Hoe het hoofd bieden aan de dreiging
van overstromingen vanuit zee?

Het Masterplan Kustveiligheid

Een derde van onze 67 kilometer lange kust is onvoldoende beschermd tegen de zogenaamde superstormen. Dit blijkt uit een studie die de afdeling Kust uitvoerde om te onderzoeken hoe de Vlaamse kust op een minimaal veiligheidsniveau gebracht kan worden tegen een zeer zware storm.

Het Masterplan Kustveiligheid bevat pakketten van beschermingsmaatregelen met als doel de hele kust op lange termijn te beschermen tegen overstromingen. Daarbij gaat ook grote aandacht naar de klimaatswijzigingen. Een verwachte stijging van 30 centimeter van het zeeniveau tot in het jaar 2050 is in rekening gebracht en er is geverifieerd of de maatregelen op lange termijn flexibel kunnen aangepast worden aan hogere beschermingsniveaus en de stijging van de zeespiegel.

De tien Vlaamse kuststeden en kustgemeenten hebben zich akkoord verklaard met het Masterplan Kustveiligheid voor versterking van de zeewering en de Vlaamse regering keurde het plan goed op 10 juni 2011.

Meer info:
- Presentaties, nuttige links en beeldverslag van de studiedag ‘Kustveiligheid’ georganiseerd door Grenzeloze Schelde op 25 november 2013 >>
- http://www.kustveiligheid.be/Wisselland:
Toekomstvisies tussen zee en land


De Belgische kust is een van de boeiendste klimatologische uitdagingen voor architecten en ruimtelijke planners. Het is een ‘wisselland’, met wisselende toekomstperspectieven.

De kustlijn is een dynamisch landschap dat voortdurend verandert onder invloed van de getijden, de seizoenen, het klimaat. Onze bakstenen cultuur heeft in minder dan een halve eeuw de bovenhand gekregen. Met zijn 67 kilometer is de Belgische kust bijna volledig verstedelijkt en lijkt de positie van onze kustlijn gefixeerd.

Maar door de klimaatverandering blijven kusten bijzonder kwetsbaar. Aan onze kust is het ecologisch probleem verstrengeld met architectuur en stedenbouw. In plaats van te doemdenken biedt deze situatie de kans om onze kust te herdenken en los te komen van de evidenties van het bestaande. De toekomst van de kust laat niemand onverschillig. De mogelijkheden spreken tot de verbeelding, niet alleen van beleidsmakers en kunstenaars, maar van iedereen.

Het Vlaams Architectuurinstituut nodigde voor de reeds afgelopen tentoonstelling ‘Wisselland’ 5 jonge ontwerpteams1 uit die hun verbeelding op de Belgische kust de vrije loop laten.


Kustbescherming versus natuurbescherming: van sectorale benadering naar win-win?

Een waterkering is elke natuurlijke of kunstmatige begrenzing of afscheiding die het water in zijn loop tegenhoudt. Kunstmatig: dijken, dammen,… Natuurlijk: kustduinen, strandwallen, slikken, schorren, vooroevers,…

Tijdens de studiedag ‘Kustveiligheid’ op 25 november 2013 stelde Leni Demarest, teamverantwoordelijke team AVES van het Agentschap voor Natuur en Bos in West-Vlaanderen, dat er een evolutie merkbaar is naar langzaamaan steeds meer geïntegreerd aanpak van de kustbescherming, al blijven er nog werkpunten. Er is ook nood aan een globale visie met alle actoren over de beleidsgrenzen heen. Het aspect monitoring dient verder uitgebouwd om zo bij nieuwe projecten tot een goede, wetenschappelijk onderbouwde beleidskeuze te kunnen komen.


Verandering aan dynamiek naar aanleiding van verstedelijking © Leni Demarest, ANB


Bron(nen): presentatie 'Kustverdediging versus natuurverdediging: van sectorale benadering naar win-win?'
door Leni Demarest, ANB.

Natuurlijke kust is de kust van de toekomst

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) bracht begin juli 2014 16 ecosysteem-dienstrapporten uit. In het rapport Kustbescherming wordt beschreven hoe het natuurlijke ecosysteem van de ‘kust’, door middel van zeewerende natuurlijke structuren, kan bijdragen aan een effectieve bescherming tegen overstromingen vanuit de zee. Wat we daaruit leren: een natuurlijke bescherming werkt beter en is goedkoper dan kunstmatige beschermingsmaatregelen. Bovendien biedt zo’n natuurlijke bescherming ook belangrijke kansen voor biodiversiteit en recreatie. Raadpleeg het rapport >>

Andere nuttige linken:
- Het Masterplan Kustveiligheid - MDK afdeling Kust >>
- Het OW-PLAN: Plan voor de afweer tegen de zee in, en de maritieme toegankelijkheid van Oostende >>
- Project Vlaamse Baaien >>
- Het Kappaplan in beeld - Natuurpunt >>
- Klimaatverandering: Als alle ijs smelt, is er geen Vlaanderen meer >> (Knack, 05/11/2013)
- Mogelijk eilanden in Noordzee tegen 'superstormen' >> (Vandaag.be, 26/11/2013)


1 C.T. Architects, Frederic Vandoninck, Wouter Willems architecten i.s.m. Annouk Westerling, Maat-ontwerpers, MikeViktorViktor + Sven Verbruggen en CcASPAR i.s.m. CLUSTER, HoGent, ILVO en SUM introduceren nieuwe beelden voor ons kustlandschap aan de hand van projecties, tekeningen, kaarten en maquettes.

Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>