GS Nieuws 61
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans Frontières, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 61
INHOUD

De watersector, potentieel voor de economie
en de tewerkstelling in het Brussels Gewest
Op 22 november 2012 ondertekende Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, de tweede as van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu die specifiek is gericht op water. Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bieden bepaalde verplichtingen uit het Brussels Waterbeheerplan de bedrijven de mogelijkheid banen te creëren en zelf een actieve rol te spelen bij het waterbeheer. De preventie tegen overstromingen brengt bijvoorbeeld nieuwe jobs en economische kansen met zich mee. Lees meer >>

Zonder voorgaande: een interregionale parlementaire zitting voor overstromingspreventie
Het is een primeur. Op donderdag 17 januari 2013 zijn Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementsleden samengekomen voor een gemeenschappelijke commissievergadering. Op de agenda stond een onderwerp dat de taal- en regionale grenzen overschrijdt: de overstromingspreventie en het interregionale beheer van de waterlopen. Lees meer >>

Zeelandse Hedwigepolder in 2019 opnieuw onder water
Eind 2012 schreef geschiedenis als kantelpunt in het verhaal van het Vlaams-Nederlandse Hedwige-Prosperproject. Het grensoverschrijdende getijdennatuurgebied wordt realiteit. De Nederlandse regering sprak zelfs een streefdatum uit: uiterlijk 2019 moet het Scheldewater het kersverse Vlaams-Nederlandse natuurgebied voor het eerst overstromen. Zo krijgen de veiligheid en natuurlijkheid van Vlaanderen en Nederland een stevige duw in de rug. De afgelopen jaren onderzocht Nederland diverse alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder. Wat ging vooraf? Wat is er nu precies beslist? U leest het allemaal hier (p. 2-3).

Afgerond Sigmaproject in Lillo creëert veiligheid
en nieuwe natuur
In december 2012 rondde Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) het Sigmaproject in de potpolder van Lillo af. Dit project is alvast een eerste stap in de bescherming van Lillo en omgeving tegen overstromingen vanuit de Schelde. Dankzij het project krijgt het Antwerps havengebied er bovendien een stuk waardevolle getijdennatuur bij. Omwonenden en bezoekers kunnen mee genieten. Lees meer >>

De herwaardering van de Franse kanalen loopt niet
van een leien dakje!
Twintig jaar geleden was er zo veel slib in het Kanaal Pommeroeul-Condé dat het moest worden gesloten voor de scheepvaart. Brengt 2016 hierin verandering? In het Trans-Europees Netwerk van waterwegen vormt het kanaal namelijk de ontbrekende schakel tussen de Seine en de Maas; door het kanaal opnieuw open te stellen, kunnen schippers meer dan een halve dag winnen. De hamvraag is echter waar de 1,3 miljoen m³ vervuild slib heen moeten. Lees meer >>

Samen sterk: overstromingen bestrijden in het rivierbekken van de Houille
De Belgische en Franse overheden willen samen de overstromingen in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Houille bestrijden. Doordat beide landen hun eigen reglementeringen hebben, wordt de strijd tegen overstromingen vanuit de Houille niet op schaal van het ganse rivierbekken aangepakt. Het INTERREG-project ‘Overstromingen Houille’ heeft een duidelijk doel voor ogen: de uitvoering van concrete en samenhangende maatregelen om overstromingen te voorkomen. Lees meer >>

De Waalse wateren: een chemische cocktail
Zorgbarend nieuws. In Wallonië is de vervuilingsgraad van de waterlichamen en in het bijzonder van de oppervlaktewateren hoog. Naast de ‘klassieke’ vervuilende stoffen (fosfor, stikstof, bacteriën), vormen ook andere, ‘nieuwe’ stoffen - waarvoor tot op vandaag geen normen bestaan en met weinig informatie over hun toxiciteit - een onrustwekkende chemische cocktail. Zoals ook het jaarrapport 2011 over de kwaliteit van de Maaswateren - uitgegeven door RIWA (de Vereniging van Rivierwaterbedrijven voor productie van drinkwater) - aantoont, bevatten de Waalse wateren restanten van geneesmiddelen (o.a. ontstekingsremmers, hormonen (oestrogenen), röntgencontrastmiddelen,...). Deze stoffen bedreigen de voortplanting van de vispopulatie en bemoeilijken de toegepaste zuiveringstechnieken bij de productie van drinkwater.
Lees hier het volledige, Franstalige bericht van IEW.
Het jaarrapport 2011 voor de Maas, leest u hier.

Voor minder wateroverlast: nieuwe monding voor
de Nuchterrijte in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen
De Nuchterrijte is een waterloop die in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen doorheen het Vlaams natuurreservaat ‘de Nuchten’ stroomt, een laag gelegen gebied van vochtige weilanden dat deel uitmaakt van het natuurlijk overstromingsgebied van de Dender. Oorspronkelijk mondde de Nuchterrijte uit in de Dender in Zandbergen, maar sedert een ingreep in de 19de eeuw stroomt ze via een sifon onder de Molenbeek door en mondt ze in de Dender uit ter hoogte van de sluis van Ninove. Door die aanpassingen ontwateren de Nuchten na een overstroming heel erg traag. De provincie Oost-Vlaanderen wil de oude loop en monding van de Nuchterrijte herstellen om het bufferende vermogen van de Nuchten te optimaliseren en om de negatieve invloed van langdurige overstromingen op de ecologisch waardevolle graslanden te beperken. Lees meer >>
Bron: Nieuwsbrief 'De Waterstand 4 - maart 2013', de digitale nieuwsbrief van de provincie Oost-Vlaanderen over hun waterbeleid


ACTIVITEITEN in het Scheldebekken
 • Van 13 tot 24 maart 2013: de 'Waalse Waterdagen' >>
 • Woensdag 27 maart 2013: Geleide milieuboottocht: Er-vaar de Zeeschelde!
  (tijdens de Internationale Scheldeweek) >>
 • Paasmaandag 1 april 2013 - Scheldehappening:
  Vogelwandeling op het Noordelijk Eiland >>
 • Tot mei 2013: Interregionale vormings- en activiteitencyclus
  ‘Een duik in Zenne en Zennekanaal’ >>
 • Vanaf mei maandelijks in 2013: Wandelingen & ontmoetingen van de Zennevallei >>
 • Woensdag 1 mei 2013 - Brabantse Vaar-, fiets- en wandelhappening:
  Wandel mee langs de Zenne, het kanaal en het overstort in Lembeek >>
 • Woensdag 15 mei 2013: Waterkwaliteit en integratie van water in de stad
  op en langs de Boven-Schelde vanuit Tournai >>
 • Zaterdag 1 juni 2013: Info- en ontmoetingsdag op en langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk >>
 • Vrijdag 7 juni 2013: derde interregionale samenkomst over de overstromingsproblematiek in het Denderbekken, met terreinbezoek Markvallei >>
 • Fotowedstrijd: de biodiversiteit in de Brusselse kanaalzone en van de Zenne >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice