Centrum Brakel weer 'vispasseerbaar'

De overwelving van de Dorenbosbeek in het centrum van Brakel vormt een belangrijk vismigratieknelpunt en wordt momenteel weggewerkt. De Dorenbosbeek is een bovenloop van de Zwalm met waardevolle restpopulaties van o.a. beekforel en beekprik. Om er voor te zorgen dat deze vissen kunnen standhouden en in aantal zouden kunnen toenemen, moeten de migratiemogelijkheden naar de Zwalm en de Schelde hersteld worden. De Dorenbosbeek krijgt er een nieuwe bedding en zal er op een natuurlijke en ecologische manier ingericht worden.


Vismigratieknelpunt in Brakel

Ter hoogte van het centrum van Brakel, in de Oost-Vlaamse Zwalmvallei, is de Dorenbosbeek over een lange afstand overwelfd wat de vismigratie in belangrijke mate hindert. Om dat vismigratieknelpunt weg te werken, stak de provincie Oost-Vlaanderen samen met het Agentschap voor Natuur en Bos de Dorenbosbeek in een nieuwe bedding.
De Dorenbosbeek:
belangrijke verbindingsfunctie voor vis


De Dorenbosbeek, waterloop nr. S.266, is een bovenloop van de Zwalm. Voor de belangrijke restpopulaties zoetwatervissen die er nog voorkomen, o.a. beekforel en beekprik, moeten volgens de Conventie van Bern1 speciale maatregelen genomen worden om die soorten te behouden en ontwikkelen. De bovenloop van de Dorenbosbeek wordt in overeenstemming met de Europese Habitatrichtijn2 al beschermd, maar dat is niet voldoende. Ook de migratiemogelijkheden naar de Zwalm, haar bovenlopen en de Schelde moeten hersteld worden. Enkel op die manier kan men de gevaren voor inteelt en daardoor het verzwakken en het uitsterven van de soorten voorkomen.


De oplossing:
een nieuw stukje Dorenbosbeek


Ter hoogte van Brakel-centrum krijgt de Dorenbosbeek een nieuwe, open bedding. De werken in opdracht van de Afdeling Wegen en Verkeer om het verkeer van de drukke gewestweg N8 via een ring buiten de dorpskom om te leiden, boden daarbij de ideale kans om binnen datzelfde project ook een nieuwe tracé voor de Dorenbosbeek te graven.Realisatie van een nieuwe, ecologische verbinding

  • Aan de stroomopwaartse kant wordt een nieuw beekprofiel gegraven. Er komt een schuifconstructie om het debiet op de nieuwe vismigratieloop te kunnen regelen zodat geen wateroverlast ontstaat. Dit nieuw tracé sluit vervolgens aan op de langsgracht van de ringweg.
  • Op plaatsen waar de doorstroommogelijkheden in breedte beperkt zijn, komen in de nieuwe bedding gewapende betonelementen (kokers en U-profielen). Door hun lengte te beperken, blijven zij vispasseerbaar.
  • Aan de stroomafwaartse kant wordt het tracé gebruikt van de oud-geklasseerde waterloop nr. 5, hier en daar met een aangepast profiel waarna de nieuwe waterloop aansluit op de Dorenbosbeek.
  • Enkele bestaande overwelvingen worden vervangen door nieuwe duikers met aangepaste afmetingen.
De werken zullen tegen het einde van 2013 afgerond zijn. Kostprijs: 400 000 euro.


Meer info: bij de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen:
of 09 267 76 61

Bron: Nieuwsbrief 'De Waterstand' (oktober 2013), de digitale nieuwsbrief van de provincie Oost-Vlaanderen
over hun waterbeleid.
1 De Conventie van Bern dateert van 19 september 1979 en is een initiatief van de Raad van Europa. Het verdrag beoogt het behoud van bedreigde wilde dieren en planten en hun natuurlijk milieu in Europa en het mediterraan gebied. De conventie werd door België goedgekeurd (Belgisch Staatsblad, 29.12.1990). De landen die de Conventie ondertekenden, worden geacht alle passende en noodzakelijke maatregelen te nemen om de leefmilieus van in het wild voorkomende dier- en plantensoorten uit de bijlagen van de conventie te beschermen.
2 Habitatrichtlijn: Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992, gericht op het waarborgen van de biologische diversiteit door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie.


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>