Een ambitieus Europa:
biodiversiteit als beleidsprioriteitEuropa heeft de ambitie opgenomen om iets te doen aan de terugval van de biodiversiteit.
Het vlaggenschip van het Europese natuurbeleid is het Natura 2000-netwerk: de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, die samen de groene ruggengraat van Europa vormen. Alle lidstaten zijn in de weer hun Natura 2000-gebieden effectief te beschermen (zie Natura 2000-barometer).
Dit volstaat echter niet.

In 2000 hebben de Europese staatshoofden besloten om actie te ondernemen: de 'Countdown 2010' werd ingezet, het aftellen tot het einde van 2010, het moment waarop dat verlies zou stoppen. In 2010 moesten we spijtig genoeg vaststellen dat die ambitieuze doelstelling niet werd gehaald.

In mei 2011 heeft de Europese Commissie een nieuwe biodiversiteitsstrategie gepresenteerd: "Onze levensverzekering, ons natuurlijk kapitaal: een EU-biodiversiteitsstrategie voor 2020". Er is een hoofdvisie tot 2050 geformuleerd, uitgewerkt in een hoofdstreefdoel tot 2020. Uiterlijk in 2020 moet het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van ecosysteemdiensten in de EU tot staan worden gebracht en zo veel mogelijk ongedaan worden gemaakt. Ook wordt de bijdrage van de Europese Unie opgevoerd om het wereldwijde biodiversiteitsverlies te voorkomen. Om dit doel te bereiken zijn een zestal onderliggende doelen geformuleerd over het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden, de bescherming van ecosystemen en ecosysteemdiensten, een verdere inspanning voor duurzame landbouw, visserij en bosbouw en het bestrijden van invasieve exoten.

De Eekloosche Watergang, eeuwenoud turfkanaal
in Zeeland: Belgisch-Nederlandse realisatie van
een natte ecologische verbindingszone met belang
voor ecologie & landschap, waterafvoer & -berging,
recreatie (wandelnetwerk) en cultuurhistorie.
Eind maart 2012 keurde de Milieucommissie van het Europees Parlement een ambitieuze resolutie over de huidige EU-biodiversiteitsstrategie 2020 goed. De resolutie vraagt om biodiversiteit te integreren als prioriteit in de andere beleidsdomeinen. Daarnaast bevat de resolutie verschillende verbetervoorstellen en strakkere deadlines: de Natura 2000-gebieden moeten eind 2012 allemaal afgebakend zijn, met concrete beheerplannen in 2015. In plaats van 15% moet de EU streven naar 30% herstel van de ecosysteemdiensten tegen 2020. De visvangst moet al tegen 2015 onder de 'maximum duurzame vangst' vallen...

Meer en efficiŽntere inspanningen zijn nodig om het tij te keren. Steeds meer instanties en beleidsverantwoordelijken binnen en buiten Europa plaatsen het behoud en de verbetering van de biodiversiteit hoog op hun agenda. Ook samenwerking is een essentiŽle succesfactor. Want de natuur heeft iedereen nodig, natuurbeheerders, landbouwers, bedrijven, burgers, ...

Voor meer info, klik hier.


Met dank aan:
Annelore Nys, beleidsmedewerker Natuurpunt, dienst Beleid
Marion Struik, medewerker Natuur& Landschap van de provincie Zeeland


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>