Zonder voorgaande: een interregionale parlementaire zitting voor overstromingspreventie

Françoise Dupuis, Jan Peumans en Patrick Dupriez,
respectievelijk voorzitter van het Brussels,
Vlaams en Waals Parlement
Het is een primeur. Op donderdag 17 januari 2013 zijn Vlaamse, Waalse en Brusselse parlementsleden samengekomen voor een gemeenschappelijke commissievergadering. Op de agenda stond een onderwerp dat de taal- en regionale grenzen overschrijdt: de overstromingspreventie en het interregionale beheer van de waterlopen. Deze vergadering met een veertigtal parlementsleden was de eerste in haar soort en werd geleid door Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, en zijn Brusselse en Waalse collega’s Françoise Dupuis en Patrick Dupriez.

De belangstelling van de parlementsleden ging vooral uit naar twee specifieke bekkens: het Zenne- en het Denderbekken, die de laatste jaren beide regelmatig zwaar getroffen werden door overstromingen.

Tijdens deze zitting werden de parlementsleden en de vele aanwezige geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de initiatieven die de drie gewesten in het verleden al namen in hun strijd tegen de overstromingen, maar de aandacht was vooral gericht op de acties die de parlementen na de zware wateroverlast van november 2010 hebben ondernomen.

Jean-Claude Maene, voorzitter van de Commissie voor o.a. Algemene Zaken en Internationale Relaties van het Waals Parlement, gaf toelichting bij de resolutie1 van het Waals Parlement, die goedgekeurd werd op 23 mei 2012, met het oog op de verbetering van de anticipatie, het beheer en de periode na overstromingen in Wallonië. Jean-Claude Maene stipte ook aan dat in de schoot van deze parlementaire commissie een bijzondere werkgroep werd opgericht, om het thema van de overstromingen en het Waalse Regenplan (‘Plan P.L.U.I.E.S.’), te bespreken.

Daarop kwam Ahmed El Ktibi, voorzitter van de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud, Waterbeleid en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement aan het woord.
Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft geen resolutie specifiek over overstromingen, maar keurde op 15 september 2012 een Waterbeheerplan goed, waarin ook het ‘Regenplan - Plan PLUIE’, het gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding, is geïntegreerd.
Typisch voor Brussel is dat de overstromingen er meestal het gevolg zijn van overvloedige regenbuien, met een groter risico bij plotse en hevige regenval, bijvoorbeeld in geval van storm. De zones die geregeld overstromen zijn de valleien van de Zenne, de Woluwe, de Molenbeek, de Maelbeek en de Geleytsbeek (Ukkel), waarvan de drie eerste ook gewestgrensoverschrijdend zijn.

Bart Martens, voorzitter van de Commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement, en in 2011 van de Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en voor Openbare Werken, lichtte vervolgens de resolutie van het Vlaams Parlement toe over het beheersen van wateroverlast in het kader van een integraal waterbeleid. Deze werd met een overtuigende meerderheid op 7 juli 2011 door het Vlaams Parlement goedgekeurd en was het resultaat van verschillende hoorzittingen, waarin talrijke deskundigen en betrokkenen uit binnen- en buitenland werden geconsulteerd.

 
Na deze inleidingen kwamen verschillende parlementsleden aan bod, die de overstromingsproblematiek van dichtbij volgen en allen wezen op het belang van intergewestelijk overleg en samenwerking, o.a. Hermes Sanctorum (Vl), Arnaud Pinxteren (Br), Vera Van der Borght (Vl), Els Ampe (Br), Gwenny De Vroe (Vl), Benoît Langendries (W), Jean-Luc Crucke (W), Tine Eerlingen (Vl), Monika Neumann, (W), Mark Demesmaeker (Vl) en Tinne Rombouts (Vl).

Tijdens dit intergewestelijk overleg wezen verschillende parlementsleden op de terreinbezoeken, de acties en verslagen van Grenzeloze Schelde en Coördinatie Zenne aangaande de herhaaldelijke overstromingen in de Zenne- en de Dendervallei.

Meerdere parlementsleden waren het erover eens dat deze twee bekkens extra aandacht moeten krijgen, ze wezen hierbij op de besluiten van de intergewestelijke conferentie op 13 februari 2012, een initiatief van Coördinatie Zenne, Contrat de Rivière Senne en het bekkensecretariaat van het Dijle-Zennebekken: het Zennebekken beslaat drie gewesten en telt ettelijke beheerders. Om er de overstromingsproblemen op te lossen, is dus een ’interregionale deal’ op maat van het bekken nodig: stroomopwaarts moet Wallonië een maximale hoeveelheid water bufferen en bergen, terwijl stroomafwaarts Vlaanderen en Brussel de capaciteit om water via het kanaal af te voeren zoveel mogelijk moeten opdrijven.

Het Denderbekken kent een gelijkaardige problematiek, hoewel daar enkel Vlaanderen en Wallonië betrokken zijn.

De drie voorzitters van deze interregionale parlementaire vergadering realiseren zich dat de parlementen in België nauw moeten samenwerken, vooral wat betreft het beleid m.b.t. het beheer van de waterlopen en van overstromingsrisico’s. Twee thema's waarbij een geïntegreerde visie die de taal- en gewestgrenzen overstijgt, noodzakelijk is.
Waarom geen gemeenschappelijke resolutie die de teksten van de drie parlementen op elkaar afstemt? Door dergelijke resolutie zou elk gewest een deel van het werk doen, wat veel efficiënter is dan wanneer ieder apart en zonder overleg te werk gaat.

Er lijkt vandaag een duidelijke bereidheid te bestaan om verder te gaan op de ingeslagen weg van de interregionale samenwerking in de strijd tegen de overstromingen. Men werkt trouwens al aan een vervolg: de parlementsleden hebben erom gevraagd dat er snel een nieuwe interparlementaire vergadering wordt georganiseerd, waarbij ook deskundigen rond de tafel worden geroepen om de oplossingen te evalueren die in elk gewest moeten worden uitgewerkt.

Grenzeloze Schelde en Coördinatie Zenne verheugen zich over deze interparlementaire ontmoeting en over de ideeën die er over de problematiek van overstromingen en een waterbeheer op maat van het ganse rivierbekken zijn uitgewisseld. Dit initiatief en het feit dat het werk dat onze beide verenigingen de voorbije jaren hebben verricht bij de parlementsleden niet onopgemerkt is gebleven, is voor ons een stimulans om nog een stap verder te gaan met onze acties en van deze problematiek een echte prioriteit te maken.

Het volledige verslag van deze ‘Gedachtewisseling met leden van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Parlement over de problematiek van overstromingen en de samenwerking tussen de gewesten inzake waterbeheer’ zal binnenkort beschikbaar zijn op de respectievelijke websites van de parlementen. Ook wij houden u op de hoogte.

Meer info over de overstromingsproblematiek:
- in het Zennebekken >>
- in het Denderbekken >>
- samengevat in een algemeen overstromingsdossier >>

Grenzeloze Schelde en Coördinatie Zenne


1 Een resolutie is een aanbeveling van het Parlement aan de regering over maatregelen of beleidsopties die de regering zou moeten nemen. Een resolutie houdt geen verplichtingen in voor de regering, maar heeft wel politiek gezag. Elke volksvertegenwoordiger kan een voorstel van resolutie indienen.

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>