Bron foto's: http://www.grandeourthe.be
FRANKRIJK: Opgepast met vissen in zoet water!

De Prefect van de regio Nord-Pas-de-Calais vaardigde op
14 april 2010 een besluit uit 'houdende de aanbeveling om bepaalde vissoorten gevangen in verschillende waterlopen van de regio Nord niet te consumeren'.
Hij deed hiervoor niet alleen beroep op de van kracht zijnde wetgeving maar ook op het advies van de AFSSA (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments: Frans agentschap voor de voedselveiligheid).
Hij oordeelde dat de besmettingsgraad met PCB-dioxines*, zoals was gebleken uit de stalen van sedimenten en vissen, een gevaar betekende voor de menselijke gezondheid in geval van regelmatige consumptie van besmette vissen, wegens de gevolgen van vergiftiging op korte en lange termijn en van de cumulatieve effecten.

De migratie van de vissoorten en de onderhevigheid aan bioaccumulatie** van de paling kunnen een gevaar betekenen. Om die reden heeft de Prefect dus besloten om de consumptie van besmette of mogelijk besmette zoetwatervissen uit de waterlopen van het departement Nord te verbieden of te waarschuwen voor consumptie ervan.

Worden bedoeld door artikel 3 van dit besluit:

  1. De vissoorten die weinig onderhevig zijn aan bioaccumulatie: voorn, rivierbaars, snoek, kopvoorn, grondel, steenkarper, snoekbaars, rietvoorn.

  2. De vissoorten die sterk onderhevig zijn aan bioaccumulatie: paling, brasem, barbeel, zeelt, karper, leerval.
    Onder de talrijke betrokken sectoren worden vermeld de gekanaliseerde Leie stroomafwaarts de sluis van Armentières, de zijrivieren en de waterpartijen verbonden door een voor de vissoorten overschrijdbare waterverbinding.

  3. De paling in alle waterlopen, kanalen, waterpartijen, moerassen en grachten van het departement Nord.
    Het wordt aanbevolen om geen vissoorten te consumeren die behoren tot artikel 3 van dit besluit, zowel door mensen als voor dierenvoeding.
Deze beslissing betekent dat de situatie voldoende ernstig is om een dergelijke maatregel uit te vaardigen. Geldt dit ook voor sommige grenswaterlopen in het Scheldebekken?

Wat nu?

De leden van het SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux: het waterbeheerplan), dat sinds verschillende jaren op een zeer laag pitje stond wegens administratieve problemen, werden aangeduid of verkozen, naargelang de vertegenwoordigde colleges. Het SAGE Marque Deûle is dus opnieuw van start gegaan!

De inrichtingswerkzaamheden zullen in september 2010 van start gaan. Goed nieuws is dat het voorstel om een grensoverschrijdend luik te voorzien werd aanvaard.
Dit voorstel was in 2006 door de Rijselse vereniging EDA (Environnement et Développement Alternatif) aan de voorzitter van het SAGE, Francis Grimonprez, gericht.

De eerste vraag die zich waarschijnlijk laat stellen in september is te weten welke maatregelen dienen genomen te worden om de vervuiling van het rivier- en kanaalwater tegen te gaan. De reglementering inzake lozingen bestaat sinds de wet op het water van 1992, maar steeds bleef men talrijke afwijkingen toekennen!

De meer strikte doelstellingen van de Europese kaderrichtlijn Water (EKW) beogen een goede waterkwaliteit tegen 2015, ten laatste 2020. Indien de eisen door het SAGE worden overgenomen en de hulp en controle strikter worden, zou de consumptie van zoetwatervissen geleidelijk aan opnieuw mogelijk moeten zijn!

De vereniging EDA wenste deel te nemen aan de commissie die specifiek de natte gebieden zal bestuderen en de werken met het oog op de verhoging van de tonnenmaat van de Leie om het riviervervoer te vergemakkelijken. Als lid van de Raad van bestuur van Grenzeloze Schelde zag EDA het als haar taak om de nodige burgerwaakzaamheid aan de dag te leggen en de link te leggen met grensoverschrijdende instellingen.

Wordt dus opgevolgd…

Anita Villers
Environnement et Développement Alternatif (EDA)
www.eda-lille.org* PCB-dioxines: ‘PCB’ staat voor polychloorbifenylen, een klasse van 209 organische stoffen met 1 tot 10 chloor atomen die vastzitten aan bifenyl. Dioxines is de verzamelnaam voor 210 scheikundige stoffen met eenzelfde bouwplan: koolstof, zuurstof, waterstof en - helaas - ook chloor. Allen zeer stabiele verbindingen die niet makkelijk uiteenvallen en daarom lang in het milieu aanwezig blijven. Vele ervan zijn giftig.

** Bioaccumulatie: de opeenhoping van een lichaamsvreemde chemische stof in een organisme, wat dus leidt tot hogere concentraties in het organisme dan in diens leefomgeving.


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>