SCHELDEBEKKEN: ScaldWIN: grensoverschrijdend project
voor een betere waterkwaliteit

foto scaldwin

Een betere kwaliteit van zowel het oppervlaktewater als het grondwater is ongetwijfeld een belangrijk aandachtspunt voor alle landen en gewesten van het Scheldedistrict. Binnen het ScaldWIN-project slaan de belangrijkste waterbeheerders uit Nederland, Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Frankrijk de handen in elkaar om een gezamenlijk beleid uit te werken.

De Europese kaderrichtlijn Water bepaalt dat tegen eind 2015 een “goede oppervlaktewater-toestand en grondwatertoestand” moet worden bereikt in alle Europese wateren. Via een concrete samenwerking aan grensoverschrijdende rivieren of grondwateren wil ScaldWIN de basis leggen voor een transnationaal opvolgingssysteem van de maatregelen die nodig zijn om deze toestand te bereiken.

Over de grenzen heen

Binnen het project ScaldWIN zal er over de grenzen heen gewerkt worden aan de ecologische kwaliteit van de rivier, het herstel van de vismigratie en van de natuurlijke oevers van de rivieren, het optimaliseren van het sedimentbeheer en een duurzaam watervoorraadbeheer voor het grondwater.

“De transnationale samenwerking vormt een essentieel onderdeel van het project. Deze samenwerking maakt het mogelijk om de problematiek van het hele Scheldedistrict duidelijk zichtbaar te maken. Water stopt niet aan de grenzen van een gewest of land. Onze ervaring met de Europese kaderrichtlijn Water en Scaldit, de voorloper van ScaldWIN, toonde duidelijk de meerwaarde van zo een grensoverschrijdende samenwerking”, aldus Frank Van Sevencoten, projectmanager van ScaldWIN en administrateur-generaal van de Vlaamse Milieumaatschappij. De ScaldWIN-partners hebben een innovatief en grensoverschrijdend project uitgewerkt dat zich in eerste fase toelegt op investeringen op het terrein die een betere waterkwaliteit beogen. Zo worden bijvoorbeeld natuurlijke oevers hersteld en de vismigratie in de stilstaande, grensoverschrijdende rivier de Othene bevorderd.

Alle investeringen zullen geëvalueerd worden om na te gaan of deze als model kunnen dienen voor andere gelijkaardige projecten. Er zal worden gekeken wat het gevolg is van de aanpassing op het hele stroomgebied en of deze ecologisch en economisch haalbaar zijn. Het project kan vervolgens aanbevelingen formuleren, die ook bruikbaar zijn in andere internationale stroomgebiedsdistricten binnen Europa en sluit zo aan bij de maatregelenprogramma’s die nu in opmaak zijn voor de Europese Kaderrichtlijn Water.

Het ScaldWIN-project wordt gerealiseerd dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) via het Interreg IVB NWE-programma.

Voor meer info: www.scaldwin.org

Met dank aan Natalia Padovan, VMM, Dienst Internationaal Milieubeleid

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>