NEDERLAND: De Commissie Veerman en de toekomst van de Zuidwestelijke Delta

In september 2007 werd door de Nederlandse regering een nieuwe Deltacommissie ingesteld onder voorzitterschap van professor Cees Veerman: de commissie Duurzame Kustontwikkeling, ook wel Commissie Veerman genoemd. De commissie was ingesteld om een langetermijnvisie te ontwikkelen over de wijze waarop Nederland moet omgaan met de gevolgen van klimaatverandering tot 2100-2200.

De Zuidwestelijke DeltaZuidwestelijke delta met onderverdeling in haar 6 Waterschappen,
bron: http://www.posad.nl/html/index.php?page_id=58

De Zuidwestelijke Delta is een van de vijf gebieden waarover de tweede nationale Deltacommissie, een advies heeft uitgebracht in haar rapport 'Samen werken met water' (september 2008). Volgens de drie provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant moet de toekomst van de Zuidwestelijke Delta op drie pijlers rusten:

    1. bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering,
    2. herstellen van de estuariene natuur
    3. en het benutten van kansen voor een aantrekkelijke leefomgeving.
Hun ambitie is onlangs bevestigd door het advies van de tweede nationale Deltacommissie.

De eerste Deltacommissie en Deltawerken

Aanleiding voor de eerste nationale Deltacommissie was de watersnoodramp van 1953 toen in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 springtij en een noordwesterstorm het Noordzeewater opstuwden tot recordhoogte. Deze commissie kreeg als opdracht ervoor te zorgen dat een dergelijke ramp nooit meer zou kunnen gebeuren. Het advies dat de commissie uitbracht, leidde tot de uitvoering van de Deltawerken. De kans op een overstroming vanuit zee of de grote rivieren werd sterk teruggebracht. Nieuw in het advies was het koppelen van veiligheidsnormen aan bevolkingsdichtheid en economische waarde. In 1986 sloot Koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde af en verklaarde daarmee de Deltawerken voor voltooid.

Klimaatverandering: zeespiegelstijging en indringing zout water

Inmiddels weten we dat de Deltawerken misschien wel nooit voltooid zijn. Ten gevolge van de globale klimaatverandering stijgt de zeespiegel en is er een grotere variatie in de waterafvoer door rivieren. De zeespiegelstijging zal in 2050 zo'n 40 cm bedragen en aan het eind van deze eeuw maximaal 130 cm, een daling van de bodem is hierbij meegerekend. Dit betekent dat de kans op overstromingen halverwege deze eeuw in een groot deel van Nederland vele malen groter wordt, in het Rijnmondgebied tot tien keer zo groot. Dit komt doordat de rivieren meer water te verwerken krijgen en tegelijkertijd de afvoer naar zee minder vlot kan verlopen door het hoger zeewaterniveau. Ook komt de zoetwatervoorziening onder druk te staan door het indringen van zout water landinwaarts via de rivieren en via het grondwater. Dit heeft direct gevolgen voor de drinkwatervoorziening, industrie en landbouw.

Nieuw nationaal Deltaprogramma
of Nationaal Waterplan

Alle reden dus om te werken aan een nieuw nationaal Deltaprogramma. Het advies van de commissie in haar rapport van september 2008, is grotendeels overgenomen door het kabinet en terug te vinden in het ontwerp Nationaal Waterplan. Investeringen in duurzame en integrale oplossingen zijn noodzakelijk om tijdig de effecten van klimaatverandering het hoofd te bieden. Daar waar mogelijk moet bij de ruimtelijke inrichting van Nederland nu reeds rekening gehouden worden met de klimaatverandering en de opgave voor klimaatbestendigheid. De mate waarin water bepalend is, hangt af van de aard van het water, de omvang ervan en de waterbehoefte in opgaven voor verstedelijking, industrie, landbouw, natuur, landschap en recreatie.
De commissie beveelt aan om in vijf gebieden gerichte investeringen te doen: in het Waddenzeegebied, het rivierengebied, het IJsselmeergebied, langs de Noordzeekust en in het zuidwestelijk deltagebied. In dit laatste gebied gaat het volgens de commissie om de blijvende veiligheidsgarantie, om het bewaren en versterken van de unieke natuur en om de mogelijkheid het gebied te gebruiken als tijdelijke opslag of afvoer van rivierwater. Daarvoor heeft de commissie concrete aanbevelingen gedaan voor het Volkerak-Zoommeer, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Rijnmond regio. De aanbevelingen van de commissie gaan specifiek in op de nadelige ecologische gevolgen van de Deltawerken. Deze dynamische en open delta is met de Deltawerken omgevormd tot een volledig technisch beheerste delta. Alleen de Westerschelde is nog een open estuarium gebleven, maar deze staat wel onder druk door de intensieve scheepvaart. Het beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering vraagt om meer flexibiliteit en het opnieuw toelaten van dynamiek.
De Stuurgroep Zuidwestelijke Delta is verantwoordelijk voor de concrete uitwerking van het ontwerp Nationaal Waterplan inclusief de aanbevelingen van de tweede Deltacommissie en daarmee van haar eigen ambities (zie drie pijlers onder 'De Zuidwestelijke Delta'). Hiervoor heeft de stuurgroep een programmabureau ingesteld waarin alle partijen van de stuurgroep participeren. Dit programmabureau heeft als opdracht te werken aan een Uitvoeringsprogramma voor de Zuidwestelijke Delta. Het programma geeft concreet invulling aan de opgave om weer naar een meer dynamischer delta te komen met gewenste veiligheid, in een veranderend klimaat. De hoofdlijnen van dit programma zullen in de zomer van 2009 gereed zijn. Eind 2009 zal het Uitvoeringsprogramma verder zijn uitgewerkt waarna begonnen kan worden met de uitvoering.

Besluit

Naar aanleiding van de globale klimaatverandering en de hiermee gepaard gaande zeespiegelstijging besloot de Nederlandse regering in 2007 een tweede Deltacommissie op te stellen. In september 2008 heeft deze tweede Deltacommissie in haar rapport 'Samen werken met water' advies uitgebracht over de wijze waarop Nederland moet omgaan met de gevolgen van klimaatverandering tot 2100-2200. In het gebied van de Zuidwestelijke Delta wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld die een gewenste bescherming tegen de gevolgen van klimaatverandering en het herstel van de estuariene natuur tot doel heeft.

Wil u de film bekijken die uitgebracht werd ter ondersteuning van het advies van de Deltacommissie, klik dan hier. Voor meer info, surf naar www.deltacommissie.com.

Met dank aan Joost Schrijnen
Programmadirecteur Zuidwestelijke Delta


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: