ALGEMEEN: Herstel van de waterkwaliteit in Europa. Waar staan wij ergens?

Een recente publicatie van het WWF en het Europees Milieubureau (EEB) geeft de stand van zaken van de programma’s ter verbetering van de waterkwaliteit. Het initiatief berust op de opvolging van de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water (EKW), gerealiseerd door milieu-NGO’s in de verschillende lidstaten. Volgens deze NGO’s en afgezien van de doelstelling ‘een goede ecologische toestand te bereiken tegen 2015’ die zij met kracht verdedigen, kunnen de prioriteiten in 5 hoofdthema’s geformuleerd worden:

  • een openbaar en transparant waterbeheer verzekeren
  • verspilling verminderen en water spaarzaam gebruiken
  • ruimte geven aan rivieren en aquatische ecosystemen
  • beschikken over zuiver water voor mens en natuur
  • een preventief en aangepast beleid ontwikkelen
De synthese van de NGO’s (Engelstalig) geeft voor elk van de thema’s en op een visuele manier (van rood of ‘bad’ tot blauw of ‘high’) de toestand in verschillende hydrografische bekkens van Europa. Het is een soort rapport uitgereikt aan de overheden belast met het beheer van de hydrografische bekkens. Niemand zou huiswaarts willen keren met zo een resultaat, waarbij er meer slechte uitslagen zijn dan goede punten!
In België werden de stroomgebieden van Maas en Schelde onderzocht en zij krijgen een matig tot slechte beoordeling.
Algemeen scoort het beleid in het Scheldestroomgebied onvoldoende, terwijl de thema’s gewijd aan verspilling, ruimte voor de rivieren en de kwaliteit van het water voor mens en natuur als ‘matig’ beoordeeld worden.


En nu?

Zoals op school, moedigt het verslag van de NGO’s de verantwoordelijke overheden aan om te werken aan de verbetering van hun beheerplannen. Het rapport formuleert de prioriteiten voor het tweede semester 2009:
  • de informatie m.b.t. de voorgestelde doelstellingen, de budgetten en de draagwijdte van de overwogen maatregelen duidelijk en op een relevante wijze toegankelijk maken voor het publiek;
  • een prijspolitiek toepassen die de beperking van het watergebruik stimuleert, eveneens t.a.v. de landbouwsector;
  • de meest natuurlijke rivieren van Europa daadwerkelijk beschermen tegen de wijzigingen veroorzaakt door de productie van hydro-elektriciteit of door de scheepvaart, en in het algemeen projecten en budgetten voorzien om aan de rivieren opnieuw een natuurlijke ruimte toe te kennen;
  • de inspanningen verder zetten om de concentraties van verontreinigende stoffen te verminderen, met name van nutriënten en pesticiden, en om lozing van verontreinigende stoffen in het water te voorkomen door tussenbeide te komen op het niveau van de productie;
  • beheerplannen opstellen met het besef dat ze één van de instrumenten zijn van een integraal milieubeleid, gelinkt aan de energie-, de verstedelijkings- en de transportproblematiek… Er vanaf het begin maatregelen in verwerken met het oog op de aanpassing aan de klimaatveranderingen en acties ten gunste van de biodiversiteit.

Marie CORS,
Fédération Inter-Environnement Wallonie


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom