GS Nieuws 57
 
Grenzeloze Schelde Grenzeloze Schelde Nieuws is de driemaandelijkse nieuwsbrief van Grenzeloze
Schelde-Escaut sans Frontičres, een internationaal samenwerkingsverband voor
de verbetering en het herstel van het ecosysteem in en om de waterlopen van
het Scheldebekken. De nieuwsbrief verschijnt in 2 talen.
 
 
Grenzeloze Schelde Nieuws 57 - THEMANUMMER 'BIODIVERSITEIT'
INHOUD

Biodiversiteit: de basis van ons bestaan
Alle natuur om ons heen is biodiversiteit: vogels, insecten, planten, vissen, leefgebieden, … Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. De natuur voorziet immers in een belangrijk aandeel basisbehoeften. Hoe groter de biodiversiteit, hoe beter. Maar steeds meer dier- en plantensoorten zijn bedreigd of verdwijnen. Het biodiversiteitsverlies stoppen is één van de grote uitdagingen voor de komende decennia. Lees meer >>

Een ambitieus Europa: biodiversiteit als beleidsprioriteit
Europa heeft de ambitie opgenomen om iets te doen aan de terugval van de biodiversiteit. Het vlaggenschip van het Europese natuurbeleid is het Natura 2000-netwerk: de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, die samen de groene ruggengraat van Europa vormen. Volgens Europa moet biodiversiteit prioritair in de andere beleidsdomeinen geďntegreerd worden. Lees meer >>

Stad Gent wil oevers binnenwateren vergroenen
De Stad Gent liet een studie uitvoeren naar het vergroenen van de binnenwateren. Zo werden verschillende mogelijkheden onderzocht om de landschappelijke en de natuurwaarde van de oevers te verbeteren. In 2012 zal de Stad Gent op twee locaties een proefproject realiseren. Lees meer >>

Tijdelijke natuur zorgt voor permanente winst in Zeeland
In de haven- en industriegebieden rondom de Westerschelde liggen vele hectaren grond al jarenlang braak in afwachting van een definitieve bestemming. Een nieuwe Beleidslijn Tijdelijke Natuur laat de natuur toe zich tot die tijd vrijuit ontwikkelen. De tijdelijke broedplaats voor (bedreigde) kustbroedvogels op het industrieterrein de Mosselbanken is alvast klaar. Lees meer >>

Eisen binnenscheepvaart: bedreiging of juist kans
voor biodiversiteit?
'Voies navigables de France' herkalibreert de Beneden-Deûle van Quesnoy tot Deûlémont voor de toekomstige doorvaart van schepen van 3000 ton. De waterweg moet in de diepte langs de oevers verbreed worden. Deze ingreep kan een kans zijn om de lokale biodiversiteit gedeeltelijk te vernieuwen. Lees meer >>

Biodiversiteit in de haven van Brussel
Staat een industriezone zoals de Haven van Brussel noodzakelijk synoniem voor een biologische woestijn? Een tocht op het kanaal zou volstaan om ons ervan te overtuigen. Nochtans kan, hier en daar, een leegstaand terrein in afwachting van een definitieve bestemming een opmerkelijke fauna herbergen. Natagora Brussel gaat de uitdaging aan: de biodiversiteit in de Haven van Brussel bevorderen. Lees meer >>

Biodiversiteit lokaal BEkeKEN in de provincie Antwerpen
Onder impuls van het mondiale project 'Countdown 2010' startte de provincie Antwerpen in 2008 de campagne 'Biodiversiteit lokaal BEkeKEN'. Samen met 66 steden en gemeenten werkt de provincie sindsdien volop aan het verhogen van biodiversiteit in beekvalleien.
Lees meer >>

Ongewenste gasten in onze waterlopen! Exotenbestrijding
in Oost-Vlaanderen: een onverhoopt succes
Uitheemse waterplanten gedijen goed in onze streken. Vaak vermeerderen ze zich zo massaal dat dit ten koste gaat van onze inheemse fauna en flora. Deze zogenaamde invasieve exoten vormen wereldwijd een bedreiging voor de biodiversiteit. Provincie Oost-Vlaanderen pakt samen met lokale waterloopbeheerders het probleem in 90 km waterlopen grondig aan. Lees meer >>

Noordzee-wrakken zijn hotspots biodiversiteit:
het beschermen waard!
Recent Nederlands onderzoek toont aan dat op een scheepswrak gemiddeld 250 diersoorten leven, waarvan 90% niet voorkomt op de omliggende bodems. De wrakken zijn nog een van de weinige plekken waar de specifieke diersoorten die leven op harde ondergronden te vinden zijn. Natuurpunt Vlaanderen ijvert dan ook voor een betere bescherming van de wrakken en wil dat ze een plaats krijgen in het nieuwe globaal maritiem ruimtelijke plan voor de Noordzee. Lees meer >>


ACTIVITEITEN in het Scheldebekken
 • Zenneuitstappen & Zennecafés >>
 • 09/05: Info- en ontmoetingsdag 'Het Albertkanaal integraal bekeken' >>
 • 22/05: Internationale Dag van de Biodiversiteit >>
 • Milieueducatieve boottochten 'Brussel langs het water ontdekken' >>
 • 08/06: Overstromingen in het Denderbekken: op zoek naar oorzaken en oplossingen, anderhalf jaar later >>
 • 13/02: Interregionale studie- en ontmoetingsdag 'Overstromingen Zennevallei' -
  terugblik >>
 • 08/07: Big Jump >>
 • 18/08: Intergewestelijke fiets- en boottocht van Ath naar Dendermonde >>
 • 26/09: Water in de Stad - Dender: Dendermonde en Aalst >>
 • Educatieve Milieuboottochten in Vlaanderen >>
 • BIPS 2012 >>

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>
U wil de nieuwsbrief niet meer ontvangen? >>

 
Secretariaat: vzw Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières asbl - Akenkaai 2bis - B-1000 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 201 08 08 of + 32 (0)2 206 12 09 - Fax: + 32 (0)2 203 07 09 - e-mail - www.grenzelozeschelde.org
Openingsuren: ma - vr: 9u - 17u


Steun ons: u kan een bijdrage storten op het rekeningnr. 001-2195556-37 (Fortis, België) met de mededeling
'Steun GS-ESF'. Voor een internationale overschrijving, gelieve gebruik te maken van de BIC-code GEBABEBB
en de IBAN-code BE35 0012 1955 5637.

Grenzeloze Schelde wordt gesteund door de Vlaamse overheid (Departement LNE), het Brussels Gewest
(Leefmilieu Brussel), het Waalse Gewest (DGARNE) en de Provincie Waals-Brabant.

Vormgeving en ICT consultancy: Vservice