NEDERLAND
WCT versterkt positie Zeeuwse haven
Ingekorte kade zorgt voor behoud natuurlijke waarden

Zeeland Seaports maakt zich sterk voor de komst van een grootschalige containerterminal in de haven. De Westerschelde Container Terminal (WCT) betekent voor de Zeeuwse haven een cruciale aansluiting op internationale containerstromen. De haven wil met de WCT tegemoet komen aan de ontwikkeling dat steeds meer goederen per container worden vervoerd. De eerste fase van de WCT kan in 2013 gereed zijn, mits de Zeeuwse politiek instemt met de plannen.

Nu wordt nog slechts 2 % van de goederen in de Zeeuwse haven per container aan- en afgevoerd. Wereldwijd is dat ruim 50 % en dit neemt nog verder toe. “Vervoer per container is de toekomst. Met een terminal waar zelfs de grootste containerschepen kunnen aanmeren, spelen we daar doelbewust op in. De WCT versterkt de positie van de haven. Nu al zien we dat de WCT-plannen andere containerinitiatieven aantrekken. Samen met de huidige ontwikkelingen in de haven kan Zeeland Seaports een sterke haven blijven”, zegt Bart Rutten, projectmanager WCT bij Zeeland Seaports.
De WCT betekent niet alleen een impuls voor de haven, heel Zeeland zal mee profiteren. Volgens het bedrijf Hesse-Noord Natie/PSA, de beoogde exploitant van de WCT, zou de terminal direct al honderden nieuwe banen opleveren.

Natuurcompensatie

De WCT-plannen bestaan al sinds 1998. Nadat de Raad van State de provincie Zeeland in 2003 terugfloot, heeft een nieuwe projectorganisatie WCT onder leiding van Rutten de plannen aangepast en aan evenwichtige, goed onderbouwde argumentatie gewerkt.
De WCT wordt grotendeels buitendijks gebouwd op het strand de Kaloot. “In de nieuwe plannen hebben we de kade ingekort tot 2000 meter, waardoor de natuurlijke processen aan weerszijden van de terminal en de rest van de Westerschelde niet in gevaar komen”, aldus Rutten.
Voor de aanleg van de terminal moet van een stuk rivier/estuarium land gemaakt worden. De natuurtoets laat zien dat het de belangrijke beschermde natuurwaarden van de Westerschelde niet in gevaar brengt. “Daarnaast willen we nog circa 150 hectare nieuwe natuur aanleggen aansluitend op een bestaand natuurgebied een paar kilometer verder op.”

De natuurcompensatie op een rijtje

  • De Schorerpolder komt gedeeltelijk weer buitendijks te liggen, zoals vóór 1860. In dit straks brakke, dynamische gebied kunnen planten als zeegras en lamsoor en dieren als kluut en bergeend floreren. Het gaat om ongeveer 30 hectare buitendijkse ‘estuariene’ natuur.
  • Binnendijks zal brak stilstaand water aangelegd worden, waardoor circa 20 hectare nat en zilt grasland tot ontwikkeling komt.

  • Westelijk daarvan komt zo’n 100 hectare aan Oudland in polder Welzinge te liggen: bloemrijk grasland met poelen en wielen.

Momenteel wordt bekeken of er in het gebied meer mogelijkheden zijn voor het creëren van buitendijkse natuur. De provincie heeft nog een opgave van 600 hectare in het kader van de verdieping van de Westerschelde.
Milieueffecten

De afgelopen weken is er gewerkt aan een geactualiseerde Startnotitie voor de MilieuEffectRapportage (MER). In deze MER wordt ondermeer gekeken naar de effecten van licht en geluid op flora en fauna in de omgeving. Ook worden de natuureffecten in samenhang met andere toekomstige ingrepen in de Westerschelde onderzocht. Belangrijk is dat een verantwoorde inpassing van de WCT in het industriegebied Vlissingen-Oost mogelijk is. De effecten van de terminal op de natuur en milieu moeten passen binnen het wettelijke kader.
“De effecten voor het achterland zijn ook binnen de grenzen, mits er een afgesproken aantal maatregelen wordt genomen”, zegt Rutten. Zeeland Seaports en de provincie denken mee over oplossingen en leveren een financiële bijdrage aan de verbetering van de infrastructuur.

Zorgvuldig besluit

Naast de milieueffectrapportage is er een Maatschappelijke Kosten BatenAnalyse (MKBA) opgesteld. De provincie Zeeland onderzoekt hierin de effecten op ondermeer de economie, werkgelegenheid, achterland en natuur en milieu. Belangrijk is te weten te komen of de WCT voor Zeeland meer baten oplevert dan dat het kosten met zich meebrengt. Deze MKBA wordt momenteel geactualiseerd, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen in het havengebied.

Er is besloten de inpassing van de WCT voor te bereiden met een geheel nieuwe MER-procedure. Partijen streven ernaar de Startnotitie voor de MER nog voor de zomer voor inspraak ter inzage te leggen. Daarna kan met een provinciaal inpassingsbesluit de planologische basis worden gelegd. Voor meer informatie: www.wctvlissingen.nl.

Water, weg en spoor

Als de WCT rond 2020 volledig in gebruik is, moeten er jaarlijks 2 – 2,5 miljoen TEU (1) (20 voets containers) worden aan- en afgevoerd. De verdeling over de verschillende vervoersmodaliteiten is uiteindelijk afhankelijk van de markt. ZSP en Hesse-Noord Natie/PSA willen het vervoer over water stimuleren. Tekenend hiervoor is de aanleg van één van de grootste aaneengesloten beschutte binnenvaartkades van Europa als integraal onderdeel van het WCT-concept. Afhankelijk van de overslag van zeeschip op zeeschip (transshipment) zijn twee ‘uiterste’ scenario’s voor de verdeling over de vervoersmodaliteiten uitgewerkt.

Onderstaande tabel geeft weer wat het aandeel van de verschillende vormen van transport zullen zijn bij een aandeel van transshipment van 50 en 20%.

Verwachte aandeel

bij Transshipment 50%

bij Transshipment 20%

Weg

9%

44%

Binnenvaart

36%

24%

Spoor

5%

12%

Totaal

100%

100%
(1) TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty feet Equivalent Unit. Een teu is een container van 20 ft lang, 8 ft breed en 8 ft hoog (6.1 laadmeter).

Arno Dirkzwager
Beleidsmedewerker Communicatie
Zeeland Seaports


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: