Tijdelijke natuur zorgt voor permanente winst in Zeeland

Braakmanhaven Terneuzen
In de haven- en industriegebieden rondom de Westerschelde liggen vele hectaren grond al jarenlang braak in afwachting van een definitieve bestemming. Tot op heden worden deze gebieden vaak bewerkt (gemaaid, geklepeld) om de vestiging van beschermde soorten te voorkomen.

Immers, een enkele soort kan al zorgen voor juridische procedures en vertraging zodra het terrein in gebruik genomen wordt. Hiermee heeft de soortenbeschermende wetgeving1 een onbedoeld negatief effect op natuur. Daarom werd een nieuwe Beleidslijn Tijdelijke Natuur ontwikkeld op basis waarvan terreineigenaren onder voorwaarden vooraf een ontheffing kunnen aanvragen. Met deze ontheffing mogen zij beschermde soorten van het terrein verwijderen zodra de werkzaamheden aanvangen. Als tegenprestatie mag de natuur zich tot die tijd vrijuit ontwikkelen.
Hiervan kunnen met name pioniersoorten2 sterk profiteren, die het gewoon zijn om te leven in een tijdelijk en sterk dynamisch habitat. Door deze maatregel kunnen zij de terreinen gebruiken als kraamkamer om zich in aantallen te versterken en zich van daaruit weer verder te verspreiden.
Zo profiteren de terreineigenaren omdat zij niet langer geconfronteerd worden met onverwachtse problemen en kosten, terwijl talrijke kwetsbare soorten hun leefgebied fors zien toenemen.

Strandplevier
Grote stern
De Beleidslijn Tijdelijke Natuur is op enkele juridische haken en ogen na gereed voor gebruik en de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) hoopt uiterlijk begin 2013 met enkele grote partners in de Zeeuwse havens aan de slag te gaan met dit concept.

Hierop vooruitlopend experimenteerde de ZMf in 2011 al samen met Valuepark Terneuzen en enkele andere partners met tijdelijke natuur in de Braakmanhaven in Terneuzen.
Op een nog niet uitgegeven terrein van Valuepark Terneuzen zal een tijdelijke broedplaats voor kustbroedvogels worden ingericht. Vele duizenden kustbroedvogels zoals strandplevier en grote stern leggen jaarlijks grote afstanden af om te komen broeden in de delta. Ze vinden echter steeds minder geschikte plekken en hun aantal gaat achteruit.Voor meer info, klik hier.
Leo Vorthoren - Beleidsmedewerker ZMf1 Op het niveau van de Europese Unie is de soortenbescherming uitgebouwd rond twee belangrijke richtlijnen:
Vogelrichtlijn: de Richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand
Habitatrichtlijn: de Richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde fauna en flora
2 Pioniersoort: soort die een gebied koloniseert waar het niet eerder voorkwam. De vestiging van pioniersoorten is meestal de eerste stap in ecologische successie. Pionieersoorten zijn vaak specialisten in het innemen van een kaal gebied; ze hebben over het algemeen een korte levenscyclus en vermeerderen zich snel. Na verloop van tijd worden ze weggeconcurreerd door meer specialistische vegetatie.Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>