SEINE-SCHELDE: een project van Europese betekenis

Europees beleid

Het internationale Seine-Scheldeproject past in het Europese beleid tot bevordering van duurzame ontwikkeling, bevordering van toegankelijkheid van regio’s en stimulering van economische kansen. Specifieke doelstellingen van het Seine-Schelde project zijn:

  • Opheffen van de bestaande barrières tussen de waterwegen in het Seine-bekken en in het Schelde-bekken in Vlaanderen, Nederland en de Franse regio Nord-Pas de Calais;
  • Verbeteren van de concurrentiepositie van bedrijven in de aanliggende regio’s door nieuwe logistieke systemen, gebruikmakend van de waterwegen;
  • Ontwikkelen van het achterland van voornamelijk de Franse zeehavens;
  • Verbeteren van de toegankelijkheid van grote agglomeraties (met name Parijs) voor goederen;
  • Benutten van de mogelijkheden voor toerisme en (drink-)watertransport.
TEN-T programma

Op 23 juli 1996 beslisten het Europese Parlement en de Raad tot de richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet (gewijzigd in 2004): het Trans Europees Netwerk voor goederenverkeer (TEN-T) werd goedgekeurd. Het trans-Europees vervoersnetwerk bestaat uit een infrastructuur (wegen, spoorwegen, zee, waterwegen, havens, luchthavens, navigatiemiddelen, overslaginstallaties en pijpleidingen voor producten) en de diensten die nodig zijn om deze infrastructuur te kunnen gebruiken.
Het TEN-T omvat 30 prioritaire projecten, die vóór 2010 van start moeten gaan. Twee ervan hebben betrekking op de waterwegen, namelijk: de rivierverbindingen Seine-Schelde en Rijn/Maas-Main-Donau.Doel van TEN-T projecten:
  • Verwezenlijken en ontwikkelen van hoofd- en tussenverbindingen die nodig zijn om bestaande mobiliteitsproblemen te elimineren
  • Invullen van afwezige secties en vervolledigen van de hoofdroutes - voornamelijk diens grensoverschrijdende secties
  • Doorkruisen van natuurlijke barrières
  • Verbeteren van de samenwerking op hoofdroutes
Het TEN-T Executive Agency (TEN-T EA)Het uitvoerend agentschap van het trans-Europees netwerk voor goederenverkeer (TENT-T EA) werd in 2006 aangesteld door de Europese Commissie om de technische en financiële implementatie van het TEN-T programma te leiden. Dit houdt alle TEN-T projecten van 2000-2006 en 2007-2013 in, wat neerkomt op meer dan € 8 biljoen voor alleen al het 2007-2013 programma.

Het agentschap heeft als hoofddoel de efficiëntie van het technisch en financieel beleid van het TEN-T programma en zijn projecten te verbeteren.
Het agentschap draagt bij tot de volledige realisatie van het TEN-T netwerk door te helpen de tijdige implementatie van de projecten te bereiken. Zo draagt ze bij tot de competitiviteit van de Europese economie en een duurzame mobiliteit voor iedereen in Europa.

Het agentschap is in Brussel gevestigd en beschikt over een multinationaal team van specialisten op het gebied van financiën, projectbeheer, techniek en juridische zaken.

Het subsidiedossier

Door de Beschikking 884/2004/EG van het Europese Parlement en de Raad werd een Europees meerjarenprogramma van prioritaire werken van kracht. Het bevat 30 projecten die ten laatste in 2020 beëindigd moeten zijn. De verbinding Seine-Schelde is één van die 30 projecten en het Vlaamse deel werd als één van de prioritaire secties aangeduid. Het belang van dergelijke opname in een Beschikking is dat een hogere Europese subsidie kan worden bekomen dan bij niet-prioritaire projecten.
Bij de toekenning van subsidies voor deze transportprojecten heeft de Europese Commissie voorrang gegeven aan de waterwegenprojecten, vanwege het feit dat de binnenvaart als meest milieuvriendelijke transportmodus wordt erkend.
Lees meer …

Met dank aan
Birgit Blasch, Senior Project Manager, TEN-T EA
Willem Van Crombrugge, projectleider Seine-Schelde
W&Z afdeling Bovenschelde


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom >>