Frankrijk op weg naar een goede toestand
van haar wateren

In Frankrijk worden de watervoorraden sinds 1964 op een coherente schaal beheerd op geografisch en hydrologisch vlak. Zo hangt het waterbeheer niet af van de administratieve grenzen maar van de hydrografische grenslijnen van de grote rivierbekkens. Het bekken Artois-Picardie bevindt zich in het stroomopwaartse deel van het internationaal Scheldestroomgebied. De door de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) gevraagde internationale coördinatie gebeurt door de internationale Scheldecommissie (ISC).Teneinde de watervoorraden op een evenwichtige manier te beheren, krijgt het lokaal overleg onder het gezag van de coördinerende prefect van het rivierbekken bijzondere aandacht. Zo verenigt het bekkencomité vertegenwoordigers van de gemeenschappen, de watergebruikers en de Staat. De 'spelregels' voor het waterbeheer op bekken- en deelbekkenniveau worden vastgelegd in twee planningsdocumenten: het Masterplan voor waterbeheer (Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, SDAGE) en het Plan voor waterbeheer (Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, SAGE).

Herstel van de alluviale gebieden in Bruay
sur l'Escaut. Intussen werd al paling in
deze waterpartijen gevangen
Het belangrijkste financieringsorgaan op schaal van het bekken is het Wateragentschap Artois-Picardie. Dit agentschap int een belasting voor elk gebruik of elke activiteit die een kwantitatief of kwalitatief effect heeft op de watervoorraden (opvangen van water, winning van drinkwater, industriële lozing,…). In ruil kent het agentschap toelagen en leningen toe aan openbare of privé personen voor het uitvoeren van werken van gemeenschappelijk belang in het bekken met het oog op de verbetering van het waterbeheer en de bescherming van het aquatisch milieu.In november 2009 keurde de prefect de volgende documenten goed:
  • het SDAGE: dit planningsdocument legt de hoofdlijnen vast voor een evenwichtig waterbeheer in het bekken Artois-Picardie en de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen die moeten bereikt worden in de periode 2010-2015, met die verbintenis dat 50% van de waterlopen een goede ecologisch toestand bereikt hebben tegen 2015 in overeenstemming met de EKW;
  • het maatregelenprogramma van het bekken Artois-Picardie: dit programma duidt de noodzakelijke kernacties aan voor de realisatie van deze ambitieuze, maar realistische – technisch en economisch gezien - doelstellingen, waarvan de kost geschat wordt op 2,6 miljard euro voor de periode 2010-2015.
Meer dan twee jaar later, in december 2012, zal een voortgangsrapport over de uitvoering van het maatregelenprogramma worden voorgelegd aan de Europese commissie. De eerste analyses tonen een globaal bevredigend engagementspercentage. De inspanning moet voortgezet en versterkt worden, in het bijzonder m.b.t. de strijd tegen de diffuse vervuiling door de landbouw en m.b.t. het hydromorfologisch herstel van de waterlopen.

Op 26 september 2011 werd de lokale watercommissie van de 'SAGE van de Schelde' opgericht. Deze commissie op deelbekkenniveau, is de laatste die ingesteld wordt in het bekken Artois-Picardie.

In Frankrijk geeft de regelgeving aan de coördinerende prefect van een bekken de bevoegdheid om twee lijsten van waterlopen op te stellen met het oog op het herstel van de ecologische verbindingsfunctie. Deze lijsten werden voor het bekken Artois-Picardie vastgelegd op 2 juli 2012. Zij beogen de vrije doorgang van vissen aan 300 kunstwerken te herstellen, voornamelijk op de kustrivieren. Het grensoverschrijdend aspect van de ecologische continuďteit is van toepassing op de Schelde en op de Leie: elk kunstwerk dat vrije vismigratie belemmert, zal geweigerd worden.

De voorgestelde richtlijnen voor de uitvoering van het interventieprogramma 2013-2018 van het wateragentschap houden rekening met de noodzaak en de prioriteit om de goede toestand van de waterlichamen te bereiken, zoals vooropgesteld in de SDAGE-planning voor het bekken.

De uitvoering van de EKW gebeurt volgens beheercycli van zes jaar. Frankrijk heeft de werken van de tweede cyclus aangevat met de verbintenis om de stand van zaken te herzien. De volksraadpleging m.b.t. de belangrijke uitdagingen en de kalender voor de herziening van de SDAGE-planning 2016-2021 is voorzien van 1 november 2012 tot 30 april 2013.

Voor meer info, raadpleeg de website van het bekken Artois-Picardie (Franstalig).


Olivier PREVOST, Chef de la division Délégation de bassin
DREAL Nord - Pas-de-Calais Service Milieux et ressources naturelles

Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>