BELGIË: Overstromingen: hoe efficiënt is ons waterbeleid?

STANDPUNT MILIEUFEDERATIES

A. Natuurpunt Vlaanderen >>
B. Inter-Environnement Wallonië >>
C. Inter-Environnement Bruxelles >>A. NATUURPUNT VLAANDEREN

Wim Van Gils, diensthoofd Dienst Beleid bij Natuurpunt vzw, licht toe:

Vandaag betalen we de prijs voor de politieke inertie van de vorige jaren. Door de klimaatverandering stijgt echter de inzet: als het beleid zo voortdoet, wordt de kroniek van de aangekondigde overstroming geen éénmalig nieuwsfeit, maar een langlopend en duur vervolgverhaal.

Vasthouden

Voor Natuurpunt is het cruciaal dat de officiële beleidslijn ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ ook in praktijk wordt gebracht. Waterbeheerders hebben er de mond van vol, maar de concrete voorstellen die ze na de overstromingen op tafel (en in de pers) hebben gebracht, focussen alweer op kunstmatige wachtbekkens en het verhogen van de afvoercapaciteit. Meer water vasthouden kan zowel in het stedelijk gebied als in het landbouwgebied. In het stedelijk gebied moeten de bouwvoorschriften aangescherpt worden, zodat nieuwe bebouwing voorzien wordt van buffer- en infiltratiecapaciteit.
Het rioleringsbeleid moet bijgestuurd worden (met meer buffering en infiltratie van hemelwater) én er zou een heffing moeten komen op verharde oppervlakte die op de riool is aangesloten. In het landbouwgebied is een verplichte toepassing van maatregelen inzake erosiebestrijding op alle erosiegevoelige gebieden een essentiële stap om water langer vast te houden waar het valt. Daarbovenop moet er meer geïnvesteerd worden in het vasthouden van water in het grachtenstelsel en de kleine beken, bijvoorbeeld via waterconserveringsprojecten die ook in de strijd tegen verdroging resultaten opleveren.

Ruimte voor water

Daarnaast moet er dringend meer werk worden gemaakt van ruimte voor water. De bekkenbeheerplannen bevatten slechts voor 616 ha overstromingsgebieden, en zelfs die zijn niet allemaal op spoor. De watertoets moet versterkt worden om de open ruimte in de valleien te behouden, maar we moeten ook via actief beleid ruimte voor water herstellen. Het geactualiseerde SIGMA-plan is daarbij cruciaal – het feit dat er bespaard wordt op de uitvoering van dit plan is voor Natuurpunt onbegrijpelijk.
Maar ook buiten het SIGMAgebied moet er actief ruimte voor water worden hersteld, bijvoorbeeld in de valleien van de Dender, Demer en Nete.

Kansen

Er is een enorme win-win te boeken tussen het natuur- en waterbeleid. Om de doelstellingen van het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen te realiseren, moeten we nog op zoek naar tienduizenden hectare natuur en bos. Zowel stroomopwaarts, in gebieden waar we water willen vasthouden, als in de valleien, waar we water kunnen bergen, bestaan er enorme potenties voor win-win situaties. Daar bestaan prachtige voorbeelden van (zoals op de Dijle stroomopwaarts Leuven), maar de kansen worden nog te weinig gegrepen – zo ligt het ontwikkelingsplan Demer al jaren stil. Wie die kansen wil grijpen, zal in Natuurpunt een partner vinden.

Bron: Kroniek van een aangekondigde overstroming, Wim Van Gils, Natuurpunt, 16/11/2010

top >>


B. INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIË


Marie Cors, politieke directrice van Inter-Environnement Wallonie, licht toe:

In het algemeen klaagt Inter-Environnement Wallonie sinds de zeventigerjaren de ongerechtvaardigde verstedelijking aan. “De bronnen van de rivieren werden ingepalmd, terwijl het gezond verstand zou hebben gewild dat men zich niet vestigt op plaatsen waar de koeien met hun poten in het water stonden”, vat een medewerker samen. ”Het is geen probleem van dalvalleien of van baggeren van de waterlopen. Baggeren verplaatst alleen maar het probleem verder stroomafwaarts.” Het ondoorlatend maken van de bodems door de verstedelijking en bepaalde landbouwpraktijken werd eveneens aangeklaagd door Inter-Environnement Wallonie.

Inter-Environnement Wallonie (IEW) is er ook van overtuigd dat wij anders moeten leren leven: “de densiteit van het bebouwingsweefsel opnieuw vergroten, ervoor zorgen dat de leegstaande gebouwen in de stadcentra worden gerenoveerd, enz. De idee is niet om nieuwe torens van twintig verdiepingen te bouwen, maar om een bebouwingsdichtheid te bedenken die de convivialiteit bevordert. Op dit moment klinkt het natuurlijk onaanvaardbaar voor iemand die in een viergevelwoning woont dat hij morgen nieuw buren zal krijgen die tegen zijn huis komen aanbouwen… IEW zou dichtheidscriteria willen vastleggen – veranderlijk naargelang de streek – en enkele pilootprojecten opstarten. Op dit ogenblik zijn het de bouwpromotoren die de projecten maken; het Waalse Gewest heeft misschien een rol te spelen door zelf promotor te worden voor sommige projecten, waarom niet?...”

Marie Cors, politieke directrice van Inter-Environnement Wallonie. Le Soir, 16/11/2010, Inondations: fatalité ou mauvaise gestion? (Overstromingen: fataliteit of slecht beheer ?)

top >>C. INTER-ENVIRONNEMENT BRUXELLES

Inter-Environnement Bruxelles (IEB) stelt tevreden het engagement van de Regering vast om de watercyclus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vorm te geven. Zij vraagt dat elk belangrijk bouwproject in de toekomst zou ontwikkeld worden rekening houdend met het Plan PLUIES, teneinde na te gaan of de impact op de watercyclus onbestaande of zelfs positief is.

IEB ondersteunt eveneens de wil om de toestandsbeschrijving van het rioleringsnet op te maken zodat de vernieuwingswerken met betrekking tot de opvang van het afvalwater kunnen gepland worden. Deze toestandsbeschrijving moet ook zo snel mogelijk worden opgemaakt zodat het als leidraad kan dienen bij elke gewestelijke en gemeentelijke beleidsbeslissing.

IEB vraagt ook ‘sterkere’ maatregelen voor groendaken en regenputten en klaagt het gebrek aan ambitie van de bindende maatregelen aan.

top >>

Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>