WALLONIË: Verkennend openbaar onderzoek over het waterbeheer
‘Zet uw stempel op het waterbeheer in Wallonië’
Resultaten in een notendop

Op 15 december 2008 werd een verkennend openbaar onderzoek over het waterbeheer in Wallonië afgesloten op, na zes maanden raadpleging. Het betrof de typemaatregelen (acties) voorafgaandelijk aan de realisatie van de beheerplannen per hydrografisch district, die zullen toelaten om een goede kwaliteit van onze watervoorraden te bereiken tegen 2015, zoals voorzien in de Europese kaderrichtlijn Water (EKW).
In het kader van deze raadpleging werden verschillende acties opgezet om het publiek te sensibiliseren, namelijk een ‘huis-aan-huis’-brochure met informatie over het waterbeheer in het Waals gewest, evenals een vragenlijst die gratis kon worden teruggestuurd naar de administratie. De brochure werd eind september in heel Wallonië verdeeld, hetzij in 1.700.000 brievenbussen.
In totaal hebben 32.404 personen geantwoord op de acht ‘gesloten’ vragen van de lijst, die betrekking hadden op verschillende thema’s in verband met het waterbeheer, en op één ‘open’ vraag. Deze laatste kwam erop neer een vrije ruimte in te vullen (ideeënbus) zodat suggesties van de burgers konden verzameld worden voor het beoogde doel van een goede waterkwaliteit tegen 2015.
Het aantal antwoorden is aanzienlijk hoger dan tijdens het eerste openbaar onderzoek over het water in Wallonië in 2006, toen iets meer dan 10.000 reacties werden geteld.

Enkele punten die de aandacht trokken bij de antwoorden op de gesloten vragen:

  • 96% van de ondervraagden die antwoordden, verklaart zich ‘dagelijks’ zorgen te maken over de kwaliteit van het water in het Waals gewest;
  • 46% duidt ‘de strijd tegen de waterverontreiniging’ aan als prioriteit voor de burgers, en dit vóór de prijs van het water en de waterzuivering;
  • 97% meent dat de strijd tegen de overstromingen en de bescherming van de onbebouwde gebieden en de natte zones langs de waterlopen absoluut noodzakelijk zijn;
  • 22% verbindt zich ertoe om geen pesticiden (onkruidverdelgers, insecticiden…) meer te gebruiken voor het onderhoud van de tuin.
Bijna de helft van de respondenten vulde ook de rubriek ‘ideeënbus’ in, waarin ze zich vrij konden uiten en suggesties formuleren om de beoogde waterkwaliteit te bereiken.

Vier grote prioritaire thema’s komen naar voren in deze ‘ideeënbus’:
  1. de verbetering van de waterkwaliteit (waterzuivering en riolering, problematiek van de pesticiden en de meststoffen, van de huishoudproducten, bescherming van de waterlopen door hekkens, enz.) en de kwaliteit van het kraantjeswater (26% van de gegroepeerde suggesties);
  2. een strengere controle en toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ (23% van de gegroepeerde suggesties);
  3. promotie van hergebruik van regenwater, waterbesparing, goede gewoonten, milieuvriendelijke producten, … (19% van de gegroepeerde suggesties);
  4. sensibilisatie voor de milieuproblemen en voor de noodzaak om het water te beschermen (17% van de gegroepeerde suggesties).
Voor het Waals gewest stemmen de besluiten van deze raadpleging overeen met die van het eerste onderzoek over het water dat plaatsgreep tijdens het 1ste semester 2006.

Ook daar werd de noodzaak om een effectieve controle in te stellen, en desgevallend ontradende straffen, door talrijke personen aangehaald als een thema dat terugkeert in de andere thema’s (afvalwaterzuivering, industriële lozingen, landbouwactiviteiten, bescherming van de waterwingebieden, waterrecreatie, …).
Klik hier voor de resultaten van het eerste openbaar onderzoek over het waterbeheer in 2006.
Opvallend is de tegenstelling van het eerste prioritair thema van de ideeënrubriek ‘verbetering van de waterkwaliteit’ tot de magere 22% die zich ertoe verbinden om geen pesticiden meer te gebruiken.

Merkwaardig resultaat als men weet dat de personen die geantwoord hebben op de vragenlijst personen zijn die begaan zijn met de waterproblematiek.
Niet vergeten: elke daad telt!

De volledige en gedetailleerde resultaten van het verkennend openbaar onderzoek van 2008 vind je via deze link.

Het tweede officiële openbaar onderzoek over de vier door de kaderrichtlijn Water gevorderde Waalse beheerprojecten (zie artikel D.28 van het Waterwetboek) zal plaatshebben in 2010.

Met dank aan Véronique Binet
DGARNE, Waals gewest


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom