GS Nieuws 65
Grenzeloze Schelde
Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van
Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal
samenwerkingsverband voor de verbetering en het herstel van het
ecosysteem in en om de waterlopen van het Scheldebekken.
De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
Grenzeloze Schelde Nieuws 65 - THEMANUMMER 'OVERSTROMINGEN'

photo
Op naar 2015 met Plannen voor het Beheer
van Overstromingsrisico's voor de EU-lidstaten
De Europese Overstromingsrichtlijn stelt dat de lidstaten tegen
22 december 2015 per hydrografisch district (Schelde, Maas, Rijn, Zenne, ...) plannen voor het beheer van overstromingsrisico's moeten hebben opgesteld. Begin 2015 worden deze beheerplannen dan aan openbaar onderzoek onderworpen. Lees meer >>

photo
Meer groene infrastructuur in de strijd tegen overstromingen
Door de toenemende verstedelijking kan het water steeds minder in de bodem dringen. Dit gegeven speelt een belangrijke rol in het proces dat ertoe leidt dat een rivier buiten zijn oevers treedt. Bij het zoeken naar oplossingen voor dit probleem heeft de overheid in het verleden vooral gedacht in termen van: dijk, dam, kanalisering, overwelving,… Maar ook de natuurlijke systemen kunnen een belangrijke rol spelen in de regeling van de waterafvoer, om nog maar te zwijgen over hun ecologische voordeel. Lees meer >>

photo
Aanleg van tijdelijke overstromingsgebieden,
bypasses en kleppen in Wallonië
Drie jaar na de zware overstromingen van november 2010 stelt het Platform Overstromingen van het Riviercontract Zenne vast dat de beheerders van de waterlopen acties ondernomen hebben en verscheidene werken uitgevoerd. Er zijn tijdelijke overstromings-gebieden aangelegd en bypasses en kleppen geïnstalleerd. Dankzij deze ingrepen zal de schade voor de bewoners in de toekomst minder groot zijn en op bepaalde plaatsen zelfs helemaal uitblijven. Lees meer >>

photo
De bever als superingenieur:
beverdammen en hun meren bufferen waterpeil
Met het verdwijnen van de bever, zijn dammen en bevermeren zou de overstromingsfrequentie toenemen. Dienen we de bever in te zetten in de strijd tegen wateroverlast? De bever is een getalenteerd natuuringenieur die met zijn beverdammen de piekafvoer van een waterloop kan bufferen. Lees meer >>

Sigmaplan spaart Zeescheldebekken van waterellende
Het gevaarlijke stormtij, dat zich in de nacht van 5 op 6 december 2013 heeft voorgedaan en het daaropvolgende stormtij, dat zich op
6 december in de vooravond heeft voorgedaan, hebben in het Zeescheldebekken gelukkig geen ravage aangericht. Het is net tegen dit soort stormen dat de maatregelen van het Sigmaplan Vlaanderen beschermen. Dankzij de reeds gerealiseerde gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) bleef de bevolking langs de Schelde en haar zijrivieren van watersnood gespaard. Lees meer >>

‘Waterinfo.be’ voor alle metingen, voorspellingen
en kaarten van Vlaamse waterlopen
De overstromingen van november 2010 hebben aangetoond dat betrouwbare waterstandsgegevens en voorspellingen cruciaal zijn om overstromingsschade zoveel mogelijk te beperken. De Vlaamse waterbeheerders lanceerden in februari 2014 ‘Waterinfo.be’, de portaalsite die alle metingen, voorspellingen en kaarten bundelt om iedereen te informeren over mogelijke wateroverlast en droogte.
Lees meer >>

Hoe het hoofd bieden aan de dreiging van overstromingen
vanuit zee?
Rondom de Noordzee wonen meer dan zestien miljoen mensen in gebieden die kunnen overstromen bij elke zware stormvloed. Aan de Vlaamse kust wordt elke meter van de relatief korte kustzone intensief gebruikt. De laaggelegen polders tot twintig kilometer landinwaarts vormen kwetsbare zones. In deze zones bevinden zich bewoning, natuur en recreatiegebieden. Hoe wordt hun veiligheid tegen overstromingen verzekerd? Vlaanderen wil de kust beveiligen tegen een stormvloed met een terugkeerperiode van eens in de 1000 jaar. Lees meer >>

NIEUWS in het Scheldebekken
 • Van 4/09 tot 21/10: educatieve milieuboottochten in Antwerpen en Vlaams-Brabant >>
 • Van 10 tot 12/09: Metrolab brabantSZenne: Interregionale Studio >>
 • Op 18/09: geleid bezoek aan de groeve van de Belgische Blauwe Hardsteen >>
 • Op 21/09, tijdens Autoloze Zondag: de Zenne en het kanaal in het hart van Brussel en de open Zenne en het 'Zennekanaal' in Anderlecht >>
 • Van 1 tot 24/10: milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' >>
 • Op 8/10, in het kader van de Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen: waterbeheersing aan de Zenne, het 'Zennekanaal' en het overstort van Lembeek, gecombineerd met een bezoek aan Brouwerij Boon >>
 • Op 30/10: geleid bezoek aan het recyclagecentrum ABR De Meuter >>
 • Op 26/11: geleid bezoek aan het inzameling-, sorteer- en overslagcentrum van afval Sita Recycling Center >>
 • Op 12/12: geleid bezoek aan de grondwaterwinning van Modave >>
 • Op 16/12: geleid bezoek aan de verbrandingsoven van Brussel-Energie >>
Terugblik
 • Van 6 tot 8/07: 3 dagen fietsen, ontdekken en ontmoeten langs de Dender >>


Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>