FRANKRIJK: De Europese Kaderrichtlijn Water in Frankrijk

Met betrekking tot de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW), die het herstel van de kwaliteit van de waterlichamen tegen 2015 beoogt, vindt u hierna een uittreksel van de opmerkingen die door het wateragentschap Agence de l’Eau Artois Picardie werden gepubliceerd na het tweede openbaar onderzoek van 15 april tot 15 oktober 2008.

De bewoners:

  • klagen de verspillingen aan
  • zijn verontrust over de verontreiniging van het water en van het milieu
  • wensen ingrijpende maatregelen om een goed kwaliteitsniveau te bereiken: sommige ’meer gegoede‘ categorieën van de bevolking zijn bereid een matige verhoging van hun jaarlijkse factuur te aanvaarden om het beoogde doel sneller te bereiken
  • zijn bereid om zich individueel in te zetten om de watervoorraden te beschermen

1. Waterkwaliteitsdoelstellingen
2. Waterkwaliteit
3. Afwijking van de waterkwaliteitsdoelstellingen
(klik op de gewenste kaart, deze opent in een nieuw venster als pdf)Van januari tot april 2009
voorziet de EKW een raadpleging van de instellingen over:
  • het ontwerp masterplan voor waterbeheer (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux: SDAGE)
  • het ontwerp van maatregelenprogramma
  • een aanvulling van de ontwerpplannen om rekening te houden met de evoluties ten gevolge van de ‘Grenelle-akkoorden’ (milieuakkoorden afgesloten in Frankrijk in 2007 tussen alle belanghebbende partijen), de nationale juridische herlezing, de technische en financiële aanpassingen
  • het milieurapport (evaluatie van de projecten)
  • het standpunt van de Prefect
  • de samenvatting en analyse van de in 2008 gevoerde volksraadpleging (ter informatie)
Deze documenten zullen voorgesteld worden aan alle wateractoren per geografische sector.
De samenvatting van de adviezen zal voorgesteld worden aan het Bekkencomité Artois Picardie in juli 2009.
Het eindontwerp van het SDAGE en van het maatregelenprogramma zal vervolgens ter bekrachtiging worden voorgelegd aan het Bekkencomité in december 2009.
Wordt vervolgd…

Anita Villers, association EDA


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: