NATUUR likt haar wonden

Het Schelde-estuarium is één van de belangrijkste getijdengebieden van Noordwest-Europa en vormt een uniek overgangsgebied van rivier naar zee en van zee naar rivier. Het zoute zeewater vermengt zich geleidelijk met het zoete rivierwater, waardoor een zout-zoet gradiënt ontstaat. De variatie in zoutgehalte, in waterstand, in stromingssnelheid en in bodemstructuur zorgt voor een grote verscheidenheid in leefgebieden voor planten en dieren. Het Schelde-estuarium is samen met de andere estuaria en kustgebieden rond de zuidelijke Noordzee voor watervogels een belangrijke schakel in de keten van waterrijke gebieden langs de Oost-Atlantische trekroute.
Het fenomenaal natuurgebied boordevol dynamiek en diversiteit staat echter ook onder druk gezien de grote bevolkingsdichtheid en de belangrijke economische activiteit. Dankzij de verbeterde waterkwaliteit is er nochtans beterschap op komst. De Scheldenatuur likt haar wonden en komt langzaam weer tot leven.


GOG, GGG, wetlands en estuariene natuur


Het Geactualiseerde Sigmaplan is gekoppeld aan de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium en de Ontwikkelingsschets 2010 met de ondertussen genoegzaam bekende drie pijlers veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid.
Hoe de uitvoering van het Sigmaplan als veiligheidsplan én natuurontwikkelingsplan wordt opgevat, kan je in de praktijk uitgevoerd of in uitvoering zien in bv. het Lippenbroek, de Vlassenbroekse polder en het toekomstig overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde.

Uitermate interessant is het Lippenbroek als pilootproject voor slik- en schorontwikkeling in een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) waar via een techniek met hoge inlaat- en lage uitlaatsluizen een gecontroleerd gereduceerd getij (GGG) wordt ingesteld in een GOG-polder. Twee jaren intensieve monitoring in dat pilootproject tonen de voordelen van deze techniek aan: de voormalige landbouwpolder evolueerde al snel naar een ecosysteem met typische estuariene en wetland soorten. Door de lagere dynamiek van het water is de soortenrijkdom hoger in de polder dan in de Schelde zelf. Een zelfde evolutie, met name kolonisatie door typische estuariene en wetland soorten, werd ook waargenomen voor benthos1, vis en vogels. Het welslagen van dit proefproject is niet onbelangrijk voor het creëren van draagvlak in de andere projectgebieden van het Sigmaplan.

 

Tekst Lippenbroek, waar het getij de nieuwe regel is,
Tom Cox - Ecosysteembeheer, UA (22 kB) >>


Het Scheldeproject

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil werk maken van de internationale natuurdoelstellingen langs de Zeeschelde en haar bijrivieren en engageerde zich daarom voor een groot aantal projecten. De belangrijkste zijn de natuurcompensaties voor de economische ontwikkeling van de Antwerpse haven (verdieping van de vaargeul), zowel op linker- als rechteroever van de Schelde, de natuurontwikkeling in het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke, Bazel en Rupelmonde en het Geactualiseerde Sigmaplan langs Zeeschelde, Durme, Rupel, Dijle en Netes. Om de samenhang en haar engagement in deze projecten te onderstrepen, gaf het ANB haar bijdrage aan al deze projecten één naam: het Scheldeproject.

In deze projecten werkt het ANB samen met heel wat partners: Waterwegen en Zeekanaal nv, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, de werkgroep Ontwikkelingsschets 2010, de Maatschappij Linkerscheldeoever, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, de Vlaamse Landmaatschappij, Natuurpunt, vzw Durme, de gemeenten, …

Tegen 2010 moet er ongeveer 2.500 hectare natuurinrichting- en ontwikkeling op de sporen staan. Dat zijn voor een groot deel gebieden die opnieuw onder invloed van de getijden worden gebracht. Voor de meeste 2010-projecten2 werden de geïntegreerde gebiedsvisies opgemaakt. Er is daarvoor intensief overleg gepleegd met gemeenten, lokale besturen, belangenorganisaties, administraties… Via infomarkten en infovergaderingen voor de landbouw werd ook de stap naar eigenaars en omwonenden gezet.
Tegen 2015 komt daar nog eens 1.800 hectare bij. De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030.Tekst Natuurherstel langs de Schelde, Agentschap Natuur en Bos (70 kB) >>

Presentatie Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, Jon Coosen – werkgroep Ontwikkelingsschets 2010 (46 MB) >>


De 2010-projecten in vogelvlucht >>


1 Benthos: verzamelnaam voor alle organismen die leven op de bodem van zoete en zoute wateren. Het bevat zowel levensvormen die vastzitten aan de bodem of vastzitten aan andere vastzittende organismen als organismen die zich kruipend of lopend over de bodem bewegen.
2 Projecten die in het kader van de Ontwikkelingsschets moeten worden gerealiseerd om de Schelde in 2010 veiliger, toegankelijker en natuurlijker te maken. Het project past in het streven van de Vlaamse en de Nederlandse overheid om van de Schelde een gezond en multifunctioneel estuarien watersysteem te maken dat op duurzame wijze gebruikt wordt.


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: