FRANKRIJK: Het beheerplan voor de benedenloop van de Scarpe goedgekeurd
bij prefectoraal besluit

Sinds 2002 komen de vertegenwoordigers van de staat, de verkozenen en de wateractoren van 75 gemeenten gelegen rond de Scarpe bijeen in de schoot van de plaatselijke commissie voor waterbeheer1. Dit met het oog op de uitwerking van een gezamenlijk waterproject: het beheerplan voor de benedenloop van de Scarpe (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux of SAGE). Het project bestrijkt een stroomgebied dat gelegen is in het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Dit gebied beslaat het bekken van de benedenloop van de Scarpe die een afstand van 37 km aflegt vanaf Douai tot de samenvloeiing met de Schelde in Mortagne-du-Nord. Het bekken heeft een oppervlakte van ongeveer 624 km².

Wat is een beheerplan ‘SAGE’?

De SAGE vindt zijn oorsprong in de wet op het water2 van 1992. Het is een planinstrument - op basis van gemeenschappelijk overleg - voor het waterbeheer op schaal van een rivierbekken. Het legt richtlijnen en acties vast die nodig zijn om te komen tot een evenwichtig beheer van de watervoorraden.
De wet op het water en de watermilieus3 van 30 december 2006 omschrijft de inhoud van de SAGE:

  • een inrichtingsplan voor duurzaam waterbeheer4 dat een beschrijving geeft van het waterbeheer in het betrokken gebied en de strategie die wordt ontwikkeld om te beantwoorden aan de doelstellingen m.b.t. het water;
  • een reglement met voorschriften die aan derden kunnen opgelegd worden. Administratieve beslissingen m.b.t. het thema water en stedenbouwkundige documenten moeten overeenstemmen met de doelstellingen die de SAGE heeft vastgelegd.
Het beheerplan voor de benedenloop
van de Scarpe


De plaatselijke commissie voor waterbeheer (CLE) heeft 4 grote doelstellingen bepaald met betrekking tot het water:
  • de bescherming van de watervoorraden, namelijk de watervoerende laag van het Krijt. Deze Krijtlaag verschaft drinkwater aan de 75 gemeenten, maar ook aan de grootsteden Rijsel en Valenciennes.
  • de bestrijding van alle oorzaken van vervuiling teneinde de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater te verbeteren.
  • de bescherming en de waardering van de bedreigde vochtige gebieden in het bekken.
  • de bescherming van activiteiten, bezittingen en personen door beheersing van de afwatering.
Voorbeelden van acties opgenomen in het document zijn de sensibilisatie en de milieueducatie, de analyse van alle verontreinigingsoorzaken in het gebied (Diagnostic Territorial Multi Pressions of DTMP) om de waterkwaliteit te herstellen.
De Prefect van het departement Nord keurde het project goed op 12 maart 2009. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor het waterbeheer in het gebied. Het beheerplan voor de benedenloop van de Scarpe is het eerste project van deze aard dat in het departement Nord werd goedgekeurd en het 46ste in Frankrijk. Voor de uitvoering van de acties zal het beheerplan steunen op de bestaande competenties in de gemeenten, bij de verenigingen, de landbouwers, de jagers, de vissers… evenals op de plaatselijke watercommissie (CLE). Deze commissie wordt getrokken door het gewestelijk natuurpark (Parc Naturel régional) Scarpe-Escaut dat van bij de aanvang deze opdracht toegewezen kreeg en de acties zal verder zetten in dezelfde geest van samenwerking.

Het water stopt niet aan de grenzen…

Aan de andere kant van de grens werkt het ‘Parc naturel des Plaines de l’Escaut’ aan de uitbouw van een gelijkaardig beheerplan onder de naam ’Riviercontract Schelde-Leie‘ (contrat de rivière Escaut-Lys). En in het stroomgebied van de Schelde aan Franse zijde wordt het beheerplan ’SAGE Escaut‘ opgericht. Al deze structuren werken nauw samen om de watervoorraden globaal en coherent te beheren!

Klik hier voor de kaart.

Ludivine Millamon
Animator bij SAGE Scarpe aval


Lees ook het artikel over het Riviercontract Schelde-Leie
(Grenzeloze Schelde Nieuws nr. 45).


1 Commission Locale de l’Eau: CLE
2 la Loi sur l’Eau
3 la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)
4 Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)

>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom