VLAANDEREN: Biodiversiteit bedreigd

Eind november overhandigde het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) het Natuurrapport 2007 aan Hilde Crevits, Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur.

De alarmerende vaststelling in het rapport is dat 28 % van de planten- en diersoorten in Vlaanderen dreigt te verdwijnen, ondanks het voornemen van Europa, en dus ook van Vlaanderen, om tegen 2010 het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Extra inspanningen zijn meer dan nodig.

En van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit is de verdergaande versnippering van de open ruimte in Vlaanderen waardoor de leefgebieden van planten en dieren verkleinen. Tweede belangrijk probleem is de vermesting van de landbouwgronden. De emissie van stikstof en fosfor naar het natuurlijk milieu (bodem, water, lucht) behoort in Vlaanderen tot de hoogste van Europa.

Ondertussen tekenen zich voor de komende decennia steeds duidelijker twee nieuwe bedreigingen af. Er is enerzijds de oprukkende klimaatverandering die onze natuur extra onder druk zet. Anderzijds kan de invasie van uitheemse planten en dieren ernstige schade toebrengen aan de inheemse natuur.

Volgens het rapport moet vooral gewerkt worden aan de afbakening van de natuurlijke structuur en het gebiedsgericht verminderen van stikstof en fosfor in de bodem. Een sterk klimaatbeleid is tot slot essentieel om een kans te maken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen.

Via www.inbo.be kan je het Natuurrapport 2007 bestellen of downloaden. Deel 3 van het Natuurrapport focust op de Zeeschelde. De meest recente cijfers over natuur en natuurbeleid in Vlaanderen vind je terug op de website www.natuurindicatoren.be.

Christine Braet


Reacties op de nieuwsbrief en/of voorstellen voor artikels zijn welkom op: