FRANKRIJK: De Europese Kaderrichtlijn Water in Frankrijk - het vervolg

De uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water in Frankrijk maakte al meerdere malen het voorwerp uit van artikels in Grenzeloze Schelde Nieuws (zie nrs. 43-44 en 45).

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW), die de goede kwaliteit van de waterlichamen tegen 2015 als doelstelling heeft, moet voor elk hydrografisch bekken een waterbeheerplan uitgewerkt worden, onderschreven door alle gebruikers.
In het bekken Artois-Picardie werd beslist dat de herziening van het ontwerp van masterplan voor waterbeheer (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux: SDAGE) en de uitwerking van een maatregelenprogramma in werking moeten treden vóór 22 december 2009. De raadpleging van het publiek gebeurde in twee fasen: in 2005 en 2008. De raadpleging van de instellingen (van januari tot april 2009) werd uitgebreid tot de erkende milieuverenigingen.

De vereniging EDA (Environnement Développement Alternatif) wil een aanvullende en opbouwende rol van waakzaam burgerschap spelen om zo vlug mogelijk de doelstelling te bereiken van een 'goede' kwaliteit van de waterlichamen, overal en niet alleen in het bekken van Nord-Picardie. Haar waakzaamheid is permanent om de harmonisering van de maatregelen over de grenzen heen te promoten.

EDA heeft in dit verband een reeks teksten ontvangen, waaronder een advies van de Prefect van de Franse regio Nord-Pas de Calais betreffende de documenten die voor de raadpleging worden voorgelegd. Hierna volgen enkele uittreksels van dit advies.

Positieve ontwikkelingen

 • de instemming van het publiek en van de instellingen wiens medewerking onmisbaar is voor een efficiënte werking van de voorgestelde maatregelen.
 • tien aandachtspunten worden aangestipt teneinde de kwaliteit van de milieugebieden te verbeteren.
 • de noodzaak van een opvolging om de geleidelijke vermindering van de diffuse verontreiniging veroorzaakt door de landbouw en van de lozing van giftige afvalstoffen te evalueren ("inspanningen dienen echter nog te worden geleverd om onze kennis te verbeteren inzake hun impact").
 • coherentie met andere maatregelen (meer bepaald het stedenbouwkundig document SCOT: Schéma de COhérence Territoriale).
Negatieve punten
 • het ontbreken van onderzoekswerk met het oog op de verwerking van baggerslib en de opvanginstallaties van regenwater.
 • geen aandacht voor de landinwaarts gelegen kustecosystemen noch voor de mogelijke effecten op de 'Natura 2000'-gebieden.
 • het negatief effect van het masterplan voor waterbeheer (SDAGE) op de productie en het verbruik van energie. Dit punt heeft ons verwonderd en wij zullen niet nalaten om hierover vragen te stellen tijdens een volgende bijeenkomst.
Besluit van de Prefect van de regio Nord-Pas de Calais

Deze eerste vaststellingen tonen duidelijk aan "dat het niet realistisch is te denken dat de doelstelling van goede kwaliteit van de waterlichamen tegen 2015 kan bereikt worden". De voorspellingen voorzien dat tegen 2015:

 • 50% van de actiemaatregelen met het oog op vermindering van verontreiniging afkomstig van de landbouw zal gerealiseerd zijn.
 • 40% van de werken om de vervuiling door de huishoudelijke activiteiten op te lossen zal uitgevoerd zijn.
 • 40% van de waterlichamen (waterlopen, stilstaande wateren, kust- en overgangswateren) een goede ecologische kwaliteit zal bereikt hebben.
 • 28% van het grondwater een goede ecologische toestand zal bereikt hebben, en 72% tegen 2027.
Het maatregelenprogramma bestemd om het masterplan voor waterbeheer (SDAGE) te ondersteunen versterkt diens uitwerkingskracht door de onontbeerlijke acties op te lijsten.

Een reeks opvolgingsmodaliteiten zal dit instrument nog vervolledigen dankzij een keuze van pertinente indicatoren die momenteel uitgewerkt worden.
Wordt vervolgd…

Anita Villers
Environnement Développement Alternatif


>> Terug

 

Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom