Biodiversiteit: de basis van ons bestaan

Biodiversiteit is de afkorting van 'biologische diversiteit' en staat voor de verscheidenheid aan levensvormen, genen en ecosystemen. Alle natuur om ons heen is biodiversiteit: vogels, insecten, planten, vissen, leefgebieden, ...
Biodiversiteit is belangrijker dan je misschien zou denken. De natuur voorziet immers in een belangrijk aandeel basisbehoeften. Door biodiversiteit hebben we landbouw, om maar eens wat te noemen. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen.
Deze natuurlijke hulpbronnen zorgen dat we kunnen bestaan.

Biodiversiteit is van levensbelang. Hoe groter de biodiversiteit, hoe beter. Want het is door die enorme verscheidenheid dat ecosystemen veerkrachtig zijn en ons in de meest uiteenlopende omstandigheden producten en diensten leveren.

Biodiversiteit is bijgevolg een soort levensverzekering.

Distelvlinder
Gezonde leefomgeving
Insectenflat Heemtuin Axel
Oeverzwaluw
Water als trekpleister voor soorten

Water neemt in de natuur een bijzondere plaats in. Het is niet alleen een essentieel element voor alle planten en dieren, maar vormt ook de leefomgeving van tal van soorten. Zowel in en om stromend water (beken, rivieren en kanalen) als in en om stilstaand water (poelen en vijvers) leven planten en dieren die zich hebben aangepast aan een nat bestaan.

Water is dus een belangrijke motor om de biodiversiteit in zijn totaliteit op te krikken.

Biodiversiteit bedreigd

Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Steeds meer dier- en plantensoorten zijn bedreigd of verdwijnen. Vooral 'specialisten', die hoge eisen stellen aan hun omgeving, doen het zeer slecht. Het verlies van geschikte leefgebieden, door verdwijning of versnippering, is een groot probleem. Het blijft ook moeilijk om buiten de beschermde gebieden aan natuurbehoud te werken. Zo is het landbouwgebied, meer dan de helft van de Europese oppervlakte, steeds meer een steriele vlakte. Bovendien duiken twee nieuwe bedreigingen op: de klimaatverandering en de gestage opmars van invasieve exoten.

We moeten dat verlies een halt toeroepen. Want naarmate de natuur 'erodeert', is die steeds minder in staat schokken op te vangen, met een groot ecologisch, cultureel én economisch verlies tot gevolg.

Het biodiversiteitsverlies stoppen is één van de grote uitdagingen voor de komende decennia. Dit wereldprobleem vergt internationale, nationale en lokale acties en moet op een integrale, interdisciplinaire manier benaderd worden. Natuur beschermen kost geld. Maar het levert ook iets op. Economen bewezen dat de budgettaire inspanningen voor natuurbehoud zichzelf terugverdienen en dat verlies aan biodiversiteit ons duur te staan komt. Dat alles kan helpen om het nut en de noodzaak van natuurbehoud aan te tonen of om de juiste keuzes te maken, rekening houdend met kosten en baten. Al mogen we daarbij niet uit het oog verliezen dat de waarde van natuur en biodiversiteit nooit helemaal kan worden uitgedrukt in euro's.
Met dank aan:
Annelore Nys, beleidsmedewerker Natuurpunt, dienst Beleid
SOLABIO, biodiversiteitproject in de grensregio Vlaanderen-Nederland


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>