Kustversterking, natuur en recreatie gaan
hand in hand in Waterdunen

In de Middeleeuwen verdween het Zeeuws-Vlaamse dorp Waterdunen tijdens een stormvloed in de golven. Nu herrijst Waterdunen als natuur- en recreatiegebied. Een gebied dat de veiligheid, economie en leefbaarheid van de regio zal verbeteren. Initiatiefnemer is Arno Boomert, de voormalige eigenaar van camping Napoleon Hoeve. Hij zag het voortbestaan van zijn bedrijf bedreigd door de kustversterkingsplannen. Als echte ondernemer zocht hij naar mogelijkheden om die bedreiging om te zetten in een kans.

De heer Boomert wilde zijn bedrijf en de omgeving ‘futureproof’ maken en zocht samenwerking met andere partijen. Zijn vernieuwende ideeën gingen verder dan alleen kustversterking door het hoog opspuiten van zand. Doel is een grote verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Zeeuwse kustgebied. Het gebied zal worden ontwikkeld tot een hoogwaardig recreatie- en natuurgebied met een versterkte kuststrook.

 
Waterdunen: verleden en toekomst. © Waterdunen.com

Vijf partijen zijn betrokken bij de ontwikkeling van project Waterdunen. Eén private partij (Molecaten, de nieuwe eigenaar van de Napoleon Hoeve), een terreinbeheerder (Het Zeeuwse Landschap) en drie overheden (provincie Zeeland, gemeente Sluis en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen).
Elk van deze partijen heeft een eigen belang bij het welslagen van het project Waterdunen. Molecaten wil een eigentijds goed renderend bedrijf en verwacht dit door de realisatie van hoogwaardige natuur met hoogwaardige recreatievoorzieningen te bereiken. Het Zeeuwse Landschap heeft de wens om zilte natuur te ontwikkelen. De overheden hebben verschillende doelen: kustversterking, natuurcompensatie, verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van een economische impuls zijn de belangrijkste.
De initiatiefnemers hebben zich onder meer laten inspireren door het recreatienatuurgebied Marquenterre in Noord-Frankrijk aan de monding van de Somme, maar ook meer recent door de ontwikkelingen in Vlaanderen rond de Schelde in kader van het geactualiseerde Sigmaplan.

Het gebied Waterdunen en het daarachter gelegen
gebied krijgen het veiligheidsniveau dat voor heel
Zeeland geldt. De kustverdediging zit hem in de dijk
en het duingebied, niet in de ruimte die het getij krijgt
in Waterdunen. De gecontroleerde getijdenwerking
is er om de natuurwaarde en de belevingswaarde
van het gebied te vergroten. © Zeeland
In het nieuwe plan gedijen natuurontwikkeling, recreatie en zilte landbouw naast elkaar. Door controle over eb en vloed ontstaat een zilte getijdennatuur die diverse vogelsoorten aantrekt. Op de zilte grond worden nieuwe en bestaande gewassen verbouwd die het goed doen op zoute grond. En in het recreatiegebied is volop ruimte voor fietsers, wandelaars, vogelaars, vrijheidszoekers en genieters.

In het nieuwe duingebied komen een duincamping met 300 plaatsen (op 14 ha), een hotel met 80 kamers en 400 recreatiehuisjes (op 40 ha). De geplande accommodaties richten zich op toeristen uit binnen- en buitenland die houden van natuurlijke recreatie. Het mes snijdt aan meer kanten; het recreatieoord maakt de regio mooi en geeft het gebied een economische impuls door het creëren van werkgelegenheid en omzet in het regionale bedrijfsleven. Project Waterdunen is één van de plekken van ontwikkeling binnen het regionaal beeldverhaal Dijk van een Delta.

Het sterke van project Waterdunen is dat - in tegenstelling tot het traditionele model waarbij de overheid dominant is en de regels bepaalt - de overheid hier samenwerkt met private partijen. Een samenwerking, zowel op bestuurlijk niveau als samen met grondeigenaren, die vorm en inhoud geeft aan de bestemming van de grond.

Het project Waterdunen kan niet bij iedereen op steun rekenen. Er zijn actiegroepen opgericht om de plannen tegen te houden. In de discussie tussen voor- en tegenstanders lopen de emoties soms hoog op. Het feit dat ontpolderd wordt en landbouwgrond verdwijnt, zijn de belangrijkste bezwaren van de tegenstanders.

Wordt de getijdennatuur aangelegd vanwege de verdieping van de Westerschelde?

© Zeeland
Toen het idee voor Waterdunen ontstond, was er nog geen relatie met het natuurherstel van de Westerschelde en de verdieping. Doelen zijn en waren: maken van een kwaliteitsslag met het toeristisch recreatieve product, aanleggen van hoogwaardige natuur en het oplossen van een 'zwakke schakel'. Later kwam de opgave van het natuurherstel van de Westerschelde in beeld, gekoppeld aan de verdieping. Onderzoek heeft uitgewezen dat het bestaande plan Waterdunen met een aantal technische aanpassingen een bijdrage kan leveren aan het herstel van natuurwaarden langs de Westerschelde. Voordeel is dat er dan geen andere gebieden voor te hoeven worden ontpolderd in het Middengebied langs de Westerschelde. Om die reden zal dan ook vanuit het Natuurpakket Westerscheldebudget meebetaald worden aan Waterdunen.

Bron >>

Meer info:
  • over het project Waterdunen >>
  • Film Waterdunen >>
  • Flyer Waterdunen (maart’13) >>
  • Folder Waterdunen (2012) >>
  • Kustversterking >>


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>