BRUSSEL:
De projecten 2008-2009 van het Blauwe Netwerk -
in het kader van het regenwaterplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In de stad wordt het water vaak ervaren als een bedreiging (overstromingen, ziektes …). We kregen een lange erfenis mee van overheden die systematisch hebben gepoogd het water te verbergen, meer bepaald door de overwelving van rivieren en beken. Dit was zeer schadelijk zowel op stedenbouwkundig vlak (ondoordringbaarheid van bodems, bebouwing in overstromingsgebieden) als op milieuvlak (lozen van afvalwater in de waterlopen, betonneren…)

Het 'blauwe netwerk' dat in het Brussels Gewest werd ontwikkeld, beoogt het herstel van het stedelijk netwerk van oppervlaktewateren door de vrijwaring van de ecologische kwaliteit van de waterlopen en de vijvers. Door het regenwater opnieuw te laten afvloeien in de waterlopen kan tevens de druk op het rioleringsnetwerk worden verminderd en wordt aldus het risico op overstromingen beperkt. Op die manier is het ook mogelijk en noodzakelijk om de sociale, landschappelijke en recreatieve functies van rivieren, vijvers en vochtige gebieden te herwaarderen en de ecologische rijkdom van deze gebieden te ontwikkelen.

In het kader van de hervorming van de watersector besliste minister Evelyne Huytebroeck om het project blauwe netwerk, dat in 1999 op touw werd gezet, eveneens in te schakelen in de strijd tegen overstromingen.

Het blauwe netwerk is dus een essentieel instrument van het Regenplan, het gewestelijk plan ter bestrijding van overstromingen.

Een stand van zaken van de werken voor 2008-2009, zoals gepland door de Brusselse minister van leefmilieu Evelyne Huytebroeck:

  1. Vijvercomplex Mellaerts, Parmentier en Hertoginnedal in Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe >>
  2. Herinrichting en sanering van de vijver van de Pede in Anderlecht >>
  3. Werf ‘Reiniging van de Geleytsbeek te Vorst’ >>


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: