De Internationale Scheldecommissie

In december 2012 zal het 10 jaar geleden zijn dat het internationale Scheldeverdrag werd ondertekend. Grenzeloze Schelde grijpt deze gelegenheid aan om, tijdens een interview met secretaris-generaal Arnould Lefťbure van de Internationale Scheldecommissie, poolshoogte te nemen van haar werking, haar realisaties binnen het Scheldedistrict en haar toekomstplannen.

Interview van Grenzeloze Schelde met Arnould Lefťbure,
secretaris-generaal van de Internationale Scheldecommissie


 1. Wat is de Internationale Scheldecommissie?

  De Internationale Scheldecommissie (ISC) is een intergouvermenteel orgaan belast met de internationale afstemming van het waterbeleid in het internationaal stroomgebieds-district van de Schelde, en dit onder de 6 oeverpartijen: Frankrijk, Federaal BelgiŽ, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Nederland.

  Het Scheldedistrict telt meer dan 15 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte van 36.417km≤. Het omvat zowel alle zoete oppervlaktewaterlichamen, als kust- en overgangswateren, evenals de grondwateren, en het strekt zich uit over het Scheldestroomgebied, de bekkens van de Somme, de Aa, de Canche, de Duinkerkse en Vlaamse polders, de Oosterschelde en het Grevelingenmeer.
 2. Hoe werkt de ISC?

  De ISC organiseert elk jaar een honderdtal vergaderingen voor haar 13 werkgroepen (11 technische groepen, 1 coŲrdinatiegroep en 1 groep delegatieleiders) en normaal gezien een plenaire vergadering. Een vijftiental NGO's is waarnemer bij de ISC. Ze zijn vertegenwoordigd in de technische groepen.
  Haar huidige prioriteiten zijn:
  • de internationale uitvoering van de Europese kaderrichtlijn water en de richtlijn overstromingsrisico's in het Scheldedistrict,
  • de werking van het homogeen meetnet Schelde, van het waarschuwings- en alarmsysteem Schelde voor calamiteuze verontreinigingen
  • en de maatregelencatalogus Schelde.


 3. Op 3 december 2012 zal het 10 jaar geleden zijn dat in Gent het Scheldeverdrag werd ondertekend. Wat zijn de belangrijkste realisaties?

  Eerst en vooral werd, na eeuwen van conflicten over water, het vertrouwen hersteld en werken de oeverlanden van de Schelde samen zodat ze het overkoepelend deel van het beheerplan volgens de kaderrichtlijn water (EKW) konden goedkeuren alvorens ze tot hun eigen gewestelijk of nationaal beheerplan kwamen.

  Wat nog belangrijker is: nadat de Schelde - tot in Japan - als de meest verontreinigde stroom in Europa werd betiteld, een 'open riool', nadat de waterloop zo goed als dood was, die stonk en zijn omwonenden afstootte, begint ze weer aantrekkelijk te worden dankzij ieders inspanningen en zware investeringen. Voortaan wordt zij tot buiten haar grenzen erkend voor wat er verwezenlijkt werd: het HMS (homogeen meetnet Schelde), het waarschuwings- en alarmsysteem Schelde voor calamiteuze verontreinigingen, de maatregelencatalogus Schelde, de pilootuitvoering EKW, de gezamenlijke uitvoering overstromingsrichtlijn en droogtepreventie, Ö en de Interreg-projecten Scaldit en ScaldWIN.

  Ze wordt opnieuw gevierd, zoals volgend jaar met '2013-Scheldejaar' voor de Universiteit van Antwerpen of tijdens de internationale Scheldeweek van 22 maart tot 1 april 2013. Mensen komen weer graag wonen aan de Scheldeoevers. Eindelijk komt de Schelde weer tot leven, met een opmerkelijke verbetering van de waterkwaliteit, ook al blijft er nog veel te doen. Toch is het al mooi meegenomen dat er vissen zijn teruggekeerd en er in het district een Scheldeplan komt voor vrije viscirculatie dat nog besproken wordt.

  Tot slot is de Schelde dankzij de ngo-waarnemers bij de ISC verjongd en weer een bron van dynamiek. We denken aan Grenzeloze Schelde, Green-GoodPlanet, Inter-Environnement, enz. met daarbij de oprichting van het Scheldejongerenparlement en het Wereldjongerenparlement voor water.


 4. Welke is de evolutie binnen de werking van de ISC?

  Nadat tussen 1995 en 2002 het vertrouwen werd hersteld door samen aan de bescherming van het Scheldestroomgebied te werken, kon de ISC door het Scheldeverdrag erkend worden als het officiŽle forum voor de internationale afstemming bij de uitvoering van de EKW, maar ook de preventie van overstromings- en droogterisico's evenals de aanpassing aan de klimaatverandering.


 5. Tot slot, wat brengt de toekomst?

  In 2015 moeten de partijen een beheerplan afleveren voor de EKW evenals voor de richtlijn overstromingsrisico's; in dit kader werkt de ISC aan de inhoud ervan, aan de opbouw van deze plannen en aan mogelijke synergiŽn tussen beide richtlijnen. Verder gaat de ISC, nadat ze de voorbije jaren het vertrouwen hersteld had en de grote beheerlijn had afgestemd om tegemoet te komen aan de 7 belangrijke uitdagingen van het Scheldedistrict (verbetering van de waterkwaliteit, kwetsbaarheid van het grondwater, specifieke en opduikende verontreinigende stoffen, droogte- en overstromingspreventie, economische analyse, beter bestuur en betere gegevens) zich met het 1ste districtsbeheerplan concentreren op een reeks concretere prioritaire acties. Met name:

  • De vergelijking van de maatregelenprogramma's, zowel wat kostenaspecten betreft als de effectiviteit ervan op het milieu.
  • Aanbevelingen voor terugdringing van nitraat vanuit de landbouw
  • Een 'visplan' om te zorgen voor vrije viscirculatie
  • Het opzetten van bilaterale samenwerking voor een betere grensoverschrijdende samenhang

Voor meer info over de Internationale Scheldecommissie, klik hier.

Terug naar de inhoudsopgave >>


 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>