De watersector, potentieel voor de economie en de tewerkstelling in het Brussels Gewest

De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - as Water: wat betekent dit precies?

In 2011 ondertekende Evelyne Huytebroeck, Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing, de eerste as van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (AWL), die specifiek is gericht op ‘Duurzaam Bouwen’ (DB: zie schema 1). De tweede as werd op 22 november 2012 ondertekend en staat in het teken van ‘Water’, terwijl de derde, die in 2013 wordt verwacht, over ‘Afval’ zal gaan.

De AWL wil de economische sectoren met het meeste potentieel op gebied van groei en creatie van arbeidsplaatsen stimuleren en helpen bij hun evolutie naar meer duurzaamheid. De AWL vertrekt vanuit het standpunt dat de milieudoelstellingen eigenlijk een essentiële voedingsbodem vormen voor werkgelegenheid en economische groei!


Bron: Charter Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - as Water

De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - as Water: waarom?

Volgens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bieden bepaalde verplichtingen uit het Brussels Waterbeheerplan de bedrijven net de mogelijkheid banen te creëren en zelf een actieve rol te spelen bij de werken voor waterbeheer. De bedoeling is dus om via de AWL de factoren die bij het waterbeheer van belang zijn, om te zetten in kansen voor werkgelegenheid.

De preventie tegen overstromingen ten gevolge van regenval brengt bijvoorbeeld nieuwe jobs en economische kansen met zich mee. Dit beleid van actieve preventie bestaat uit een globale en geïntegreerde aanpak van de overstromingsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die in vier hoofddoelstellingen kan worden samengevat (zie Regenplan 2008-2011):
 1. Het ‘grijze netwerk’ evalueren. Met het ‘grijze netwerk’ worden de grote werken van algemeen belang bedoeld, zoals de renovatie- en uitbreidingswerken van het riolerings- en waterleidingnet, het bouwen van stormbekkens en het zuiveren van afvalwater.

 2. De impact van de ondoorlaatbaarheid van de bodem verminderen.

 3. Het ‘blauwe+ netwerk’ beter in de verf zetten. Met het ‘blauwe+ netwerk’ worden de openbare of private werken bedoeld, waardoor het afvloeien van water ten gevolge van de te sterke verstedelijking van het Brussels Gewest, geleidelijk en duurzaam wordt verminderd. Dit kan d.m.v. groendaken, regenwatertanks, doorlaatbare oppervlaktes zoals straatstenen waar water kan doorsijpelen, kleine waterloopjes opnieuw in open lucht laten stromen, innoverende openbare werken,... Het ‘blauwe+ netwerk’ breidt de actieterreinen van het ‘blauwe netwerk1’ in de strikte zin uit naar alle werkzaamheden die te maken hebben met duurzaam bouwen en ruimtelijke ordening.

 4. Het openleggen van de Geleytsbeek in Ukkel maakt deel
  uit van het project van Brussel-Stad dat het ‘blauwe net-
  werk’ (dat bestaat uit beken, regenwater en bronwater)
  van het ‘grijze netwerk’ (de riolering) moet loskoppelen.
  © Laurence Stevelinck
  De bouw van infrastructuren in de risicogebieden voorkomen.
Door de verstedelijking in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de bodem alsmaar ondoorlatender geworden, waardoor er zich steeds vaker overstromingen voordoen. Tot nu toe bestond het waterbeheer voornamelijk uit de kanalisatie van het af te voeren water. Grote delen van rivieren werden overwelfd en omgevormd tot aflopen van afvalwater. Daardoor is een kunstmatige waterkringloop ontstaan en moeten het ‘grijze’ netwerk en ‘blauwe+’ netwerk worden uitgebreid, om de insijpeling van overtollig water te bevorderen.

De Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - as Water: hoe?

De concrete invulling zal vanaf 2013 van start gaan. De 35 acties die vandaag in de Alliantie zijn opgenomen, zijn uitgewerkt opdat ondernemingen, geschoolde arbeidskrachten, technische deskundigheid, opleidingen, ervaringsuitwisselingen,... elkaar zouden vinden.


Bron: Charter Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - as Water

Wil u meer weten over de inwerkingstelling van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu -
as ‘Water’, klik dan hier.


Bron: Ondertekening van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu - as ’Water’ dd. 22/11/2012 >>1 Blauwe netwerk: Het blauwe netwerk bestaat sinds 1999 en heeft als doel het hydrografische netwerk en het biologische erfgoed dat eraan vast hangt, op te waarderen door delen van waterlopen opnieuw open te leggen en door de afwatering van het zuivere regenwater te scheiden van het afvalwater uit het rioleringsnet >>

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>