Naar een integraal, participatief en interregionaal
beheer van de Boven-Scheldevallei


Het concept

Zoals zovele waterlopen vervult de Boven-Schelde verscheidene functies, die niet altijd gemakkelijk te verenigen zijn. Meer dan een eeuw gebeurde de inrichting en het beheer van de rivier voornamelijk in functie van de scheepvaart, de afvoer van oppervlaktewater (om overstromingen te voorkomen) en de afvoer van huishoudelijk en industrieel afvalwater. Desondanks heeft de rivier nu een zeer belangrijke ecologische, landschappelijke en recreatieve functie.

Een beheer dat rekening houdt met alle functies en gebruiken van een waterloop, is een integraal beheer. Een beheer waarbij alle betrokken ‘water’ actoren inspraak hebben, is een participatief beheer. Integraal waterbeheer kijkt over de gewest- en landsgrenzen heen en wordt gevoerd op schaal van het ganse rivierbekken, zonder te stoppen aan bestuurlijke of administratieve grenzen.

Die integrale aanpak is enkel mogelijk als er meer maatschappelijk overleg is, meer politieke wil en een betere samenwerking met de burgers en de belanghebbenden. Een regelmatig overleg tussen de drie regio’s - Nord-Pas-de-Calais, Wallonië en Vlaanderen - is daarbij onontbeerlijk.


De ondersteuning: 2 Europese programma’s

Grenzeloze Schelde had op 15 mei 2013 de gelegenheid om medewerkers aan Europese programma’s over interregionale samenwerking te laten getuigen: Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen en de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.

Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen is een Europees programma dat tot doel heeft "de potenties van de grensoverschrijdende samenwerkingszone in synergie te brengen om een duurzame, gecoördineerde en geïntegreerde ontwikkeling van de betrokken regio’s (Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne, Picardie, Wallonië, Vlaanderen) te bevorderen, ten voordele van de grensbevolking".

kaart
Het Programmagebied van INTERREG IV France-Wallonie-Vlaanderen (klik op de kaart om deze te openen als pdf)

De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai heeft als doelstelling alle aspecten van samenwerking binnen het grondgebied te versterken. Fransen, Vlamingen en Walen bundelen dus de krachten om samen projecten van algemeen belang op poten te zetten en te begeleiden. Deze projecten kunnen op allerlei domeinen verwezenlijkt worden: vervoer, toerisme, milieu. Een van de uitdagingen van de Eurometropool bestaat erin een overlegd beheer van de ruimtelijke ordening en het milieu te verzekeren.

kaart
Werkingsgebied van de Eurometropool met zijn 147 gemeenten (klik op de kaart om deze te openen als pdf)


De praktijk: het project Dostrade

Dostrade is een Interreg IV-project verbonden met de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai die de ontwikkeling van een duurzame en geïntegreerde grensoverschrijdende visie voor de Boven-Scheldevallei beoogt.

Dostrade: DOS+TRADE = Duurzaam ontwikkelingstraject van de Scheldevallei + Trajet de Développement durable de la vallée de l’Escaut. Het Dostrade-project is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen.

Het Europees Interreg IV-project is ambitieus: een geïntegreerde en integrale visie voor de Boven-Scheldevallei, van Cambrai tot Gavere, wordt uitgewerkt voor verschillende sectoren zoals economie, landschap en natuur, cultuur en toerisme.

De startconferentie vond plaats op 14 juni 2013 in het Stadhuis van Doornik: politieke toespraken, poëtisch interludium, vrije tribune... Dit waren enkele van de ingrediënten die gebruikt werden om het project aan het publiek voor te stellen.

Volgende stappen: begin van de studie voor het gebied in twee fases (diagnose, analyse + visie uitwerken, acties), vergaderingen tussen actoren van de vallei in ateliers en rondetafel, terreinbezoeken,... tot de slotconferentie in juni 2014, met de ondertekening van een Charter.


Meer info

  • Website van Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen >>
  • Website van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai >>
  • Toelichtingsdocument van het Dostrade-project >>
  • Terugblik op de conferentie van het Dostrade-project op 14/06/2013 >>

Met dank aan Aline De Meester, Communicatie en in netwerk plaatsen van het Dostrade-coördinatieteam,
Contrat de rivière Escaut-Lys


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>