HET SCHELDEBELEID

Lange Termijn Visie Schelde-estuarium

Raf Suys, kabinetschef van minister-president Peeters, lichtte op 8 juli 2008 de voortgang toe van de projecten in de drie verschillende pijlers van de Lange Termijnvisie Schelde-estuarium: toegankelijkheid, natuurlijkheid en veiligheid tegen overstromingen.
Hij benadrukte dat 'beveiliging tegen overstromingen' en 'meer robuuste natuur' beleidsmatig aan elkaar verankerd worden, wat toelaat maximaal win-win situaties te realiseren. Naast het 'flankerend landbouwbeleid' kwam ook de verruiming van de vaargeul van de Westerschelde voor een verbeterde toegankelijkheid van de Scheldehavens aan bod. Hierbij werd het belang van de 'Scheldeverdragen' aangehaald, die dezelfde avond nog door de Nederlandse Eerste Kamer zouden goedgekeurd worden.

Toespraak Raf Suys, kabinetchef Kris Peeters, minister-president, bevoegd voor o.a. Landbouwbeleid en Havens (137 kB) >>

De 4 Scheldeverdragen samengevat:

Welke zijn de vier Scheldeverdragen waarover op 8 juli werd gestemd?

"Een eerste verdrag gaat over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010. Daarin werden afspraken opgenomen over uitvoering en financiering van de Scheldeverdieping (zeg maar de baggerwerken) en de natuurontwikkeling die voor de eerstkomende periode noodzakelijk zijn. Zij biedt de provincie Zeeland de mogelijkheid de vereiste natuurmaatregelen te realiseren. Daarin zitten de erg gevoelige onteigeningen van ingepolderde landbouwgronden die aan het water worden teruggegeven.

Het tweede verdrag handelt over de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het gebied van beleid en beheer in het Schelde-estuarium. Die samenwerking slaat op maatregelen rond de toegankelijkheid van de Scheldehavens, het behoud van een gezond en dynamisch estuarien ecosysteem en de veiligheid tegen overstromingen. Het houdt de derde verdieping van de Schelde in tot 13,10m wat een getij-onafhankelijke vaart naar Antwerpen waarborgt voor schepen met deze diepgang.

Het derde verdrag slaat op het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Schelde-estuarium. Het legt de al bestaande situatie vast en leidt ertoe dat Nederland en Vlaanderen gezamenlijk instaan en verantwoordelijkheid dragen voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Het vierde verdrag koppelt de loodsgelden voor de havens van Rotterdam en Antwerpen los. Sinds het scheidingsverdrag van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden moet Rotterdan, dat veel dichter bij de Noordzee ligt, dezelfde loodstarieven hanteren als Antwerpen. Dat was een groot concurrentieel nadeel voor Rotterdam. Voor Vlaanderen is het vrijgeven van de tarieven een enorme toegeving"

ProSes 2010 bestaat niet meer

In het Schelde-estuarium zijn veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid van groot belang. Daarom hebben de Vlaamse en de Nederlandse regering op 11 maart 2005 een Ontwikkelingsschets 2010 (hierna OS2010) voor het Schelde-estuarium vastgesteld. Deze ontwikkelingsschets geeft op strategisch niveau aan welke projecten en maatregelen moeten worden gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de Schelde in 2030 veilig, toegankelijk en natuurlijk is. De Vlaams-Nederlandse Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium (ProSes) heeft de schets voorbereid.

Met de realisatie van de projecten en maatregelen is inmiddels begonnen. Teneinde de samenhang en de voortgang van de projecten uit de OS2010 te bevorderen zodanig dat een tijdige en kwaliteitsvolle realisatie van de projecten uit de OS2010 kan plaatsvinden, heeft tussen maart 2005 en 1 januari 2008 projectorganisatie ProSes2010 gefunctioneerd.

Met ingang van 1 januari 2008 is ProSes2010 opgesplitst in een Werkgroep Ontwikkelingsschets 2010, die de inhoudelijke opvolging en begeleiding van de OS2010 voor zijn rekening neemt, en het Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie, dat instaat voor de praktische ondersteuning van de Technische Scheldecommissie (TSC)1 en haar werkgroepen. Het gaat hier om een gezamenlijk initiatief van de Vlaamse en Nederlandse regering.

Taken Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie

 • SecretariŽle ondersteuning TSC;
 • Zorg voor de externe communicatie;
 • Zorg voor het grensoverschrijdend betalingsverkeer in verband met het Schelde-estuarium;
 • Faciliteren werkgroepen TSC;
 • Juridische advisering TSC en werkgroepen.
Doel en taken werkgroep Ontwikkelingsschets 2010

Het doel van de werkgroep Ontwikkelingsschets 2010 is het verkrijgen van zodanige besluitvorming over de projecten en maatregelen uit de Ontwikkelingsschets, dat met de daadwerkelijke uitvoering kan worden begonnen. De projecten en maatregelen bieden een oplossing voor de problemen in het Schelde-estuarium op het gebied van de veiligheid tegen overstromen, toegankelijkheid en natuurlijkheid.

De uitvoering van de projecten bestaat uit vier fases. Na het afronden van de eerste fase, het opstellen van de Ontwikkelingsschets in 2004, bevinden we ons thans volop in de plan- en projectfase:
 • In de planfase worden de noodzakelijke besluitvormingsprocedures doorlopen en wordt het bijhorende onderzoek uitgevoerd.
 • In de projectfase gaat het om het verkrijgen van de benodigde vergunningen, grondverwerving, enz.
Een aantal projecten is reeds opgestart of zelfs afgerond; anderen zitten nog in de voorbereidende fase. Het is de bedoeling dat alle projecten en maatregelen in 2010 zijn gerealiseerd ofwel in uitvoering zijn genomen. Om dat te bereiken is het nodig de voortgang van de projecten bestuurlijk te monitoren.

Het doel van de Werkgroep Ontwikkelingsschets 2010 is naast deze bestuurlijke monitoring het bevorderen van hoogwaardige politiek en maatschappelijk gedragen besluiten over de projecten en maatregelen door de verantwoordelijke bestuurders. De verantwoordelijkheid voor de projecten zťlf ligt bij de overheidsorganisaties die daartoe bevoegd zijn. Zij hebben de inhoudelijke en procedurele kennis en kunde in huis.

De Werkgroep Ontwikkelingsschets 2010 heeft als taken:
 • het regisseren van de projecten en maatregelen op een zodanige wijze dat de samenhang en de voortgang gewaarborgd blijven;
 • het uitbrengen van adviezen aan de Technische Scheldecommissie;
 • het zorg dragen voor de inbreng van overheden, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties;
 • verzorgen van voortgangsrapportages.
De werkgroep hanteert daarbij een open en transparante aanpak. Zij stelt betrokken overheden, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties in staat om invloed uit te oefenen op het project. Deze partijen wordt gevraagd expertise, kennis en ervaring in te brengen om zodoende plannen met hoogwaardige kwaliteit te verkrijgen. De werkgroep wordt bij deze werkzaamheden gefaciliteerd door het Uitvoerend Secretariaat Technische Scheldecommissie.

Voor meer info: bezoek de website www.ontwikkelingsschets2010.be.

Sofie Verheyen
Programma-manager
Werkgroep Ontwikkelingsschets 2010


1 TSC: het ambtelijk overleg tussen Vlaanderen en Nederland over alle technische aangelegenheden van het Schelde-estuarium. De Technische Scheldecommissie functioneert in haar huidige samenstelling als voorportaal voor het overleg tussen de bewindslieden van Vlaanderen en Nederland en bereidt de besluitvorming van dit overleg voor.
Bekkenbeheerplan Benedenscheldebekken

De organisatie van het waterbeleid is niet langer geŽnt op administratieve of bestuurlijke grenzen (van bv. gemeenten of provincies). Op Vlaams niveau werden 11 rivierbekkens afgebakend, die nog verder ingedeeld zijn in deelbekkens (provinciaal niveau).
Om de beleidsvisie op het integraal waterbeleid voor de 11 bekkens te ontwikkelen en te beschrijven, werd voor elk bekken een bekkenbeheerplan (BBP) opgesteld. De basisdoelstelling van een BBP is de bescherming, het herstel en de verbetering van de natuurlijke werking en structuur van het watersysteem.


Maar ook verschillende menselijke belangen spelen in het bekken een belangrijke rol. Die belangen leggen bepaalde eisen of wensen op aan het watersysteem. Is er sprake van tegenstrijdige belangen of een verstoring van het watersysteem, dan is er een afweging nodig. Door rekening te houden met de specifieke lokale omstandigheden, ontstaat een ruimtelijke differentiatie in het waterbeleid.
De bekkenbeheerplannen, verder onderverdeeld in deelbekkenbeheerplannen, zijn uitgewerkt als allesomvattende plannen met tientallen acties en projecten. De gebiedsgerichte acties worden uitgevoerd in de periode 2008-2013 en moeten vooral concreet zijn, gebiedsgericht en gekoppeld aan een initiatiefnemer, eventueel aan een aantal betrokken actoren. Een actie kan een terreinuitvoering, een studie of een voorbereidende studie voor een terreinuitvoering omvatten.
In het BBP van het Benedenscheldebekken zijn er 167 acties gedefinieerd, zoals de wederopbouw van de Kattendijkzeesluis voor pleziervaart en grote zeilschepen, het mogelijk herstel van het driehoeksveer in Lillo, verbeterde kaaimuren in Wetteren, ...

Tekst 'Historiek Zeeschelde, bekkenbeheerplannen en integraal waterbeleid', Guido Janssen, planningsverantwoordelijke Benedenscheldebekken (58 kB) >>


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: