WALLONIË: over het Riviercontract Dijle-Gete …

Begin 2009 telde Wallonië 22 riviercontracten, waarvan het Riviercontract Dijle-Gete er één is. Haar actieveld maakt deel uit van het internationaal Scheldestroomgebiedsdistrict.

Het Dijle-Getebekken strekt zich in Wallonië uit over een oppervlakte van 1.120 km². Hoofdzakelijk gelegen in de provincie Waals-Brabant (van Genappe tot Orp-Jauche) spreidt het zich verder uit over de gemeenten Lincent en Hannut in de provincie Luik. In totaal zijn 23 gemeenten betrokken, goed voor 250.000 inwoners (zie kaart). Dit bekken wordt gekenmerkt door een sterke verstedelijking (voornamelijk ten westen van het gebied), evenals intensieve landbouwactiviteiten (in het oosten), met bepaalde situaties en problemen tot gevolg: oppervlakte- en grondwatervervuiling, rioollozingen, het bestrijden van overstromingen, sensibilisatie van de oeverbewoners, erosie van de landbouwgronden …

Het riviercontract

Tot op heden waren twee riviercontracten actief in dit bekken, maar sinds 8 juli ll., ten gevolge van het gouvernementele besluit van 18 november 2008*, zijn beide entiteiten gefusioneerd tot één enkele vzw: het Riviercontract Dijle-Gete.

Het concept van een riviercontact is ontstaan uit het begrip ‘duurzame ontwikkeling’, ons allen welbekend! Centraal staat het dagdagelijks beheer van de hulpbronnen, rekening houdend met de behoeften van de toekomstige generaties.

Een riviercontract stimuleert een globale aanpak van de waterloop, rekening houdend met al haar aspecten (kwalitatief, kwantitatief, hydraulisch…), en dit op de schaal van het rivierbekken. Zijn actieveld is dan ook zeer ruim. De partners (instellingen, bedrijfsfederaties, verenigingen …) verbinden er zich vrijwillig toe om een actieprogramma te verwezenlijken.
Zo zijn, in het kader van het Riviercontract Dijle-Gete, de voornaamste lokale actoren (gemeenten, verenigingen, universiteiten, landbouwers …), evenals de provinciale (de provincie Waals-Brabant en Luik en intercommunales) en regionale actoren (Waals Gewest) rond de tafel gaan zitten om zich te buigen over twee actieprogramma’s die nu nog volop in uitvoering zijn (2008-2010).
De toen gedane verbintenissen (ongeveer 350 concrete acties die in 19 grote thema’s onderverdeeld zijn) kunnen slaan op rioleringswerken en de bouw van waterzuiveringsinstallaties, de aanleg van overstromingsbekkens, de bescherming van natte gebieden, de vorming van rivierarbeiders, het herstel van schade aan de waterloop, de uitwerking van sensibilisatiecampagnes, de realisatie van terreininventarissen… en nog vele andere!

De doelstellingen van het riviercontract zijn:

 • de bevolking betrekken bij de beslissingen: informatie-, raadplegings-, en overlegprocedures voor werken van openbaar nut in verband met de waterlopen;
 • de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren: permanente analyse van de biologische en fysico-chemische kwaliteit van de waterlopen, rioleringen, collectieve en individuele zuivering van huishoudelijk afvalwater, agro-ecologische maatregelen langs de waterlopen;
 • een globaal hydraulisch beheer bevorderen: integratie van overstromingsgebieden in de ruimtelijke ordening, globaal hydraulisch beheer om de overstromingsproblemen op te lossen, beheersing van de afvloeiing van het regenwater;
 • het verhelpen van de bestaande hinder, beschadigde infrastructuur, evenals geërodeerde oevers langs de waterlopen;
 • de integratie van waterlopen in de verstedelijkte gebieden;
 • het natuurlijk erfgoed beschermen en beheren: beroep doen op de diensten van de rivierarbeiders, verbetering van onze kennis van de ecologische kansen van de waterlopen, integratie van het riviercontract in de plannings- en participatiemethoden van de gemeente, bescherming van de landschappen;
 • de informatie en sensibilisatie bevorderen: informatie en sensibilisatie van het publiek over het thema water, participatie van de hoofdactoren (Waals gewest…) bij het informeren en sensibiliseren.
Voorbeelden van enkele lopende acties en evenementen, evenals van enkele publicaties:
 • Momenteel wordt een inventaris van de uitheemse plantensoorten langs de waterwegen in het rivierbekken opgemaakt. De ontwikkeling van uitheemse planten vormt een actueel probleem, dat grootse schade veroorzaakt aan de lokale biodiversiteit. Deze inventaris heeft als doel prioritaire zones af te bakenen waarin het eigenlijk beheer van het gebied zal moeten uitgevoerd worden en is bijgevolg een essentiële stap in het beheerplan.
 • Een informatiemap Rivieren en Landbouw werd recent geüpdatet en kan op een eenvoudige manier aangevraagd worden (zolang de voorraad strekt). Deze publicatie, opgesteld met de hulp van professioneel betrokken, heeft als hoofddoel de landbouwers te informeren over de toepassing van goede landbouwpraktijken.
 • Het opstellen van informatiepanelen op werfterreinen die betrekking hebben op de waterlopen. Hier is het de bedoeling de bewoners te informeren en sensibiliseren over de noodzaak en de aard van de werken die verwezenlijkt worden in hun buurt.
 • Op 18 september 2009 zal een informatiedag georganiseerd worden over het beheer en behoud van natte zones.
 • De nieuwe tentoonstelling van het Riviercontract Dijle-Gete zal eerst te bezichtigen zijn in Waterloo (12-13 september 2009) en daarna in Beauvechain (vanaf zaterdag 7 november 2009, een volledige maand).
Wenst u meer info over de publicaties, de activiteiten en de perspectieven van het Riviercontract Dijle-Gete, surf dan naar www.ccbw.be of bel 0032 (0)10 62 10 53.

Met dank aan David Kuborn, Coördinatie Zenne
en Jérémie Guyon, Riviercontract Dijle-Gete


* Besluit van de Waalse Regering van 18 november 2008 tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de riviercontracten.


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom