Het Brussels Waterbeheerplan
werd deze zomer goedgekeurd

Een broos evenwicht dat te allen prijze moet beschermd worden

Het woord 'water' roept doorgaans het eenvoudige gebaar op van het opendraaien van een kraan, om de dorst te lessen, een douche te nemen, te koken, de tuin te sproeien. Maar water is ook en vooral een essentieel bestanddeel van ons milieu dat onontbeerlijk is voor elke vorm van leven. Nochtans heeft de directe impact van de menselijke activiteiten op de watercyclus een sterke invloed op ons leefmilieu. De lozing, de uitstoot en het verlies van allerhande stoffen brengen niet alleen de kwaliteit van het water dat we verbruiken in het gedrang, maar ook het evenwicht van de biodiversiteit van de omgeving.

Een grootscheepse actie is absoluut noodzakelijk. Dankzij een investering van 250 miljoen, verspreid over vier jaar (2012-2015), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarom een Waterbeheerplan goedgekeurd teneinde de grote uitdagingen van het waterbeheer in Brussel aan te gaan, zonder daarbij evenwel aan comfort of doeltreffendheid in te boeten.

Een gewestelijk beheerplan met een globale impact

De RWZI Brussel-Zuid wordt vernieuwd
Na een lang besluitvormingsproces dat een nauwe samenwerking heeft vereist van alle Brusselse wateractoren (BIM - Leefmilieu Brussel, Vivaqua, Hydrobru, de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer - BMWB, Haven van Brussel) en de bevolking, is op 15 september 2012 het Waterbeheerplan (WBP) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel in werking getreden. Dit plan is een verplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water¹ (EKW) en zijn omzetting in Brussels recht door een 'kaderbesluit water'. Het WBP geeft een ge´ntegreerd en globaal antwoord op alle uitdagingen die met het waterbeleid verband houden. Het stelt de milieudoelstellingen vast die moeten worden behaald voor het oppervlakte- en grondwater en de beschermde gebieden. Het draagt eveneens actief bij tot de internationale planning voor het Scheldestroomgebieddistrict waartoe het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort.

Een programma bestaande uit 66 concrete acties verdeeld onder 8 interventieassen

De Geleytsbeek stroomt weer in openlucht in Ukkel
Het WBP is samengesteld uit negen documenten² die onder andere beschrijvende en verklarende informatie verschaffen over het hydrografisch district van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (drie oppervlaktewaterlichamen - de Zenne, de Woluwe en het Kanaal - evenals vijf grondwaterlichamen worden aangeduid), de effecten van het project op het leefmilieu en de milieudoelstellingen, de controle van de toestand van de waterlichamen en de beschermde gebieden en het economische aspect van het watergebruik.
Het plan bevat meer bepaald een Maatregelenprogramma bestaande uit 66 concrete prioritaire acties die door middel van verschillende geco÷rdineerde politieke hefbomen (ordonnanties, toelagen, informaties, openbare investeringen, enzů) in werking zullen treden. Deze acties, die in 8 prioritaire interventiepijlers³ zijn ondergebracht, hebben tot doel een 'goede toestand' van de waterlichamen te bereiken. Deze pijlers of prioritaire planningsassen, die tot doel hebben de druk van de menselijke activiteit op het water in Brussel te verminderen, hebben betrekking op de bescherming van de waterdebieten, van de waterkwaliteit en van de specifieke gebieden. We sommen ze hierna op:
  1. Ingrijpen op de polluenten teneinde de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken voor het oppervlakte- en grondwater en voor de beschermde zones (opgelegd door de Europese Unie);
  2. Het hydrografisch net kwantitatief herstellen;
  3. Het terugwinningsprincipe toepassen voor de kosten meegebracht door de dienstverlening i.v.m. water (opgelegd door de Europese Unie);
  4. Het duurzame gebruik van water promoten;
  5. Een actief preventiebeleid voeren om de overstromingen door regenval te voorkomen (opgelegd door de Europese Unie);
  6. Het water opnieuw integreren in het leefkader van de inwoners;
  7. De productie van energie op basis van water bevorderen en tegelijk deze natuurlijke hulpbron beschermen;
  8. Bijdragen tot het opstellen en uitvoeren van een Europees en internationaal waterbeleid (opgelegd door de Europese Unie).
Voor een duurzame stad opnieuw gericht naar het water

Uit een analyse van de milieudoelstellingen vastgelegd door het Waterbeheerplan (WBP) blijkt dat deze niet globaal zullen bereikt zijn in 2015. Tegen deze eindtermijn, die door de EKW werd bepaald, zou enkel de Woluwe een 'goed ecologisch potentieel' kunnen bereiken. De doelstellingen m.b.t. de andere oppervlaktewaterlichamen zouden slechts verwezenlijkt worden in 2021 voor het kanaal en zelfs pas tegen 2027 voor de Zenne. Met betrekking tot de grondwaterlichamen lijken de doelstellingen beter realiseerbaar en 4 van de 5 grondwaterlichamen zouden een 'goede chemische toestand' moeten bereiken tegen 2015.

Ondanks deze vertragingen is het WBP onontbeerlijk met het oog op een efficiŰnt waterbeleid in Brussel. Talrijke ambitieuze projecten zijn ermee verbonden: vernieuwing van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brussel-Zuid en van het rioleringsnetwerk, promotie van het gebruik (drinken) van kraantjeswater, bestrijding van de overstromingen, de Geleytsbeek in Ukkel terug in openlucht doen stromen, de Molenbeek in het hartje van het Koning Boudewijnpark in Jette tot zijn recht doen komenů

Co÷rdinatie Zenne verheugt zich over dit werk van lange adem dat onmisbaar is voor de ontwikkeling van onze hoofdstad tot een duurzaam model waarin het water opnieuw in de stad wordt ge´ntegreerd en het de belangrijke rol terugkrijgt die het weleer heeft gespeeld in het ontstaan, de groei en de bloei van Brussel.


1 Europese RICHTLIJN 2000/60/EG (pdf)
2 http://www.leefmilieubrussel.be/Templates/etat/informer.aspx?id=3456&langtype=2067&detail=tab3
3 http://www.leefmilieubrussel.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/News/Plan_Eau_PGE_9_
Samenvatting_NL.pdf?langtype=2067
Co÷rdinatie Zenne >>

Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>