VLAANDEREN: Een nieuwe kans voor de binnenvaart danzij het Seine-Scheldeproject

Zowat alle belangrijke Europese industriegebieden zijn bereikbaar via het water. Tijdens de eerste industrialisatiegolven was vervoer over langere afstanden of voor grotere partijen economisch niet anders mogelijk dan per schip. Zo ontstond een Europees waterwegennetwerk van meer dan 25.000 km lang.
Om aan de steeds toenemende noden van de bevolking te kunnen voldoen, zou de reeds bestaande Oost/West verbinding tussen de Noordzee en de Zwarte Zee via De Rijn, de Moezel, het Rijn-Main-Donaukanaal en de Donau aangevuld moeten worden met een Noord/Zuid verbinding. In dit kader zag het Seine-Scheldeproject dan ook het licht; een grensoverschrijdend kanaal moet de Nederlandse en Vlaamse havens verbinden met de Europese afzetmarkten.

Op 29 oktober 1993 besliste de toenmalige Raad van de Europese Unie tot de ontwikkeling van een Trans-Europees transportnetwerk, waaronder een netwerk van waterwegen. Er werden een 30-tal prioritaire projecten van Europees belang gedefinieerd, waaronder de verbinding Seine-Schelde.

Deze hernieuwde belangstelling voor de binnenvaart is ondermeer ingegeven door de steeds toenemende congestie op de weg. Maar ook de toenemende maatschappelijke bewustwording naar de andere externe kosten die door transport veroorzaakt worden, zoals geluidsoverlast, emissies en ongevallen, brengt de verladers ertoe om, waar dit economisch mogelijk is, de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten. Ter vergelijking: een rij vrachtwagens kop-staart tussen Parijs en Gent (300 km) vervoert 300.000 ton. Dit komt overeen met 70 binnenschepen. Er dient wel opgemerkt dat de normen voor dieselmotoren van binnenvaartschepen (alsnog) minder streng zijn dan die voor vrachtwagens. Aanpassing naar een strengere, meer milieuvriendelijke wetgeving voor binnenvaart zal daar in de toekomst verandering in brengen.

Opdat de binnenvaart concurrentieel kan zijn en blijven met het wegverkeer zijn een goede infrastructuur/waterwegen van groot belang. Zo worden brughoogtes van 7 meter nagestreefd om vervoer van drie/vier lagen containers mogelijk te maken. Ook de sluizen worden op maat gemaakt: het nieuwe sluizencomplex van Evergem met aangepaste elektromechanische bediening getuigt hiervan.
Voor een volledig en goed begrip worden de na te leven normen bij het ontwerp van scheepvaartwegen hier toegelicht.
Voor meer info over het sluizencomplex Evergem, klik hier.

Om het Seinebekken met het Scheldebekken te verbinden, staan een rits infrastructuurwerken op het programma. Niet over de hele afstand zullen er aanpassingen moeten uitgevoerd worden. Een kort overzicht van de werken langsheen het tracÚ, kan hier geraadpleegd worden.

De Vlaamse havens hebben baat bij deze nieuwe Noord/Zuid verbinding. De Haven van Gent kan uitgroeien tot een draaischijf op deze as maar ook de havens van Antwerpen en Zeebrugge, die nu reeds het Noorden van Frankrijk tot hun hinterland rekenen, kunnen aan het wegwerken van deze missing link belangrijke groeiperspectieven ontlenen.

Bronnen:
- Willem Van Crombrugge, projectleider Seine-Schelde, Piet Creemers, RIS-co÷rdinator
en Jan Balduck, adviseur-ingenieur, W&Z
- Paul Lambrechts, marktprospector, Promotie Binnenvaart Vlaanderen
- Sas Van Rouveroij, voorzitter Haven van Gent


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>