NEDERLAND - VLAANDEREN: Volop in de weer in de Hedwige-Prosperpolder

Voor een toegankelijke, veilige én natuurlijke Schelde

Het grensoverschrijdende Hedwige-Prosperproject geeft het brakwatergetij straks 465 hectare extra speelruimte. De 170 hectare hiervan op Vlaams grondgebied past binnen het geactualiseerde Sigmaplan; de Vlaamse toekomstvisie op een toegankelijke, veilige en natuurlijke Schelde.

Het gebied zal samen met het ‘Verdronken land van Saeftinghe’ een uitgestrekt bekken vormen dat de dynamiek van stormgolven moet breken. Door de rivier al dicht bij de monding meer ruimte te geven, beperkt het project de kracht van de vloedgolf bij storm- en springtij. Bovendien zal het gebied worden ingericht als getijdennatuurgebied. Tweemaal per dag, bij vloed, zal water het gebied binnenstromen. Bij eb vloeit het gebied weer leeg. In dit 'natuurlijke zuiveringsstation' kunnen de getijden hun gang gaan, wat de kwaliteit van het Scheldewater en onze leefomgeving ten goede komt (zie kadertekst).

De Schelde kan niet slikken zonder schorren

Slikken en schorren verbeteren de waterkwaliteit op twee manieren. Doordat het water een grotere oppervlakte inneemt, komt het veelvuldig in contact met de lucht. Hierdoor stijgt het zuurstofgehalte in het water indrukwekkend. De zuurstofgraad gaat met wel 60% omhoog en bovendien daalt het gehalte aan schadelijke stoffen spectaculair.
Op de tweede - maar zeker niet minder belangrijke - plaats zorgen slikken en schorren ervoor dat er in de Schelde genoeg voedsel is. Dankzij de stofwisseling in het natuurgetijdengebied gedijt plankton hier zeer goed. Vele Scheldevissen doen zich graag tegoed aan deze minuscule lekkernij. Bovendien voorkomt de aanwezigheid van nuttig plankton de vorming van giftige algen.


De lager gelegen slikken overstromen na de werken bij elke vloed. Weinig planten houden van zoveel nattigheid, waardoor deze slikken grotendeels onbegroeid blijven.
Met de jaren blijft echter meer en meer zand op de slikplaten achter, waardoor ze uiteindelijk boven het gemiddelde hoogwater uittorenen.
Vanaf dat moment vormen ze schorren. Die overstromen slechts af en toe, bij springtij.
Op termijn vormen ze een dichte jungle van kreken en beekjes met ruigtekruiden en riet.
Op bepaalde plekken grazen schapen of runderen, waardoor tussen het riet plaats vrijkomt voor zoutminnende planten.


Projectgebieden 2010 en het project GOG KBR van het geactualiseerde Sigmaplan

Op Vlaams grondgebied zijn de werkzaamheden al een tijdje bezig en ze verlopen goed.
Nog vóór de aanvang van het bouwverlof in 2010 werd de eerste fase afgerond. Na de zomer staat een hele reeks nieuwe activiteiten op het programma.
De ringdijk langs de Zoetenberm wordt maar liefst 1.200 meter langer. In het najaar start de afgraving van de Prosperdijk. Sommige dijkdelen blijven behouden; zij vormen straks eilandjes in het natte landschap, uitgelezen rustplaatsen voor vogels van diverse pluimage. En een lust voor het oog van de opmerkzame wandelaar.

Na afloop van de werken sluiten de schorren van de Wase linkerscheldeoever (schor Ouden Doel en Paardenschor) aan bij het Verdronken Land van Saeftinghe. Samen vormen ze een natuurgebied van internationaal belang dat zich uitstrekt over wel 4000 hectare.Het valt op dat het project Hedwige-Prosper heel wat functies zal krijgen. Van natuurontwikkeling tot en met economische draagkracht voor de havens en overstromingsrem. Het aaneengesloten natuurgebied met slikken en schorren zorgt voor een efficiënte ontwikkeling van habitats en bescherming van bedreigde vogelsoorten.Klik op de figuur om een pdf te openen.

Op vrijdag 2 april 2010 organiseerden de vzw’s Grenzeloze Schelde en Scheldegids, i.s.m. Waterwegen en Zeekanaal NV, een info- en vormingsdag in het Schelde-estuarium waarbij deskundige sprekers uit Vlaanderen en Nederland in de voormiddag het Sigmaplan, het Hedwige-Prosperproject en de verruiming van de Westerschelde toelichtten.
In de namiddag werd een bezoek gebracht aan de werf van het Hedwige-Prosperproject.
Presentaties en teksten alsook een beeldverslag, vindt u hier.


Meer info: www.hedwigeprosper.be en www.sigmaplan.be


Terug naar de inhoudsopgave >>

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>