deze boottochten zijn essentieel om de bekendheid van het kanaal te vergroten en het te helpen herwaarderen. De kanaalzone kan over zijn gehele lengte op een zachte en milieuvriendelijke manier voor de toerist ontsloten worden door middel van een combinatie van bezoeken op het water, te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.
De sluis van Molenbeek
Te vaak wordt enkel het esthetische potentieel van het kanaal naar waarde geschat. Maar het is in functie van zijn eigenheden, zijn voordelen en beperkingen dat over zijn toekomstige ontwikkeling zou moeten worden nagedacht. Vandaag is de kanaalzone dé werf in het Brussels gewest en het is nú dat we over haar toekomst goed moeten nadenken om haar zowel in haar eigenheden als in haar diversiteit maximaal tot ontwikkeling te laten komen.Coördinatie Zenne-Coordination Senne

Op woensdag 20 augustus organiseerde Coördinatie Zenne, werkgroep en partner van Grenzeloze Schelde, een bijeenkomst tijdens een interregionale boottocht over de toekomst van de kanaalzone. Raadpleeg het verslag en de beelden van deze activiteit >>
* Het kanaal in het middelpunt van het nieuwe Brusselse regeringsbeleid >>Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>