FRANKRIJK
De Beek van de Lage Wijk in Neuville-en-Ferrain!
Vervolg … en bijna het einde!


Wie het begin van het verhaal miste, kan dat nalezen in de vorige edities van Grenzeloze Schelde Nieuws (nrs. 26, 34, 36 en 38) 'Oeverherstel van de meest vervuilde waterloop in het Scheldebekken'.
De erkenning van de Beek van de Lage Wijk zal het thema zijn van de 8e grensoverschrijdende Rivierontmoeting op 17 juni 2008.

De inzet

Toepassing van de waterwet van 1992, strijd tegen de overstromingen, verschillende soorten vervuiling en het behoud van de lokale waterloop door hydromorfologisch herstel.

De doelstelling

Het hydrologisch regime in overeenstemming brengen met de beste morfologische toestand van de waterloop.

De commissie

De commissie die belast is met dit probleem vierde haar 8e verjaardag en bereikte eindelijk haar belangrijkste objectief, nl. ‘de Beek redden’!

Dat die doelstelling werd gehaald is te danken aan de politici, de technici, de interventies van de leden van de intercommunale van de Beek, aan de verschillende samenkomsten van de verenigingen en vooral aan de spilfiguren om wie alles draaide, nl. de vrijwilligers van de commissie. Iedereen van harte bedankt!

Om de duurzaamheid te verzekeren, wil de commissie echter waakzaam blijven, ook na de werken. De totale kostprijs wordt geschat op €500.000, inclusief heffingen.

Hoe het met de werken is gesteld …

De prefect gaf toestemming voor de werken met zijn besluit van 09/08/'07.
Na het verwijderen van het struikgewas, zijn de infrastructuur- en groenwerken gestart. Men is begonnen met de aanplant van wilgen en rietkragen, waarvan de voltooiing voorzien was voor eind december. We zullen de lente moeten afwachten vooraleer we een goed beeld van de nieuwe vegetatie krijgen.
Tegelijkertijd kwam Lille Métropole Communauté urbaine (LMCU) tussen om de brug in de rue des Forts, die te klein was voor de waterloop, af te breken. De brug wordt niet opnieuw gebouwd.
De Beek zal dus vrij stromen tussen haar twee oevers die door een mooi houten brugje met elkaar verbonden zullen zijn.

Besluit

Vol ongeduld wachten we op de ontwikkeling van de nieuwe begroeiing… en hopen we ook op enkele fikse regenbuien om de doeltreffendheid van de werken te bewijzen, zodat we uiteindelijk kunnen beamen: ‘We hebben samen de Beek gered’. We willen ook de waterkwaliteit analyseren en mits goedkeuring hopen we de drie- of tiendoornige stekelbaars uit te zetten, resistente soorten en echte maatstaven voor de waterkwaliteit!

Voor meer inlichtingen:
Guy Marais, voorzitter van de AVMR
60 rue Blaise Pascal, 59960 Neuville-en-Ferrain, Frankrijk
tel.: 0033(0)320 46 60 66Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: