WALLONIË
Het Waalse Gewest opent een nieuwe portaalsite ‘leefmilieu’
http://environnement.wallonie.be

De nieuwe website beslaat de meest verscheiden aspecten van het milieu ten behoeve van de burgers, de scholen en de ondernemingen. Talrijke milieubestanden kunnen ook gratis gedownload worden. Interactieve linken met de Europese kaderrichtlijn Water bieden je de mogelijkheid om je ‘ecologische voetafdruk’ te berekenen en de stand van zaken te raadplegen, bijvoorbeeld van het oppervlaktewater van de Zenne. Een aanrader!

Bereken je watervoetafdruk!

Je zal niet alleen je persoonlijk aandeel ontdekken in het waterverbruik in de wereld, maar ook vernemen welke goede gewoonten je kan aanleren om op jouw niveau water te besparen.

Doe de test in het Frans of in het Engels!

Gebruik van het regenwater

Het gebruik van regenwater blijkt voor het ogenblik erg in trek te zijn zowel bij de gezinnen, als bij de overheid en de milieuorganisaties.
Nochtans wordt deze keuze betwist. Ieder burger moet zelf oordelen en dient daartoe over de nodige informatie te beschikken.
Om meer te weten over dit onderwerp, klik hier.

Kaderrichtlijn Water

Tegenover de weelderige diversiteit inzake wetgevingen sinds de jaren 70 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad willen beschikken over een gecoördineerde wetgeving. De laatste tien jaar werd een omvangrijke herziening voorbereid van de Europese politiek op het vlak van waterbeleid.
Om meer te weten over dit onderwerp, klik hier.

Gebruik van de oppervlaktewatervoorraden

13.000 km waterlopen stromen door het Waalse Gewest.
Hierbij moeten nog de kunstmatige waterreservoirs worden toegevoegd bestaande uit stuwen, meren en talrijke kleine vijvers.
Behalve de ecologische en hydrologische functies van het oppervlaktewater vervult deze hulpbron verschillende menselijke behoeften, waaronder de productie van drinkwater, de afkoeling van industriële installaties, de productie van hydro-elektriciteit, de binnenvaart, de visteelt en ook verschillende ontspanningsactiviteiten (vissport, zwemmen, kajak, riviertoerisme…).
Om meer te weten over dit onderwerp, klik hier.

Water en aquatisch milieu


Deze verschillende vormen van menselijk gebruik veroorzaken dikwijls een verslechtering van de waterkwaliteit tengevolge van talrijke chemische bestanddelen: zowel vervuilende microbestanddelen (zware metalen, pesticiden, koolwaterstoffen,…), organisch materiaal of verscheidene nutriënten aanwezig in te grote hoeveelheid (stikstof, fosfor…).
De rechtstreekse lozing van afvalwater in het natuurlijk milieu evenals de diffuse verontreiniging kunnen op korte en op lange termijn schadelijk zijn voor de volksgezondheid en voor het functioneren van de aquatische ecosystemen. Bovendien kan de afname van de waterkwaliteit soms belangrijke economische gevolgen hebben (zuivering van afvalwater, productie van drinkwater…).
Om meer te weten over dit onderwerp, klik hier.

Milieu in Wallonië: stand van zaken

Indien je de toestand van het leefmilieu in Wallonië wil kennen, kan je het beknopt rapport 2006-2007 (Rapport analytique 2006-2007) raadplegen. Hierin vind je een gedetailleerde en uitgebreide beschrijving van de toestand van het milieu in het Waalse Gewest, op grond van de meest recente gegevens, onderverdeeld in 80 thema’s. Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking van meer dan 350 deskundigen uit verschillende middens. Het plaatst zich in het perspectief van een duurzame ontwikkeling en opteert voor een transversale en geïntegreerde aanpak.

Met dank aan Véronique Binet
Medewerker Dienst Sensibilisatie en Communicatie, DGRNEReacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: