VLAANDEREN: Toerisme en recreatie

Linken toerisme en recreatie met het Seine - Schelde project:

Luik binnenvaart >>
Bij het bekijken van het luik binnenvaart van het Seine-Schelde project vanuit toeristisch-recreatief oogpunt, is het van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele pleziervaart en toervaart en anderzijds de georganiseerde passagiersvaart.

Luik rivierherstel >>
In tegenstelling tot het luik binnenvaart situeren de toeristisch-recreatieve verbanden met het luik rivierherstel zich eerder op het vlak van oeverrecreatie (wandelen, fietsen, hengelen enz.), hoewel op een aantal elementen ook waterrecreatieve aspecten in beeld komen.

Bron: Dieter Depraetere, regiocoŲrdinator Toerisme Leiestreek


BINNENVAART

Bij het bekijken van het luik binnenvaart van het Seine-Schelde project vanuit toeristisch-recreatief oogpunt, is het van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds de individuele pleziervaart en toervaart en anderzijds de georganiseerde passagiersvaart.

Op het water

Voor de georganiseerde passagiersvaart creŽert het luik binnenvaart heel wat nieuwe mogelijkheden. Het toegankelijk maken van de Leie voor grotere schepen betekent op toeristisch-recreatief vlak vooral hogere schepen aangezien de schepen die ingezet worden voor passagiersvaart door de band een stuk hoger zijn dan vrachtschepen waar een deel van het cargo gerust onder de waterlijn kan zitten. Dit speelt zowel op het vlak van de traditionele dagtochten als de vrij recente markt van meerdaagse riviercruises.

Met betrekking tot de individuele pleziervaart en toervaart kan de impact van het luik binnenvaart van het Seine-Schelde project als een stuk minder positief worden ingeschat. Momenteel worden reeds problemen ervaren met de golfslag van passerende vrachtschepen en verwacht wordt dat deze problematiek met de toename van de tonnenmaat van de schepen die de Leie bevaren en de toename van duwvaart eveneens groter worden. Het niet nemen van flankerende maatregelen zou tot gevolg kunnen hebben dat de druk op de toeristische Leie nog zal toenemen door een verschuiving van de individuele pleziervaart van de Leie naar daar. Een situatie die gezien de overdruk die nu reeds wordt ervaren op de toeristische Leie moet vermeden worden.Daarnaast valt ook te vrezen voor veiligheidsproblemen bij intensiever verkeer van vrachtschepen met een grotere omvang in combinatie met een toename van de individuele pleziervaart en toervaart zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien.

De sector toerisme en recreatie vraagt de initiatiefnemers van het luik binnenvaart de mogelijkheid tot recreatief medegebruik van de steigers die zullen worden gerealiseerd bij de passeerstroken na te gaan. Zo bieden in eerste instantie aan Machelen-aan-de-Leie, Harelbeke, Wervik en Menen een toeristisch potentieel.

Langs het water

De meerwaarde die gecreŽerd wordt op toeristisch-recreatief vlak door de ruimtelijke ingrepen langsheen de Leie in de stadskernen van de Leiesteden kan niet onderschat worden. Aantrekkelijke waterfronten zijn immers niet alleen zeer gegeerd als locatie om te wonen en te werken maar ook om te flaneren, terrassen en ontspannen. De effecten op horeca en kleinhandel blijven dan ook nooit lang uit.

Tot slot moeten we zeker ook even stilstaan bij de mogelijkheden binnen het luik binnenvaart om bestaande oeververbindingen met een groot toeristisch-recreatief belang veiliger, kwaliteitsvoller en belevingsvoller te maken. Verschillende oeververbindingen maken deel uit van het succesvolle fietsnetwerk maar voldoen momenteel vaak niet aan de hedendaagse eisen en verwachten van de fietsrecreant en/of zijn ronduit onveilig.
Terzake wordt ook de nadrukkelijke suggestie gedaan om bij de nieuw te bouwen sluizen erin te voorzien dat deze (terug) als veilige oeververbinding voor trage weggebruikers kunnen fungeren.

Bron: Dieter Depraetere, regiocoŲrdinator Toerisme Leiestreek

>> Terug naar boven


RIVIERHERSTEL

In tegenstelling tot het luik binnenvaart situeren de toeristisch-recreatieve verbanden met het luik rivierherstel zich eerder op het vlak van oeverrecreatie (wandelen, fietsen, hengelen enz.), hoewel op een aantal elementen ook waterrecreatieve aspecten in beeld komen.

De heraansluiting van afgesneden meanders op de loop van de Leie en het voorzien van passageplaatsen bij de sluizen zal voor een natuurlijke instroom van vis zorgen. De te verwachten toename van hengelactiviteit langs deze meanders moet in goede banen worden geleid om overdruk en overlast te vermijden. De nodige randvoorzieningen (parking, fietsenstalling, rustbanken, vuilnisbakken, infoborden e.d.) en bewegwijzering moeten worden voorzien, deze verhogen ook het comfort en de belevingswaarde voor andere recreanten (wandelaars, fietsers) in deze gebieden. De vispassages bij de sluizen kunnen uitgroeien tot attractieve stopplaatsen voor recreanten die gebruik maken van het jaagpad.

Door de meanders ook toegankelijk te maken voor kleine baggervoertuigen in functie van de toekomstige uitgraving en ontslibbing, wordt ook de mogelijkheid gecreŽerd om kleine recreatieve voertuigen toe te laten op deze meanders (kano, kajak en pleziervaart). Bepaalde periodes (bv. broedseizoen) kunnen uitgesloten worden. Door deze mogelijkheid te creŽren ontstaan nieuwe kansen voor de lokale economie van de dorpskernen die gelegen zijn aan deze oude meanders en die nog maar pas in de jaren 70 abrupt werden afgesneden van de Leie als economische levensader.

Het natuurlijk herstel van de oevers en het herstel van natte natuur zal de belevingswaarde voor zowel recreanten en toeristen op als langs het water verhogen. De natuurlijke waarden van de Leie zijn niet in die orde van grootte dat ze een grote toeristische aantrekkingskracht kunnen uitoefenen, zoals wel het geval is bij de Zeeschelde. Toch vormen ze in een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied als de Leievallei wel een belangrijk, attractief element tijdens een boot-, fiets- of wandeltocht. Hedendaags en belevingsvol gepresenteerde duiding en achtergrondinformatie bij de fauna en flora die voorkomt langsheen de Leie in de buurt van het jaagpad betekent zeker een meewaarde.

Tot slot nog dit: de grote bevolkingsdichtheid en hoge economische activiteit in de regio leggen een grote recreatiedruk op de Leievallei. De uitbouw en verbetering van de recreatieve mogelijkheden draagt ontegensprekelijk bij tot het welzijn van de inwoners en heeft een belangrijke impact op de lokale economie. De uitvoering van de maatregelen op recreatief vlak uit het GeÔntegreerd Strategisch Plan Rivierherstel Leie kan de dynamiek en de socio-economische positie van de regio binnen Vlaanderen alleen maar verder versterken.

Niet enkel Toerisme Leiestreek maar ook Provincie West-Vlaanderen, dienst Gebiedsgerichte Werking Zuid-West-Vlaanderen, zorgt voor een ĎGeÔntegreerde gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijkí. Uitgangspunten van de visie:
- Behoud van open ruimte
- Erkenning van de multifunctionele rol: natuur, landbouw, recreatie
- Een veelzijdig ruimtelijk voorkomen
- De ruimtelijke samenhang van de Leievallei versterken
- Onderdeel van een regionaal groen netwerk
De geÔntegreerde gebiedsvisie, dat in 2005 tot stand kwam door een samenwerking met Leiedal, Wervik, Menen, Wevelgem en Kortrijk en bevoegde administraties van het Vlaams Gewest, bevat een actieplan met daarin een 107-tal acties. Veel van die acties vergen een interbestuurlijke aanpak, zowel voor de inrichting als voor de opvolging van de uitvoering.

Meer info op www.zuid-west-vlaanderen.streekhuis.be.


Bron: Dieter Depraetere, regiocoŲrdinator Toerisme Leiestreek


>> Terug naar boven
>> Terug naar de inhoudsopgave

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>