FRANKRIJK
"Water is leven, geef ons je mening" - openbaar onderzoek

In het Frans luidt het: 'l'eau c'est la vie, donnez-nous votre avis'. Dit is de nationale slogan die in Frankrijk werd gekozen om alle bewoners uit te nodigen zich uit te spreken over de voorstellen ter bescherming van het water in de toekomst.
Het openbaar onderzoek liep in elk rivierbekken van 15 april tot 15 oktober 2008. Deze raadpleging had tot doel de publieke opinie in te winnen over de grote oriëntaties en doelstellingen van het waterbeheer voor de periode 2010-2015, in toepassing van de Europese Kaderrichtlijn water (EKW). Het voorgestelde actieplan formuleert oplossingen teneinde de kwaliteit van de waterlopen te herstellen, het grondwater te beschermen en de belangen te verzekeren van alle gebruikers (huishoudens, industrie, landbouw), en tegelijk de kosten en dus de prijs van het water uitermate te beheersen.
Deze voorstellen worden voorgesteld in twee documenten: het masterplan voor waterbeheer (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau: SDAGE) en het programma voor flankerende maatregelen (Programme de mesures associées). Deze documenten werden opgesteld in overleg met de economische en politieke betrokkenen wiens activiteit een invloed heeft op de bestaande watervoorraden.

Het gaat hier om het tweede luik van het overleg voorzien in artikel 14 van de EKW met betrekking tot het herstel van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater tegen 2015, overleg dat ditmaal georganiseerd wordt op ministerieel niveau, overeenkomstig de bepalingen van de 'Grenelle de l'Environnement1'.
De eerste raadpleging werd georganiseerd in 2005: de vragenlijst was voor de gebruikers op eenvoudige vraag beschikbaar in het gemeentehuis. De wateragentschappen (Agences de l'Eau) waren de verantwoordelijke organismen en de verenigingen werden uitgenodigd om acties voor het grote publiek voor te stellen met het oog op een ruime informatie en om de burgers aan te sporen om hun mening te geven. De evaluatie van de resultaten heeft echter aangetoond dat de respons onvoldoende was om een betrouwbare diagnose te stellen.
Er was voorzien dat de vragenlijst 2008 zou uitgewerkt worden in partnerschap met de betrokken verenigingen om zich te richten op de belangrijkste bekommernissen van de bevolking en zoveel mogelijk respons te krijgen.
De milieuverenigingen zijn echter ontgoocheld over de inhoud van de documenten. Zo schrijft Anita Villers van de vereniging Environnement et Développement Alternatif (EDA):

"De eerste raadpleging ging veel meer in detailen gaf tegelijkertijd een leidraad voor de prioriteiten en een hiërarchie. Deze nieuwe raadpleging is veel minder diepgaand!

  • Geen enkel concreet voorbeeld van wat reeds werd gerealiseerd, geen getuigenissen van de actieve en ambitieuze mobilisatie door de wateractoren sinds 2005 om zich voor te bereiden op de vervaldatum van 2015, zoals de werken die werden gerealiseerd door de lokale gemeenschappen op het vlak van collectieve waterzuivering.
  • Geen enkele verwijzing naar de dringend te nemen maatregelen om het gebruik van de pesticiden en de sproeistoffen in de landbouw te verminderen, die ruimschoots verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging van de waterlopen en het grondwater. Het was de tweede prioriteit tijdens het eerste openbaar onderzoek. Geen enkele vermelding van het principe 'de vervuiler betaalt'.
  • Frankrijk heeft al een grote achterstand opgelopen in de uitvoering van de maatregelen om aan de doelstellingen van de EKW te beantwoorden en is onderhevig aan boetes. Toch poogt de overheid de deadline uit te stellen tot 2027. Op die manier pogen de autoriteiten de financiële bereidwilligheid van de burgers te testen teneinde vlugger de objectieven te bereiken die oorspronkelijk waren vastgesteld voor 2015. De methode is op zijn minst betwistbaar! Het zou onaanvaardbaar zijn dat de antwoorden op de vragenlijst van de raadpleging worden gebruikt als rechtvaardiging voor een verhoging van de tarieven, zogezegd omdat zij onrechtstreeks door de burgers zou zijn aanvaard."

Grenzeloze Schelde blijft de uitvoering van de EKW opvolgen en wil u verder inlichten over de resultaten van het openbaar onderzoek. De uitdaging van de richtlijn is: het verzekeren van de kwaliteit van het oppervlakte- en het grondwater in Frankrijk en in alle landen van de Europese Unie tegen 2015.

Met dank aan Anita Villers
Vereniging EDA - Lille


1 Grenelle de l’environnement: Frankrijk heeft van 15 juli tot 25 oktober 2007 via een groot maatschappelijk debat een duurzaamheidsplan opgezet dat eind december 2007 nader is ingevuld (overheid, bedrijfsleven, wetenschappers, ngo's, alle kernspelers waren betrokken).


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: